+ Meer informatie

Christen zijn in deze wereld

5 minuten leestijd

Een nieuw boek van prof. Velema 1)

Er is van de hand van prof. dr. W. H. Velema onlangs een werk verschenen waarvoor ik de aandacht van de ambtsdragers en van andere lezers van ons maandblad vragen wil. Het is een bundel lezingen die de auteur de laatste jaren bij verschillende gelegenheden heeft gehouden. Men kan op blz. 160 en 161 lezen, waar en wanneer.

De elf — voor een deel al ergens gepubliceerde, voor een deel niet eerder gepubliceerde — lezingen vinden hun eenheid in de titel: Christen zijn in deze wereld. Het is misschien niet overbodig om aan te geven, welke thema’s aan de orde worden gesteld.

Voorop staat: In de wereld, niet van de wereld. Deze lezing uit 1971 is o.m. gericht tegen een nieuwe vorm van door-braak-theologie, waarin het ”in de wereld” allesbeheersend is en uitgelegd wordt als voor en met de wereld, terwijl het ”niet van de wereld” opgevat wordt als niet van de wereld van het verleden !

Zeer lezenswaard is ook: De mens van verlossing tot voleinding. Het uitgangspunt is, dat de mens het beeld van God is. Dat impliceert een drievoudige relatie: de relatie tot God, tot de medemens en tot de natuur. Het komt erop aan dat de mens in die drievoudige relatie uit waarachtige liefde leeft.

De volgende lezingen gaan over de nieuwe sexuele moraal, de liefde, abortus, het euthanasie-vraagstuk (ethische en religieuze aspecten) en geestelijke milieuhygiëne.

De reeks wordt besloten met: 8. Heiligen de stellingen het doel? 9. Sociale aspecten van het nieuwtestamentische ethos; 10. De daad als toetssteen van het geloof; 11. Kerkelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Of het een boek voor ambtsdragers is? Ongetwijfeld ! De één zal vanuit eigen situatie en in verband met de problemen waarmee hij in aanraking komt meer geïnteresseerd zijn in het ene, de ander in het andere onderwerp, maar hier wordt in elk geval goede leiding gegeven, die van grote betekenis is in tijden waarin er veel vragen zijn. In zo’n tijd leven wij.

Ik wijs b.v. op de voordracht over geestelijke milieuhygiëne, die dateert van 1973. Er zijn machten, wereldbeheersers dezer duisternis, boze geesten (Ef. 6: 12). Prof. Velema noemt er enkele bij de naam zoals de moderne gedachte van de absolute vrijheid, het sexleven, het druggebruik, de openbare mening, het geweld, de liefdeloosheid.

Hij tracht ook de vraag te beantwoorden, wat ertegen te doen is. Een citaat uit deze passage: ”We zien telkens weer dat juist milieuvragen reeksen van protesten oproepen. De mensen zijn er existentieel bij betrokken. Het gaat om het naakte (voort)bestaan. Dat mogen we ook bij de vragen van geestelijke milieuvervuiling en -hygiëne wel bedenken. We behoeven niet alles willoos over ons te laten komen. Als het over het geestelijk bestaan en welzijn gaat, staat voor ons alles op het spel. Protest als uitdrukking van het gekwelde en bezorgde hart is terecht. Er moet veel meer protest zijn! We moeten ons er niet bij neerleggen, dat dat allemaal maar kan in Nederland” (blz. 102).

Op de eerste, door het deputaatschap ”Kerk en Onderwijs” georganiseerde, landelijke ontmoetingsdag (8 sept. 1973) hebben velen die zelf bij het onderwijs werkzaam zijn samen met bestuursleden van scholen en kerkeraadsleden, met grote belangstelling geluisterd naar de lezing: Heiligen de stellingen het doel?

Het gaat hierin over het christelijk karakter van het onderwijs. Dr. Velema noemt de christelijke school zelfs een bruggehoofd van het koninkrijk van God in deze wereld. Het christelijk onderwijs stelt zich ten doel jongeren mensen Gods te doen worden. Daarin ligt opgesloten dienst aan God en aan de naaste. Het proces van het onderwijs moet onder de heerschappij van Jezus Christus staan. ”De christelijke school ontleent het recht om die naam te dragen niet enkel aan het bezig zijn met de Bijbel, maar ook aan het feit, dat de verhoudingen binnen de school door Jezus Christus worden bepaald” (blz. 112). Christelijk onderwijs wordt gegeven in de overtuiging dat Jezus Christus voor opgroeiende jongeren de Verlosser en Bevrijder wil zijn. In de laatste lezing — oorspronkelijk gehouden voor de Prof. L. Lindeboomstichting — wordt de kerkelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving besproken. Speciaal de diakenen kunnen hierin veel vinden dat voor hen van belang is. Te denken valt met name aan de nieuwe ontwikkeling die gesignaleerd wordt. Er is een diakonialistische ecclesiologie ontstaan: een kerkbegrip waarbij het wezen van de kerk gezocht wordt in de dienst aan de samenleving. Het diakonaat wordt zo breed en zo algemeen, dat het hele leven erdoor bestreken wordt. En tegelijk met het opdringen van dit diakonaat wordt de dienst van de prediking der verzoening naar de achtergrond verschoven.

Intussen wordt er terecht op gewezen, dat de gelovigen niet alleen door de ambtelijke verkondiging van het Woord, maar ook door het ambtelijk werk van de diakenen moeten worden toegerust tot dienstbetoon.

Er staat natuurlijk nog veel meer in dit boek, waar ambtsdragers winst mee kunnen doen. Maar laten predikanten, ouderlingen en diakenen het zelf lezen! De schrijver heeft trouwens ook studenten op het oog gehad, die voor hun discussies van sommige hoofdstukken gebruik kunnen maken. Het boek zou op verschillende scholen gespreksstof kunnen bieden. Er wordt literatuur genoemd voor wie zich verder in de besproken onderwerpen wil verdiepen.

Het was een goede gedachte om deze lezingen uit te geven. Ze zijn bijbels verantwoord. Theologisch zijn ze bij. Aan duidelijkheid laten ze niets te wensen over.

Daarom is het te verwachten dat de bundel ”Christen zijn in deze wereld” zijn weg wel vinden zal. Hartelijk aanbevolen !

1) Dr. W. H. Velema, Christen zijn in deze wereld. Uitgeversmaatschappij: J. H. Kok, Kampen, 1974. 164 blz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.