Digibron.nl

Ermelo vraagt meer aandacht voor milieu

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 10 januari 1990
Auteur: onze correspondent
Pagina: 17 (In de Regio)

ERMELO — De gemeente wü in de komende jaren meer geld uittrekken voor het milieubeleid. Voor 1990 worden de uitgaven geraamd op 155.000 gulden, terwijl in 1993 407.500 nodig zal zijn. Dit blijkt uit de milieunota die deze maand in de gemeenteraad wordt behandeld. Voor de extra benodigde financiële middelen moet nog dekking gevonden worden. B en W zullen deze extra gelden voor het milieu „als uitgangspunt van denken" meenemen bij de eerstvolgende meerjarenbegroting.

De milieunota, door een extern bureau in nauw overleg met een ambtelijke werkgroep opgesteld, geeft een overzicht van de activiteiten op het gebied van de milieuzorg. Aan de orde komen onder andere lucht, geluid, bodem- en grondwater, energiebeheer en natuur en landschap. Ook wordt aandacht besteed aan veiligheid, voorlichting en educatie.

Volgens het externe bureau is het milieubeleid in de gemeente Ermelo voor een groot deel nog weinig gestructureerd en planmatig. Een hinderwet-uitvoeringsprogramma (HUP) en een milieu-uitvoeringsprogramma (MUP) ontbreken. Een integraal bedrijvenbestand is ook niet aanwezig.

Uit de beschrijving van de huidige situatie blijkt dat er in Ermelo diverse vormen van dreigende milieuverontreiniging' of -aantasting aanwezig zijn. Een aantal bedrijven komt volgens het externe adviesbureau op grond van milieuhygiënische criteria in aanmerking voor verplaatsing. De intensieve veehouderij draagt relatief sterk bij aan de luchtverontreiniging. Ook de eendenhouderijen vormen

Het Overijssels Landschapsbeheer heeft verheugd gereageerd op de voorstellen van het CDA in Wierden. Deze partij wil de Westerveenweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Eerdere voorstellen tot afsluiting van de Westerveenweg stuitten op grote bezwaren. een belasting voor het milieu. Ermelo telt 47 geregistreerde eendenbedrijven. Hier worden in totaal ruim een half miljoen eenden gehouden. De gevolgen van de infiltratie van de eendenmest in de bodem worden nog onderzocht. In de buurgemeente Harderwijk is hier eveneens onderzoek naar verricht.

Uit de nota blijkt dat de mogelijke komst van een compagnie-oefenterrein (COT) een bedreiging vormt voor de huidige natuur- en milieuwaarden en dat op diverse plaatsen bodemverontreinigingen zijn geconstateerd. Ook ondervindt een groot aantal woningen een te hoge geluidsbelasting.

Klachtenregistratie

Het externe bureau heeft na het inventariserende onderzoek een uitvoeringsplan voor de jaren 1990 tot 1993 opgesteld. Hiermee kunnen de gesignaleerde achterstanden en knelpunten worden opgelost. De personele capaciteit van de verantwoordelijke afdelingen zal moeten worden uitgebreid. Hiervoor is .140.000 gulden uitgetrokken.

Allereerst moet een systeem van klachtenregistratie worden opgezet. Hiermee kunnen milieuklachten efficiënt en effectief worden verwerkt. De kosten van een dergelijk systeem worden begroot op 15.000 gulden. Ook het integraal bedrijvenbestand heeft prioriteit. In 1990 zal tevens gestreefd worden naar de aanwezigheid van brandkranen op de campings. Op verschillende plaatsen ontbreken dergelijke voorzieningen.

In het uitvoeringsplan is voor 1991/1992 een "actie tankslag" gepland. Men gaat ervan uit dat deze actie vierhonderd niet in gebruik zijnde olietanks zal opleveren. Hiermee is een bedrag gemoeid van 280.000 gulden.

In dezelfde jaren zullen maatregelen worden getroffen om de particuliere drinkwaterwinningen aan te sluiten op het waterleidingnet. In 39 van de 130 onderzochte drinkwaterwinningen is een te hoog nitraatgehalte aangetroffen. De kosten voor de gemeente worden geraamd op 400.000 gulden.

Het Ermelose rioolstelsel blijkt voor het overgrote deel in goede staat te zijn. Van de 97 kilometer riool is 90 kilometer volgens het adviesbureau als goed tot zeer goed te beschouwen. De resterende zeven kilometer is daarentegen slecht tot zeer slecht. In het uitvoeringsplan is in 1990 20.000 gulden uitgetrokken voor nader onderzoek naar de conditie van deze zeven kilimoter. Het aansluitpercentage benadert de 100 procent. Westerveen tot een zogenaamd stiltegebied te maken. Het wordt nu gebruikt als sluiproute voor Nijverdallers die in de Kruidenwijk wonen. Stilte zou ook met name de*bijna uitgestorven korhoender in dit gebied goeddoen.

Doordat het waterpeil op dit moment ongeveer 70 tot 80 centimeter te laag staat en er een zeer penibele situatie ontstaat in het Westerveen, trekt het CDA nu aan de bel. Vorig najaar deed de PvdA dit reeds, maar toen was er in de Wierdense raad nog geen annimo om het Westerveen te behouden.