Digibron.nl

Het maoïsme is een religie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 16 juli 1976
Auteur: Len Ruijgrok
Pagina: 16 (Onbekend)

„Als je één dag lang Voorzitter Mao's geschriften niet bestudeert, zal het voedsel je niet smaken en kun je 's nachts de slaap niet vatten. Als je twee dagen lang Voorzitter Mao's geschriften niet bestudeert, zul je je voelen alsof je ogen met schellen zijn toegedekt. Als je drie dagen lang Voorzitter Mao's geschriften niet bestudeert, zul je je rlchtingsgevoel kwijt zijn en wordt je verstand verduisterd".

Deze onthutsende én onthullende (!) woorden zijn ontleend aan een gedicht van een Chinees meisje, dat we vonden in een onlangs verschenen boek van Rob Matzken „De anders-denken-boerderij".

Uit deze woorden blijkt zonneklaar, dat het maoïsme niet alleen maar een stroming is, die uit is op het verbeteren van de maatschappij, en dat het niet alleen maar een beweging is, die de Chinese burgers wat vooruit wil helpen, maar dat het in de kern van de zaak een religie is, waarin de mens Mao en zijn ideeën worden verheerlijkt als het hoogste goed. Zeer duidelijk blijkt dat, wanneer we, naar het voorbeeld van Matzken, het gedicht leggen naast de woorden van ;'Psalm 19 „De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver verlichtende de ogen" (vs. 0) en „Zij (t.w. de geboden des HEEREN) zijn 'begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honingzeem" (vs. 11).

Ook citaten uit het Rode Boekje — het boekje, waarin Lin Piau uitspraken en gedachten van Mao heeft verzameld leren, dat het maoïsme zich tot een religie heeft verheven. Wat te denken van de volgende uitspraak: „Wij moeten het Chinese volk dienen met alle gaven van hoofd en hart". En Lin Piau schrijft: „Bestudeer de geschriften van Voorzitter Mao, gehoorzaam de woorden van voorzitter Mao en handel volgens de aanwijzingen van Voorzitter Mao".

Het boekje

Voordat we echter de stelling, dat het maoïsme een religie is met verdere bewijzen staven, willen we eerst iets vertellen over de opzet van het boekje. Het is ontstaan naar aanleiding van een studie, die Matzken maakte voor de Stichting Bijbelgetrouwe wetenschap. De titel "De anders-denken-boerderij" verwijst naar een bepaalde manier van heropvoeding in maoïstisch China. Iemand die in zijn denken ontspoord is, die niet geheel denkt, zoals Mao denkt, gaat — om zijn denken te laten corrigeren — een paar maanden naar een boerderij, waar hij leert om anders te denken, waar hij leert denken zoals Mao denkt.

In zijn boek stelt Matzken deze „heropvoeding" tegenover het werk van Paulus in de gemeente van Efeze, waar hij twee jaar lang „dagelijks handelende" was, in de school van een zekere Tyrannus" (Hand. 19:9,10). Het onderwijs dat Paulus daar gaf vinden we, volgens Matzken terug in de brief aan Efeze en daar neemt hij dan ook zijn uitgangspunt. In een negental hoofdstukken stelt hij de "Anders-denken- boerderij" tegenover de School van Tyrannus.

Een religie

De grote kracht van het boeide ligt daarin, dat het duidelijk maakt dat het maoïsme alle trekken vertoont van een religie, ja , dat in plaats van de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard (vgL H.C. vr. & antw. 95 ) Mao gediend en verheerlijkt wordt. Met andere woorden het maoïsme is een stukje afgoderij. Op vele plaatsen maakt Matzken dit duidelijk.

We gaven al enkele citaten, die zouden eindeloos kunnen worden uitgebreid. Een „veranderde" Cliinees zei eens: „Het koesteren van onzuivere gedachten is net zo abnormaal als om in de goot te liggen: het hoeft geen van beide meer nu wij beschikken over zuiver water en over het zuiverrode denken van Voorzitter Mao". En de schrijver analyseert op blz. 82: „Zelfs wanneer men de uiterlijke omstandigheden verandert, leert Mao, zal er nog geen „nieuwe mens" komen. Daarom moet eerst „de rode zon in alle harten schijnen", voordat „de Rode Dageraad" over China en de wereld kan komen". En Mao zelf is van alle Chinezen „de roodste van alle rode zonnen".

Mao komt naar voren als de redder en verlosser van de Chinezen, en wanneer zijn geest maar in zijn onderdanen regeert dan gaat het goed. Vele zijn de parallellen met het ware geloof. Ook het maoïsme kent zijn „nieuwe mens". Dat is dan de man of vrouw of het kind, dat zich geheel en al door de woorden en gedachten van Mao laat regeren. Oók het maoïsme kent zijn schuld en vergeving: ,Maar op het moment dat hij (degene, die beschuldigd is van afwijken in de leer) gaat roepen: „Weg met mij" daar is de „genade van de Voorzitter en van het volk": gewassen in het denken van Mao gaat het slachtoffer zijn zelfbekentenis schrijven" (blz. 60).

Satanisch

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat het maoïsme satanische trekken heeft. Voor het oog ziet het er allemaal pracht ig uit. Maatschappelijk is China ver vooruitgegaan. Doch, wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint, maar schade lijdt aan zijn ziel.

Toch worden velen verblind door de sociale vooruitgang in China. Er was zelfs een theoloog, die zei „het gele gevaar wordt voor de wereld tot een rode hoop". Matzken voorspelt, dat de wereld onder de indruk zal komen van de Chinese prestaties en de Chinezen zal gaan vragen te helpen in andere werelddelen dezelfde resultaten tot stand te brengen (blz. 93). Het is dus de kracht van het boek van Matzken, dat het het maoïsme op velerlei wijze ontmaskert als afgoderij en wat dat betreft bevelen we het boek van harte aan. Aan de andere kant zijn zijn theologische uiteenzettingen niet altijd de onze. Wat wil hij eigenlijk zeggen met een opmerking als: „Zo is de geschiedenis dus eigenlijk facultatief: de mens mag zelf zijn toekomst kiezen" (blz. 34)? En „Weten de kerkmensen wel wie zij zijn, en zij die de samenkomsten bezoeken, beseffen zij hun (?) schoonheid en kracht?" Wat deze dingen betreft staan we toch met een zekere reserve tegenover het boek.

N.a.v. De Anders-denken- boerderij door R. H. Matzken, uitgave van Buyten en Schipperhejm, Amsterdam 1976, 120 blz.