Digibron.nl

TER OVERWEGING

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: zondag 1 juni 1986
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 21

Dr. K. Runia, Het hoge Woord in de lage landen. 143 blz., f. 23,50, Kok, Kampen 1985. „Hoe er door de eeuwen heen in Nederland gepreekt is” luidt de ondertitel van dit boek dat 153 schetsen bevat van predikers. Vanaf pater Brugman tot aan de politieke prediking van prof. Strijd loopt het verhaal. Borstius en Smytegelt, Van Oosterzee en Kuyper komen met anderen ter sprake. Het zijn boeiende schetsen, met veelal steeds een citaat uit een preek. Runia gaat in op de vraag waarom een bepaald figuur de zaak aanpakte zoals hij deed. Er is geen sprake van een poging tot een historische homiletiek. Het zijn portretten, als zodanig boeiend om te bekijken, informatief door bronnen eromheen. Welke invloed hebben Luther en Calvijn geoefend? De beschrijving van Noord-mans' homiletische schetsen, die geplunderd zouden zijn, lijkt mij meer lyrisch dan reëel. Noordmans' schetsen èn theologie zijn te moeilijk dan dat ze zo maar nagevolgd kunnen worden. Een boek dat ik met grote belangstelling las, maar waarin ik G. Wisse miste.

Handboek bij de Bijbel, bewerkt voor Nederland door Janny B. van de Veen-Mulder en prof. dr. H. Mulder. 677 blz.. Voorhoeve, Den Haag 1985. Nieuwe editie van de vierde druk.

Dit boek heeft sinds de eerste druk in 1976 zijn weg gevonden. Er wordt over de inhoud van de Bijbel zelf, samenvattend en bevattelijk, een onvoorstelbare hoeveelheid informatie verschaft. Kaarten, tijdtabellen, foto’s en reprodukties verlevendigen de weergave van de hoofdstukken van de Bijbelboeken. Ik noem ook de Inleiding, met een prachtige tekening van „De kalender in het Oude Testament” (blz. 114v.).

In het algemeen kan men spreken van een orthodoxe, betrouwbare beschrijving. Ik zou niet willen nazeggen in verband met de maagdelijke geboorte (die beleden wordt): „de goddelijkheid van Christus staat of valt niet met de wijze waarop Hij ter wereld kwam” (blz. 515). Zou Gods Zoon ook buiten de maagdelijke geboorte om, mens zijn geworden? Er zijn meer formuleringen die ik duidelijker en scherper zou willen hebben. Zo bijvoorbeeld het kritisch commentaar op de vormkritiek op bladzijde 532.

Niettemin, een boek waaruit een geest van eerbied en liefde jegens de Bijbel als Gods Woord ons tegemoet komt. Een boek waaruit dat valt te leren, dat iedere bijbellezer zou moeten weten!