+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Ds. J. Pannekoek

EERSTE ACHTTAL PREDIKATIES

Uitgave van Boekhandel

G. J. van Horssen Barneveld

De schrijver is vorig jaar na een kort ziekbed nog betrekkelijk in de kracht van zijn leven heengegaan. Hij was in de kerken, die hij diende, bekend en geliefd. Het is te begrijpen, dat de gedachte opkwam om preken van deze overleden dienaar des Woords uit te geven. Dat gebeurt nu. Het eerste achttal preken is verschenen. De uitgever zorgde voor een keurige afwerking. De kosten van het werk zijn f 16,50.

Van deze preken is veel goeds te zeggen. Dat willen we op de voorgrond stellen. De schrijver is pas op later leeftijd tot het ambt van dienaar des Woords gekomen en heeft geen volledige theologische scholing gehad. Dat is uiteraard te merken. De schrijver waarschuwt onbekeerden ernstig. We missen wel wat we in de Schrift vinden: bekeert u en leeft. De schrijver spreekt echter met achting over Andrew Gray, die zoals Ds. Pannekoek zelf opmerkt, ruim in zijn aanbieding is. Ook zegt hij in een van zijn preken, dat de ene prediker evangelischer is dan de ander. Dat is inderdaad waar. De verscheidenheid is er. Die was er onder de profeten en onder de discipelen ook. Er was toch ook eenheid. En daar willen we de nadruk op leggen.

Deze dienaar heeft in zijn leven veel onderwijs ontvangen op de leerschool van de Heilige Geest. Hij was nog slechts tien jaar oud, toen de Heere hem in het hart greep. Hij laat in zijn preken duidelijk naar voren komen wat de Heere werkt in de harten van zondaren. Daaraan ontlenen deze preken hun waarde. Ze bevatten veel tot onderwijzing en vertroosting. Daarom willen we ze van harte aanbevelen.

JAARVERSLAG 1971 van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging te Ede.

Dit verslag loopt over de periode oktober 1970/oktober 1971. Het bevat een Ten geleide van de voorzitter Ds. J. van Prooijen te Stavenisse, een beknopt overzicht van de gevoerde correspondentie, enkele binnengekomen reacties, een verslag van de jaarvergadering op 16 januari 1971 en nog enkele korte bijdragen, waaronder een gedeelte uit de korte levensschets van Jan Geense.

De vereniging heeft recht op onze volle waardering. Zij is zeer actief bij de behartiging van het doel, dat zij nastreeft. Het lidmaatschap kost slechts f 1,50 per jaar.

Het correspondentie-adres is Schras 7 Ederveen en het adres van de leden-administratie Acacialaan 5 Leusden-C

JAARVERSLAG 1970—1971 van de Vereniging De Nederlandse Gideons te ’s-Gravenhage.

De vereniging heeft als ideaal: in iedere hotelkamer een bijbel. Het verslag geeft een inzicht in de activiteiten en de financiële positie. Thans zijn in bijna 3000 hotels en pensions ongeveer 80.000 bijbels geplaatst. De bijbels worden regelmatig gecontroleerd. Daarbij blijkt, dat ze veel worden gelezen. Aldus het bestuur in een begeleidende brief.

Uit het verslag hebben we niet kunnen opmaken, welke vertaling wordt gebruikt. Deze keer staat er niets vermeld over samenwerking met Rome. De waardering voor het werk Van deze vereniging zou zeker in onze kringen toenemen, wanneer men zich alleen hield aan de Staten-vertaling der Heilige Schrift Het adres is Sportlaan 976, ’s-Gravenhage, postgiro 539898.

STEMMEN UIT GENÈVE, preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn. Uitgave van De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan Z.H.

Het betreft hier de 18e bundel. De uitgever zorgt er voor, dat deze Stemmen regelmatig verschijnen. Deze bundel bevat 7 preken van Calvijn over Job 15. Het begin van de eerste preek kwam voor in de vorige bundel. Het slot van de 7e preek wacht op een Volgende bundel. Calvijn was een Schriftuitlegger bij uitnemendheid. Kennisneming ook van deze preken doet zien, dat hij ook in onze tijd nog wel wat heeft te zeggen. Zijn werken blijven hun waarde behouden. Daarom kunnen we deze Stemmen uit Genève van harte aanbevelen.

Elk kwartaal verschijnt er een bundel. Kosten f 3,— per bundel van 100 blz. (de omslag meegerekend).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.