Digibron.nl

ATTENTIE S.O.S.

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 28 maart 1968
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Drie letters schrijven wij boven dit artikel.

De betekenis zult u mogelijk wel weten.

Deze drie letters immers komen tot ons als een noodkreet: help ons! redt ons!

S.O.S. is de afkorting van de Engelse woorden: „Save our souls”, wat zo veel zeggen wil als „Red onze zielen”, red ons leven! Hoevele schepen in nood hebben van deze woorden reeds gebruik gemaakt, en waar we leven in een wereld vol van de nood, zo is het alsof we van alle kanten horen uitroepen: S.O.S., red onze zielen, red ons leven, want we zijn in grote nood.

De dichter van Ps. 116 kende ook dat S.O.S. teken in zijn leven.

Hij leerde roepen uit zijn geestelijke nood: „Och Heer’, och wierd mijn ziel door U gered”. En in Ps. 86 lezen wij: „Hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig, en ik ben Uw gunst deelachtig. O mijn God, Die mij aanschouwt, red Uw knecht, die U vertrouwt”.

Dat roepen uit de geestelijke nood is wel het allerbelangrijkste, maar daar ik de laatste tijd nogal veel brieven ontving van de lezers van ons blad, werd mijn aandacht ook bepaald bij de grote kerkelijke nood! Bedoeld werd een zodanige kerkelijke nood. waardoor juist het geestelijke leven zo in de war werd gebracht, dat het geheel dreigde te verstikken. Afgedacht van al die brieven moet het ons allen wel bekend zijn, dat er over heelde linie van ons kerkelijk leven gekonstateerd moet worden een grote nood. Of men moet wel ziende blind en horende doof willen zijn. En worden wij dan bij abstrakte feiten bepaald, dan kunnen wij niet anders dan er zeer bedroefd onder worden, en moeten wij maar steeds denken aan die drie letters S.O.S.

Wat denkt u van die vader en moeder, die met hun kinderen geestelijk en kerkelijk zijn vastgelopen, die de kerk, waarin ze zijn groot gebracht, liefhebben om der waarheid wil. maar die hun kerk niet meer kunnen terug vinden. S.O.S. dominee! wat moeten wij nu doen? We hebben onze kerk lief, we offeren gaarne voor de kerk. maar we kunnen onze Bijbel niet meer met elkander lezen, het is alles anders geworden, we kunnen onze psalmen niet meer met elkander zingen, het is alles sneltreinvaart geworden. We kunnen onze gebeden niet meer met elkander bidden, het is alles een liturgische formaliteit geworden. We kunnen einze zielen niet meer openstellen voor de prediking des Woords. het is alles zo dor. zo geesteloos geworden.

Wat denkt u van die talrijke gezinnen, die met hun kinderen de kerk zijn uitgewezen omdat men om der konsciëntie wil niet wilde buigen onder een besluit van de raad der kerk de Statenvertaling prijs te geven?

S.O.S. zo klonk door deze brief heen. Wat moeten wij doen? Bed onze zielen!

We zouden het ieder willen toeroepen, zo stond in deze brief, waardeert het toch als ge nog onder de zuivere bediening van het Woord Gods moogt leven. Het kan nu nog. maar de voortekenen bedriegen niet, dat het straks niet meer kan.

We zouden haast zeggen: Dat is de stem van „de ondergrondse kerk”. U kent dat boekje toch wel van Ds. Diehard Wurmbrand? Maar neen! Het is hier de stem van „de bovengrondse kerk”. Alleen al die S.O.S.-seinen schijnen wel een profetie, dat de kerk ook in ons vaderland spoedig een ondergrondse kerk zal moeten worden. De voortekenen daarvan zie ik reeds in die verschillende gezinnen, waar men zondags samenkomt rondom de bandrekorder. en zo probeert de kerkedienst te onderhouden tot stichting van de ziel en tot samenbinding van het gezin.

Alles uit de nood geboren.

Luisteren wij dan naar die S.O.S.-seinen, die trouwens over heel de wereld gaan. In ons vaderland en daar buiten.

Wat een verdeeldheid van de kerk, wat een verwatering in de leer. wat een verdoezeling van de hoofdwaarheden, nodig tot zaligheid, wat een ontbinding van het gezag, wat een losheid der zeden, schaamteloos en goddeloos!!

En toch loopt alles met de Bijbel in de hand. Vooral in dit Synodejaar van onze kerken klinke daarom het noodsein door: S.O.S. Het is later dan u denkt, zo sprak eens iemand. Maar wij zeggen in dit verband: De nood is gróter dan u denkt!