Digibron.nl

Politiek Rhenen wijst enquête over nieuwe burgemeester af

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 6 maart 1991
Auteur: E. van Vlastuin
Pagina: 22 (In de Regio)

RHENEN — Wat voor een burgemeester wilt u dat stralis benoemd wordt als de huidige burgervader met pensioen gaat? Aan welke vereisten moet hij voldoen? Over deze vragen houdt D66 in Rhenen een enquête. D66 wil van zo veel mogelijk burgers te weten komen wat de wensen zijn voor de nieuw te benoemen burgemeester.

De Democraten houden de enquête onder 125 maatschappelijke organisaties in Rhenen, Achterberg en Eist. De huidige burgemeester van Rhenen, J. Schoonderbeek, gaat op 1 augustus met pensioen. De meeste andere politielie partijen reageren echter terughoudend op deze enquête.

Naar de mening van D66 is de benoeming van een nieuwe burgemeester een moment voor volksraadpleging. Hoewel het burgemeesterschap geen politiek ambt is, kan de eerste burger volgens D66 een sturende richting geven aan de beslissingen die ar genomen worden.

De gemeenteraad van Rhenen moet een profielschets maken van de nieuwe burgemeester. Naar verwachting zal deze schets ongeveer half april gereed zijn. Verder is een vertrouwenscommissie samengesteld uit de fractievoorzitters in de raad. D66raadslid mevrouw A. Vervoort-Verkade vindt het belangrijk te weten hoe de maatschappelijke organisaties denken over de invulling van de burgemeestersvacature. „Wij willen dat gewoon even peilen. Er kunnen namelijk uit de bevolking ideeën voortkomen, waar heel goede elementen in zitten. Die kunnen wij dan meenemen in de profielschets die binhenkort door de gemeenteraad gemaakt wordt".

Volgens voorlichter C. Diets van de Tweede-Kamerfractie van D66 gaat het in Rhenen om een zelfstandig initiatief, dat wel aansluit bij de ideeën van D66 over het burgemeesterschap. Zolang deze ideeën (een gekozen burgemeester en een verregaande decentralisatie van bevoegdheden) nog niet in wetgeving tot uitdrukking zijn gebracht, wil D66 een grote rol toekennen aan de vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad. Enquêtes zoals die in Rhenen wil D66 voorlopig niet stimuleren.

Beperkt

Burgemeester Schoonderbeek zelf vindt het enquêteren van de bevolking niet nodig. „Voor het benoemen van een burgemeester is een vaste procedure die van alle kanten beschermd wordt. Alles wat hiermee te maken heeft, gebeurt door de commissaris van de Koningin en de minister. D66 mag er dan prijs op stellen om de bevolking hierin te horen, maar in de procedure past geen enquête onder de bevolking. Dus als er in de benoeming al invloed is van deze enquête, is ze toch zeer beperkt".

Wethouder ing. L. W. Vink (CDA) meldt dat zijn partij vasthoudt aan een door de Kroon benoemde burgemeester. „Bij ons staan de bestuurlijke kwaliteiten van de collegevoorzitter voorop. Als wij als bestuurders in de benoeming zo evenwichfig mogelijk te werk gaan, is inmenging van de bevolking niet nodig. Wij laten ons dan ook niet beïnvloeden door de uitslag van deze enquête".

Ook wethouder W. E. van Laar (SGP) staat afwijzend tegenover het initiatief van D66. „De Kroon benoemt de burgemeester. De bevolking is al vertegenwoordigd in de gemeenteraad, dus verdere inmenging van de burgers is nergens goed voor. In Nederland kennen wij geen gekozen burgemeester. Wat D66 nu doet, is vooruitlopen op de wetgeving".

Wethouder A. J. D. Fukkink (WD) zegt eveneens dat hij niet erg geporteerd* is van het D66-initiatief. „De bevolking krijgt nu het idee dat ze veel inspraak heeft in de keuze van de nieuwe burgemeester. Maar deze inspraak is er helemaal niet. Ook lijkt het wel dat D66 aardig is voor de bevolking, maar ze pakken toch alleen datgene eruit wat in hun eigen kraam te pas komt. Wij zelf weten heel goed wat onze kiezers willen, dus wij hebben er geen enkele behoefte aan om een enquête te houden. We zullen ons standpunt ook niet laten beïnvloeden door de uitslag ervan".

Vrouw

M. P. Mazeland, gemeenteraadslid voor Groen Links, vindt het enquêteren van de bevolking echter een goed initiatief van D66. „Met het benoemen van een burgemeester kijk je niet alleen naar kwaliteiten, maar doe je ook een politieke keuze. Door het enquêteren wordt ook de bevolking gedwongen na te denken over de benoeming van de nieuwe eerste burger. En in de richting van de commissaris van de Koningin is het een goed sein dat er een andere benoemingsprocedure moet komen. Ik hoop daarom ook dat de uitslag van de enquête een rol zal spelen bij de benoeming". Groen Links hoopt vurig dat de nieuwe burgemeester een vrouw zal zijn. „Er zijn nog te weinig vrouwelijke burgemeesters in Nederland".

PvdA-fractievoorzitter J. de Jong zegt wel voor een gekozen burgemeester te zijn, maar vindt de enquête van D66 nutteloos. „Hiermee kun je de discussie rond de benoeming van een burgemeester natuurlijk wel levend houden, maar verder zou ik niet weten wat je er mee moet doen. De commissaris van de Koningin zal zich er toch niet naar richten. Wij zijn wel voor een gekozen burgemeester, maar zolang dat nog niet gebeurt, gaan we de gewone weg".