+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

DE LEERREDENEN van J. C. Philpot
Uitgave van G. J. van Horssen Barneveld

Het betreft hier 12 zes-tallen, die verschenen zijn in 6 gebonden delen van kloek formaat. We hebben de eerste vier delen al in dit blad gerecenseerd. Nu hebben de laatste 4 zestallen in 2 delen het licht gezien. De schrijver is bekend en bij velen geliefd. Hij weet het geestelijke leven uit en naar Gods Woord naar voren te brengen. Zijn exegese is niet altijd zuiver. Philpot schonk meer aandacht aan de toepassing dan aan de uitlegging. Hij spreekt eigenlijk alleen tot Gods kinderen en komt niet met de oproep tot bekering en de nodiging om de Heere te zoeken met de belofte, die daaraan verbonden is. Dat is natuurlijk wel een gemis. Maar we moeten deze prediker in het licht van zijn omstandigheden zien De schrijver van het boek Der Pelgrims Metgezel, dat over I liilpot handelt, wijdt daar aandacht aan. We behoeven daarop hier niet in te gaan. We kunnen grote waardering hebben voor de prediker, die op een bijzondere wijze tot bekering gekomen is. Hij is velen ten zegen geweest en zijn arbeid gaat nog door door de vele preken, die nog steeds gelezen worden.

De uitgever deed er goed aan deze preken opnieuw uit te geven. We vinden daarin onderwijs en voedsel. In de afzonderlijke delen bevindt zich geen inhoudsopgave. Dat is een gemis, maar dat wordt nu helemaal goedgemaakt doordat in het laatste deel een volledige inhoudsopgave van de teksten van alle 72 leerredenen is opgenomen.

Tot 15 juni a.s. zal de prijs voor losse delen f 15,— zijn, voor de 6 delen in een keer besteld f 83,70. Daarna gaan de losse delen f 16,25 kosten en de 6 delen samen f 87,50. Het is dus van belang, dat men spoedig tot bestelling over gaat.

B. J. W. de Graaff Jacobus Trigland uitgave van „de Banier” te Utrecht.

In een boek van 180 biz. beschrijft De Graaff het leven en de arbeid van de bekende Trigland, die een grote plaats heeft ingenomen als predikant te Amsterdam en als hoogleraar te Leiden. De schrijver plaatst hem in het licht van zijn tijd. Trigland heeft gestreden voor de waarheid van Gods woord en daardoor veel moeten verdragen. Ook in zijn leven is openbaar gekomen dat een discipel niet meer is dan zijn meester. Jezus heeft gezegd: zij hebben Mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. Dat gold Trigland niet in lichamelijke zin, want in gevangenissen heeft hij niet gezeten, maar hij heeft wel de smaad van Christus moeten dragen. En dat was nog wel in de bloeitijd van de kerk in ons vaderland en de eerste jaren daarna. Trigland leefde van 1583 tot 1654.

Zo hier en daar krijgen we de indruk, dat de schrijver een ruimer oordeel heeft dan de gereformeerden van die dagen. We willen echter ook met instemming constateren, dat hij het op biz. 92 opneemt voor onze Staten-vertaling. Op biz. 118 is sprake van een rekest, dat in maart 1662 bij de Staten van Holland en West-Friesland werd ingediend. Moet dit niet zijn 1626? Brandwijk wordt op biz. 122 aangeduid als een dorp in Brabant, maar dat ligt in de Alblasserwaard in Zuid-Holland.

Overigens hebben we dit boek met veel belangstelling gelezen en we kunnen het van harte aanbevelen.

Het is uitgegeven in de Banier Bibliotheek voor het gezin en kost gebonden f 6,—.


Het leven van John Bunyan
door Drs. R. T. Huizinga
uitgave van „de Banier” te Utrecht


Dit werkje van 140 biz. verscheen in de Banier Bibliotheek voor het gezin. Thans zag een tweede druk het licht. Wel een bewijs, dat dit boekje er in gegaan is. En dat is te begrijpen. Het handelt immers over de schrijver van Eens Christens reis naar de eeuwigheid. Daardoor is Bunyan mogelijk in ons land wel het meest bekend geworden. Hij heeft echter veel meer werken geschreven. Ook die andere werken vinden onder ons nog begerige lezers. Hij had de gave van God ontvangen om op een bijzondere wijze het hart van zijn hoorders en lezers te raken. Daarom zullen de werken van Bunyan aftrek blijven vinden in de kringen van hen, die de Heere vrezen

Drs Huizinga scbrijft in een voorwoord, dat zijn wens is dat weer sterker aangehaald mogen worden de oude banden met Bunyan die er in ons land liggen. Hij hoopt dat mede door dit boek Bunyans „overjarig koren” weer meer gelezen mag worden en, wat het grootste zou zijn, dat daardoor nog banden mogen vallen die aan Christus binden

Wij kunnen ons bij deze wens aansluiten. De schrijver geeft in kort bestek betrekkelijk veel. Een omvangrijker werk in de geest van dit boek zou meer in overeenstemming zijn geweest met de grote betekenis van Bunyan. Van andere Engelse predikers en schrijvers, die van betekenis zijn geweest, worden dikke boeken uitgegeven. Dat juichen we toe. Het werk des Heeren komt daardoor duidelijk naar voren. Voor het heden zijn we dankbaar, dat althans dit werk omtrent Bunyan verschenen is.

Het is keurig gebonden uitgegeven en kost f 6,—.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.