+ Meer informatie

De Persoon des Middelaars

3 minuten leestijd

(V)

Zijn namen

De Naam Jezus dan werd Hem op Gods bevel door de boodschap des Engels gegeven Matth. 1 : 21.

Hem gegeven bij Zijn besnijdenis, om bekend te maken als Zaligmaker Lucas 2 : 21.

De naam heeft een schone betekenis, het drukt uit het doel van Zijn komst en aard van Zijn werk.

Jozua, zoon van Nun, leidde het volk Israëls door de woestijn, alzo voert Christus Zijn volk op, uit de ellende, waarin zij door de zonde gedompeld liggen.

Zaligmaken is redden, volkomen, van de zonden. liet betekent oorspronkelijk volmaken, namelijk vol van geluk, vandaar ook gelukzalig, welgelukzalig, welzalig.

Naar de kracht onzer taal is dus zaligmaker, gelukzaligmaker, iemand, die anderen vol maakt van geluk. En waarlijk Jezus maakt de uitverkorenen vol van het ware geluk. Hij verlost van de zonden, herstelt hen ook in de volzalige gemeenschap met God, de Vader dooide Heilige Geest, Art. 20 Geloofsbelijdenis.

Dit zaligmaken doet Hij niet alleen door verdiensten gelijk de Remonstranten leren, maar ook door toepassing Jes. 53 : 5. Maar Hij is om onze overtreding verwond, Joh. 10 : 28. En Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid, en nie-

mand zal ze uit Mijne Hand rukken.

Zodat er maar één weg is om tot God te naderen. Jezus zegt niet: Ik ben een weg, maar lk ben de weg, niemand komt tot de Vader, dan door Mij. Velen zoeken hun zaligheid bij zichzelf, anderen bij heiligen, en zo velen, die er zich geheel niet over bekommeren. Hoe nodig is de wedergeboorte, waardoor wij die kennis bekomen van onze rampstaat, waarin wij allen liggen, om door ontdekkende genade een gans verloren mens in ons zelf te worden, opdat eiplaats voor die enige Zaligmaker in onze harten gemaakt moge worden, en Hij Zich in onze verlegenheid aan ons kwam te openbaren, als die enige weg onder de hemel tot zaligheid.

Niet is Hij een Zaligmaker van alle mensen, doch personeel, n.1. van Zijn uitverkorenen. De toepassing der Zaligheid wordt begrensd tot allen, voor wie Hij de zaligheid verwierf.

Hij is Alleen-Zaligmaker.

Geen andere Naam is er onder de Hemel gegeven.

De Naam Christus, is zijn Ambtsnaam en heeft dezelfde betekenis als Messias. Beide betekenen gezalfde.

Het is een Naam, Hem in het O.T. gegeven.

I. Psalm 2 : 2. De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten der aarde beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfden zeggende:

II. Psalm 45 : 8b. Daarom heeft U, o God, nu God gezalfd met vreugde-olie boven uwe medegenoten.

III. Jes. 61 : 1. De Geest des Heeren Heeren is op Mij. omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtrnoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis.

IV. Joh. 1 : 42. Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: ij hebben gevonden de Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.