+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

PREKEN VAN EBENEZER ERSKINE, deel 4. Uitgave van W.A. de Groot te Goudriaan.

Dit is een deeltje van een serie van 12 delen, waarvan 6 met preken van Ralph en 6 met preken van Ebenezer ICrskine. Beide broers waren predikant in Schotland ongeveer twee eeuwen geleden. Zij hebben grote opgang gemaakt en spreken nog door hun werken. In dit deeltje gaan twee preken over Hebreën 11 : 7; 1 preek over ï Joh. 3 : 8; 1 over Psalm 68 : 32; 2 preken over Joh. 11: 25, en 1 preek over Hebreën 2 : 16. Ebenezer brengt evenals zijn broer het Evangelie met veel ernst. Hij komt met de aanbieding der genade. Hij wekt op tot geloof. Hij zoekt alle bezwaren weg te nemen. Hij geeft gelijktijdig God alleen de eer in het zaligen van zondaren. Hij zegt b.v. bladz. 135/136: En gij, dode zondaren. O, komt toch tot Christus, Die de opstanding en het leven is! Misschien zegt gij: Als wij dood zijn, waartoe spreekt gij dan tot ons? Kunnen de doden zichzelf het leven geven? Ik antwoord, dat er een groot verschil is tussen zedelijk dood zijn en natuurlijk dood zijn. Als gij natuurlijk dood waart, dan hadden wij geen boodschap meer aan u, wij prediken het Evangelie niet aan hen, die natuurlijk dood zijn. Wel is de zondaar, dood zijnde in de zonde, even ongeschikt om iets geestelijks te doen als de mens, die natuurlijk dood is, onbekwaam is zich met de levenden te bewegen; doch God heeft mij opgedragen tot de doden te roepen: „Hoort, en uw ziel zal leven” (Jes. 55 : 3). En op het horen zullen zij leven. Christus zegt: „De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven” (Joh. 5 : 25). Daarom roep ik deze naam onder u uiten verkondigu, dat Hij de opstanding en het leven is, opdat dode zondaren mogen horen en leven. Als gij het door het geloof hoort, zult gij leven, want zo zegt Christus in onstekstvers:.,Diein Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven”.

In een andere preek - bladz. 166/167 - zegt hij: Is het zo, dat Christus de opstanding en het leven is van een verloren wereld, „dood door de zonde”, dan roep ik in naam van deze grote Heere, als één van Zijn geringste herauten, het leven uit aan de doden. Het zou tevergeefs zijn tot de doden te spreken, als het niet was op bevel van Hem, Die „de doden levend maakten de dingen, die niet zijn, roept alsof zij waren”. Kunnen de doden Hem loven? Als God tot mij gebood tot de stenen des velds te spreken, zou ik het doen, gelovende dat de stenen zouden leven en Hem prijzen. Toen de Joden het volk verboden Christus te loven, zei Hij: „lk zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken”. Vrienden! Gij zijt nog niet natuurlijk dood, gij zijt nog niet eeuwig dood; daarom is er nog hoop. O, hier is een levende Zaligmaker, hier is de fontein des levens onder u. Ik roep uit: „Die wil, die kome, en neme het water des levens om niet. O land. land, land! Hoor des Heeren Woord. Voldoe aan het woord van de eeuwige en onsterfelijke Koning; het is Zijn stem uit een aarden vat, opdat de uitnemendheid der kracht zij uit Hem. O, dat dit die ure ware, waarin de doden de stem des Zoons Gods zullen horen en leven.

Er staat in deze preken veel tot waarschuwing, ontdekking, onderwijzing, toetsing en vertroosting. Zulke werken dienen gelezen en herlezen te worden. Zij laten het oude geluid van het altijd nieuwe Evangelie der genade horen. Bij deze waarheid leeft Gods volk. de kerk des Heeren. Het lezen van deze werken is ook nuttig voor predikanten en toekomstige predikanten. De blz. 166/171 zijn in een verkeerde volgorde afgedrukt. Dit werk van 12 delen kost per deel f 8,75 en bij intekening op de hele serie f 8.35 per deel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.