Digibron.nl

DE DRIESTAR ”GOUDA

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 23 november 1967
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

„Van mijn katechisanten bezoeken er 30de r.k. MULOschool”, schreef een Hervormd-Gereformeerd predikant. „Voor ons is er geen andere mogelijkheid, dan onze zoon naar een Rijks HBS te sturen”, schreef een bezorgde vader.

In het kader van de per 1 aug. ’68 in werking tredende mammoetwet heeft het Bestuur van „De Driestar” te Gouda gemeend, aan de vele terecht bezorgde ouders, die voor hun kinderen onderwijs en opvoeding wensen naar Schrift en belijdenis, hulp te moeten bieden door per 1 aug. ’68 deze kinderen op te nemen als leerlingen van de IVO-HAVO-kombinatie, verbonden aan „De Driestar”.

In de brugklas wordt nagegaan hoe het staat met de aanleg, het werktempo en de belangstelling van deze leerlingen. Spoedig ontvangen zij gelegenheid individueel of in groepen volgens ontvangen gaven door te werken. Na enkele jaren komt de vraag naar de bestemming (beroepskeuze) bovendien nog aan de orde. Dan kunnen deze leerlingen een keuze doen uit een aantal vakken, waarin examen gedaan moet worden.

Dit examen heeft betrekking op diploma’s, die straks bekend zullen staan als MAVO III, MAVO IV en als het HAVO-diploma.

Leerlingen, die volgend jaar D.V. de Lagere School verlaten en die een MULO- (straks MAVO-) school in hun omgeving hebben, die wat onderwijs en opvoeding bet reft aansluit bij de beginselen van Schrift en belijdenis, welke thuis geëerbiedigd worden, kunnen na het behalen van het MAVO-IV-diploma naar de 4e klas van de HAVO, verbonden aan „De Driestar”, komen.

Is dat niet het geval, of is een leerling bestemd voor een HBS of een Lyceum, afdeling HAVO, dan kan hij of zij ook regelrecht naar „De Driestar” gaan.

Spoedige aanmelding is i.v.m. de plaatsruimte dringend gewenst! Immers, er moeten leraren worden benoemd, er moeten lokalen worden in gericht, er wordt voo r leerlingen, die niet op en neer kunnen reizen, gewerkt aan een nieuw internaat voor jongens en meisjes.

De mogelijkheid, dat in jan. ’68 een rijksstudietoelage kan worden aangevraagd of dat een beroep kan worden gedaan op een provinciaal studiefonds, is niet uitgesloten. Het bestuur van „De Driestar”, dat zich tot nog toe heeft beziggehouden met de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen, is dankbaar, ook voor jongere leerlingen een eigen opleiding op de grondslag der Reformatie te kunnen bieden. Het is er van overtuigd, dat hieraan grote behoefte bestaat.

Heel graag zeer spoedig aanmelding.

Men zie ook de advertentie in dit blad.