Digibron.nl

HET REFORMATORISCH DAGBLAD

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 19 november 1970
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

De Stichting Reformatorische Pubükatie te Driebergen heeft deze week haar 6e en laatste Voorlichtingsblad doen vej schijnen, waarin melding gemaakt wordt van de voorspoedige ontwikkelingen tot de uitgave van het Reformatorisch Dagblad.

Hieruit blijkt dat tot hoofdredakteur is benoemd Drs. (‘. S. L. Janse te Breukelen, universitair medewerker in de politiko-logie, die in de gerei, gezindte tevens bekendheid geniet door zijn aktiviteiten binnen het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen en als medewerker van het partij-orgaan „De Banier”. Direktcur van hel dagblad werd dhr. K. Bokma te Sappemeer, die tot heden een commercieel organisatorische funktie bekleedde bij een grote landbouworganisatie te Hoogezand.

Thans wordt door het bestuur van „Het Reformatorisch Dagblad N.V.” de verdere interne organisat ld en is men bezig de redaktie en administratiestaf te (completeren. Hei dagbladbedrijl vestigl zich te Apeldoorn en heefl ren kontrakl aangegaan mei Wegener's Couranten Concern al daar, bij welke hi-1 dagblad zal worden gedrukt. De redaktie behoudt daarbij volledige zelfstandigheid.

In verband mei de opzegtermijnen van het nieuwe personeel en mei de interne voorbereidingen is hei niel mogelijk het dagblad reeds per 1 januari te laten verschijnen. Als deft verschijningsdatum is nu bepaald 1 april 1971.

In zijn momenteel bijna 17.000 potentiële abonnees op het Reformatorisch Dagblad. Voor de beginperiode zijn reeds Imam iele dekkingsmogelijkheden aanwezig, maar het Voorlichtingsblad wi|st tevens op de dringende noodzaak van meer abonnees en aandeelhouders.

Een aandeel m de N.V. bedraagt minimaal f 100,-.

De administratie is gevestigd Bosstraat 21 te Driebergen, bij welk adres de aanmeldingen als abonnee en aandeelhouder worden ingewacht.