+ Meer informatie

Het hek van de dam

4 minuten leestijd

Volgens de pers zijn er verschillende Christelijke Gereformeerde Kerken, die kontakten onderhouden met Gereformeerde Kerken, vrijgemaakt, buiten het verband. Zelfs moeten verschillende kerkeraden al besloten hebben kanselruil te doen plaats vinden, zodat de predikanten van die vrijgemaakte kerken het woord kunnen bedienen in die bepaalde Christelijke Gereformeerde Kerken en omgekeerd.

Dit heeft een voorgeschiedenis, waarop we thans niet ingaan. We willen alleen er op wijzen, dat de Generale Synode van 1965-66 iiiermee te maken heeft gehad door het geval-Eindhoven, waar tevoren al een tijd lang kanselruil plaats gevonden had.

Genoemde Synode is tot een welomschreven beslissing gekomen. Deze is te vinden in het besluitenboekje onder Verhouding tot andere kerken, punt 4.

Het lijkt ons gewenst deze bepaling hier in haar geheel over te nemen:

4. Gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerd belijden.

De synode besloot de volgende voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerd belijden vast te stellen:

a. Het aanvankelijk gestalte geven aan eenheid tussen tot verschillende kerkverbanden behorende plaatselijke kerken van gereformeerd belijden door nauwer samenleven, uitkomende in de toelating van elkanders ongecensureerde leden tot elkanders avondmaalsviering, het van tijd tot tijd laten voorgaan van elkanders predikanten in de dienst des Woords en het aanvaarden van elkanders attestaties, kan alleen geschieden met kerken die behoren tot een kerkverband waarvan de synode van de eigen kerken heeft gekonstateerd dat het zich in alles wil stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis, en met welk kerkverband kontakten worden onderhouden door wederzijdse deputaten.

b. 1. De hierboven omschreven nauwere samenleving kan alleen tot stand komen na genoegzame samensprekingen tussen de betrokken kerkeraden, waarbij gebleken is, dat er metterdaad een eenheid is in erkenning en beleving van het Woord Gods en de belijdenis der kerken, alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijke leven gelden.

2. De kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk moet over de voorgenomen nauwere samenleving de gemeente horen en haar bewilliging vragen; slechts bij een naar het oordeel van de kerkeraad genoegzame eenparigheid van gevoelen in de gemeente kan de kerkeraad verdere stappen doen tot de voorgenomen nauwere samenleving.

3. De kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk moet vervolgens het oordeel van de classis vragen omtrent de voorgenomen nauwere samenleving.

4. De classis zal, lettende op de noodzaak om de eenheid en de zuiverheid van de leer en van de kerkregering te bewaren, zich overtuigen van de onder I bedoelde eenheid.

5. De classis zal door middel van de rondvraag naar art. 41 K.O. en van de kerkvisitatie naar art. 44 K.O. voortdurend haar aandacht wijden aan de tot stand gekomen nauwere samenleving.

c. De nauwere samenleving, onder a en b bedoeld, is zuiver plaatselijk en mag niet gezien worden als een vereniging tussen de betrokken kerken of als het konstitueren van een nieuwe kerkformatie. De plaatselijke kerk behoudt haar zelfstandig karakter wat opzicht, tucht en diakonaat betreft.

d. Het bovengenoemde nauwere samenleven draagt een voorlopig karakter in afwachting van de verdere ontwikkeling ten aanzien van de toenadering tussen beide kerkverbanden.

In de akta van de synode komen deze bepalingen voor onder artikel 219.

Uit de bepaling blijkt, dat de synode het hek alleen even heeft willen openen of op een kiertje heeft willen zetten in zeer bijzondere gevallen. Het gaat daarbij over kerken van een kerkverband, dat zich wil stellen op de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis en met welk kerkverband kontakten worden onderhouden door wederzijdse deputaten. Er zijn meer waarborgen gesteld om het hek zoveel mogelijk gesloten te houden, maar die laten we hier buiten beschouwing. De synode eist een kerkverband en wederzijdse deputaten.

Nu wil het geval, dat verschillende plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken meer kontakt zoeken met de Vrijgemaakte Kerken, die buiten het verband leven, dan met die kerken, die een kerkelijke eenheid vormen. Dat is in Eindhoven zo en ook in andere plaatsen.

Die samenwerking moet getoetst worden aan het synode-besluit en dan is heel duidelijk, dat de plaatselijke kontakten met buitenverbanders niet verder mogen gaan dan samensprekingen. Van kanselruil of iets dergelijks mag helemaal geen sprake zijn, noch in Eindhoven noch elders. Dat heeft de synode uitgesproken. Daaraan heeft men zich te houden.

Doet men dit niet, dan is het hek inderdaad van de dam. Dan staat de vrijheid voor andere kerken open om kontakten te zoeken bij voorbeeld met een plaatselijke Gereformeerde Gemeente of met een Oud Gereformeerde kerk ter plaatse. Er zijn er nog velen in onze kerken, die dat zouden toejuichen. Daar houden we ons van overtuigd.

Het hek van de dam. Dat leidt tot ontbinding van het kerkverband. Het hek moet weer op zijn plaats komen en dan goed worden bewaakt. Anders is voor de gevolgen te vrezen. Laten we zoeken te behouden wat er nog te behouden is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.