Digibron.nl

Mestbeleid komt niet van de grond

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 19 december 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Binnenland)

DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer vindt dat de aanpak van de mestproblematiek door de overheid tekort schiet. „Verwerking van mest heeft tot nu toe niet wezenlijk bijgedragen aan vermindering van de mestoverschotten", zo stelt de Rekenkamer in het vandaag gepubliceerde decemberverslag 1991. In het verslag komt de Rekenkamer verder met kritiek op vele andere beleidsterreinen van de regering.

Verdwijnscenario
Vice-premier Kok kijkt in Elsevier terug op een voor hem bewogen jaar. Hij komt tot de conclusie dat „gewoon opstappen geen serieus alternatief is. Los daarvan: in een democratie passen verantwoording en beoordeling logisch bij elkaar. Daarin past geen verdwijnscenario".

Volgens de Rekenkamer is het beleid van het kabinet om het mestprobleem aan te pakken met behulp van mestverwerking niet succesvol geweest. Daarmee velt het college een hard oordeel over het regeringsbeleid. De regering ziet immers het verwerken van mest al sinds 1985 als belangrijkste oplossingsrichting voor het mestprobleem.

De toekomst ziet er wat dat betreft niet veel rooskleuriger uit, vreest de Rekenkamer. „Ook in de komende jaren zal mestverwerking de haar toegedachte rol slechts ten dele kunnen vervullen. De beoogde verwerkingscapaciteit van zes miljoen ton per jaar in 1994 kan op basis van de huidige initiatieven niet worden gerealiseerd". Een extra probleem is volgens de Rekenkamer dat de verspreiding van kennis over mestverwerking te wensen over laat. Bovendien worden de resultaten van mede door de overheid betaalde onderzoeken soms langere tijd geheim gehouden in verband met specifieke bedrijfsbelangen.

De ministers Bukman van landbouw en Alders van milieubeheer erkennen in een reactie dat de conclusies van de Rekenkamer juist zijn. Bukman sprak zelfs van „ernstige stagnatie" bij het realiseren van mestverwerkingscapaciteit.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Bukman nauwelijks inzicht heeft in de mate waarin subsidies voor technologieontwikkeling hun doel bereiken. Geen van de veehouders die subsidie kregen uit de pot "Bijdrageregeling Praktijkprojekten Mestproblematiek" bleek een mestprobleem te hebben. Sommigen van hen wisten niet eens dat de subsidie iets met mest had te maken.

Marine

Minister Ter Beek van defensie krijgt van de Rekenkamer kritiek over de gebrekkige inzetbaarheid van de mijnenvegers van de Koninklijke Marine. De Rekenkamer heeft de periode juli 1987 tot en met juni 1989 onderzocht. Op basis van dat onderzoek concludeert het college dat de inzetbaarheid toen .,te wensen overliet". Het vereiste aantal schepen die steeds operationeel moeten kunnen zijn, werd niet gehaald.

De belangrijkste oorzaken daarvan zijn materiële tekortkomingen van de schepen en het ontbreken van voldoende en behoorlijk opgeleid personeel. De schepen zelf bleken zeer gevoelig te zijn voor storingen, zo meldt de Rekenkamer verder. Enigszins sarcastisch wordt opgemerkt dat bijna de helft van de schepen uit de jaren vijftig stamt. De inzetbaarheid in geval van oorlog zal in elk ge-, val niet zonder problemen zijn.

Staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken krijgt van de Rekenkamer het verwijt dat de financiële verantwoording van uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid op een aantal punten tekort schiet. De verplichting tot het afleggen van verantwoording over de bestede middelen staat in een aantal gevallen wel in de wet, maar onduidelijk is aan wie dat dan moet gebeuren. Evenmin is duidelijk hoe die verantwoording concreet afgë^ legd moet worden.

Kwetsbaar

'Minister Kok heeft zich volgens de Rekenkamer „onnodig kwetsbaar" opgesteld in de onderhande- , lingen met de Bankgirocentrale en de Postbank over de tarieven voor betalingen door en aan het Rijk. Bij het afsluiten van de overeenkomsten had Kok volgens de Rekenkamer nog geen inzicht in de redelijkheid van de prijs die het Rijk gaat betalen voor de verleende diensten. Voor de relevante informatie was de minister bovendien afhankelijk van de banken zelf.

Kok krijgt wel een pluim van de Rekenkamer voor het verbeteren van de regels voor het inlichten van de Tweede Kamer over de uitvoering van de begroting. Ook de indeling en presentatie van , de begroting zelf is verbeterd, constateert het college tevreden.

Staatssecretaris Kosto van justitie zou het functioneren van de reclassering moeten verbeteren, ' vindt de Rekenkamer verder. De besluitvorming daar loopt traag en de taken zijn niet duidelijk vastgelegd. Over het algemeen weet de reclassering te weinig over de mensen die aan haar zijn toevertrouwd. Gegeven? over verslaving ontbreken bij voorbeeld. Volgens Kosto heeft een en ander mede te maken met de bezuinigingen.

Ten slotte vindt de Rekenkamer dat de overheid te veel geld uitgeeft aan overwerkende ambtenaren. Over 1989 liep dit op tot 97 miljoen gulden. In enkele gevallen stuitte de Rekenkamer op ambtenaren die structureel meer dan lOO uur per maand overwerkten. Een deel van al dat overwerk is vermijdbaar, oordeelt de Rekenkamer, onder meer door het invoeren van flexibeler werktijden en door een strengere controle op het ziekteverzuim.