Digibron.nl

Anti-racismeprogramma Wereldraad moet blijven

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 15 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Onbekend)


Het dagelijks bestuur van de Wereldraad van kerken heeft het centrale comité van de Raad, dat op het ogenblik in West-Berlijn vergadert, geadviseerd het omstreden program tegen het racisme te blijven uitvoeren.

Uit het fonds dat in het kader van dit programma is gevormd, zou jaarlijks minstens 300.000 dollar besteed moeten worden voor giften aan de bevrijdingsbewegingen en organisaties die de slachtoffers van rasdiscriminatie steunen. Het is de bedoeling dat het hierbij uitsluitend om humanitaire hulpverlening gaat.
Onder meer van de zijde van de Evangelische kerk in Beieren is verklaard dat dit program van de Wereldraad zich eenzijdig beperkt tot de landen die binnen de invloedsfeer van West-Europa en de VS vallen. De Evangelische kerk van Beieren wil dat de Wereldraad zich ook daadwerkelijk bekommert over het lot van de mensen in de Sowjet-Unie en andere Oosteuropese landen wier fundamentele rechten geschonden worden.

DROGBEELDEN
Philip Potter, de secretaris-generaal van de Wereldraad, heeft op de conferentie in West-Berlijn gewaarschuwd voor de „drogbeelden van een goedkope oecumene". Hij wees erop dat de taak van de kerken met betrekking tot de eenwording niet gemakkelijk kan en zal zijn. De weg die de kerken op dit punt zullen moeten gaan, zal de weg van het kruis zijn, aldus Potter.

De Wereldraad heeft eerder laten weten dat het plan om de algemene vergadering van de raad in 1975 in Djakarta te houden, niet doorgaat, omdat de regering van Indonesië vreest dat hierdoor de nationals eenheid in gevaar zal komen. De Indonesische regering had het centrals comité meegedeeld dat leden van de Mohammedaanse gemeenschap in Indonesië die 85 percent van de bevolking uitmaakt, „ernstig voorbehoud" hadden gemaakt tegen het plan om de conferentie in Djakarta te houden.