Digibron.nl

Studie zaak-Kok niet objectief”

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 19 juni 2014
Auteur: Redactie kerk
Pagina: 2 (Kerk)

BARNEVELD. Het proefschrift van dr. M. Golverdingen, Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950, heeft de status een wetenschappelijke studie te zijn, maar daarvoor is het niet objectief genoeg. „De promovendus was te veel partij.

Dat werd gisteren gezegd op de jaarlijkse synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, te Barneveld.

De synodeleden namen kennis van een tussenrapportage over de gesprekken die sinds 2001 gevoerd worden met het deputaatschap kerkelijke eenheid van de Gereformeerde Gemeenten. De commissieleden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland die de gesprekken voerden, stelden dat het proefschrift ”Vernieuwing en verwarring” niet objectief is. „Dr. Golverdingen heeft niet voldoende afstand bewaard tot het onderzoek dat hij heeft uitgevoerd.”

Komend najaar worden nog enkele zaken besproken met het deputaatschap kerkelijke eenheid. Daarna wordt een eindrapport opgesteld, waarin ook het proefschrift wordt meegenomen.

Synodepreses ds. J. Roos (Barneveld) zei dat het proefschrift de verwarring groter heeft gemaakt. „Deze dissertatie wordt zeer ten onrechte gezien als een wetenschappelijk werk en zal gaan fungeren als een naslagwerk.” **

Over de punten van kritiek op de dissertatie die ds. Roos noemde in zijn recensie in deze krant (6 mei), is hij in correspondentie met dr. Golverdingen. In afwachting van de uitkomsten daarvan wacht de predikant met een reactie op het proefschrift in het kerkelijk orgaanDe Wachter Sions.

ANBI-status

De afgevaardigden namen verder kennis van een advies van het deputaatschap algemene kerkelijke zaken over het gebruikmaken van de ANBI-status. Deze biedt fiscale voordelen bij giften en schenkingen.

De synode bleek er „geen doorslaggevende principiële bezwaren” tegen te hebben om gebruik te blijven maken van de ANBI-regeling. Door gewijzigde wetgeving gelden voor kerken nieuwe voorwaarden om als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning te blijven ontvangen. Het deputaatschap algemene kerkelijke zaken deed de afgelopen tijd onderzoek naar de consequenties daarvan. De conclusie is dat er geen principiële bezwaren zijn om te voldoen aan de aangescherpte ANBI-eisen.

Hoewel kerken pas per 1 januari 2016 aan de nieuwe eisen moeten voldoen, geldt dat niet voor kerkelijk gelieerde stichtingen. Deze zijn nu reeds wettelijk verplicht hun gegevens toegankelijk te maken. Daarom is inmiddels een eigen website ontwikkeld: gergeminnederland.nl. De site bevat op dit moment informatie van enkele kerkelijke stichtingen, zoals de Theologische School, de emerituskas, de stichting tot bevordering en instandhouding van de zuivere waarheid en De Wachter Sions.

De website is ontwikkeld „onder voorbehoud van instemming door de synode.” Geen van de afgevaardigden bleek bezwaar te hebben tegen een website van de kerk. Het staat gemeenten vrij om hun kerkelijke gegevens op deze website te publiceren.

Ouderling J. D. A. Dorresteijn (De Beek-Uddel) vroeg zich af of de kerk zich ten aanzien van het gebruikmaken van de ANBI-status niet te afhankelijk opstelt tegenover de overheid. „Kopen we fiscale gunst van de overheid in ruil voor onze zelfstandigheid? Waar ligt de grens?” Diaken M. Meijering, secretaris van het deputaatschap algemene kerkelijke zaken, antwoordde dat de grens daar ligt waar de overheid zich inhoudelijk gaat bemoeien met het bestedingsbeleid van kerken. „Dat mogen we nooit toestaan, maar daar gaat het nu niet over. Als kerk hebben we niets waar we geheimzinnig over moeten doen.”

Open internet

De classis West had de vraag ingediend hoe om te gaan met doopleden die open internet op hun mobieltje hebben en belijdenis des geloofs afleggen, of met leden die open internet op hun telefoon hebben en hun kind willen laten dopen. De synode besloot op dit punt te blijven vermanen en waarschuwen, maar niet zover te gaan dat er censuur wordt toegepast. „We kunnen wel regels uitvaardigen, maar dat is niet realistisch. Laat de gewetensvorming op dit punt een plaats hebben tijdens huisbezoeken.”

** CORRECTIES EN AANVULLINGEN

De redactionele bewerking van het verslag van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (RD 19-6) heeft helaas geleid tot een storende fout. Met betrekking tot de dissertatie van dr. M. Golverdingen zou zijn gezegd: „Deze dissertatie wordt zeer ten onrechte gezien als een wetenschappelijk werk en zal gaan fungeren als een naslagwerk.”
Hier had moeten staan: „Deze dissertatie wordt gezien als een wetenschappelijk werk en zal gaan fungeren als een naslagwerk. Maar daarvoor is het niet objectief genoeg.”