+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

H.F. Kohlbrugge, Aanvechting. 14 preken, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. van Es. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2005, 218 blz., €21,50.

In het vorige nummer van AC wezen we al op een aantal boeken, die gedachten van de bekende prediker uit de 19e eeuw in herinnering brengen. Daarbij voegt zich nu dit boek, dat preken, o.a. gehouden tijdens de kerkelijke feestdagen en de openbare geloofsbelijdenis, bevat. Een inleiding over Kohlbrugge en de dankbaarheid van de heer Van Es, completeert het geheel.

John Exalto, Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland. Uitg. Vantilt Nijmegen 2005, 368 blz., €24,90.

Bij heiligen denken de meeste gereformeerden aan het rooms-katfiolicisme en aan de beeldenstorm, waardoor wij dat achter ons gelaten zouden hebben. Toch is dat niet juist; heiligenverering is in de ban gedaan, maar in de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme bleef wel degelijk ruimte voor de aandacht voor de heiligen. Dat toont de auteur, verbonden aan de VU bij de afdeling geschiedenis, overtuigend aan. Hij steekt van wal met een heel bekende, Jodocus van Lodenstein. We komen in hoofstuk drie bij een ‘wolk van getuigen’, waarbij ingezet wordt bij de apostelen, waarna vervolgens een lange ‘keten’ door de geschiedenis heen zichtbaar wordt. Predikanten en stadhouders ontvangen vervolgens nog eens aparte aandacht; hun positie vroeg er ook om! Het gaat bij dit alles niet zomaar om een interessante uiteenzetting: het leven van gereformeerde heiligen vroeg om navolging én er werd gewaarschuwd tegen verachtering. Ten slotte mag gezegd worden dat het in al deze mannen en vrouwen ging om Gods genade in hun leven, die kracht gaf om heldendaden te doen. Nog één aardigheidje: op blz. 159 las ik: ‘Wat worden onder de Predikanten al Quanten gevonden!’ Ik heb het altijd wel geweten; maar over het daarop volgende zinnetje: ‘Wat schuylt er al onder de swarte mantel!’ denk ik maar liever niet teveel na …

Ds. P. den Butter, Kompas voor kolonisten. Over de Filippenzenbrief. Uitg. Den Hertog Houten 2005, 277 blz., € 19,90.

Gedurende een aantal seizoenen behandelde ds. Den Butter op een bijbelkring de brief aan de Filippenzen. Ook schreef hij erover in Bewaar het Pand. De concrete toespitsing daar op actuele situaties in de CGK ontbreekt in het nu verschenen boek — terecht. Maar er valt overigens genoeg te lezen: over de kracht van de prediking, mits die echt Woordbediening is (blz. 18), over de vermeende zielenslaap (blz. 81), over de wijze van omgang met elkaar in de gemeente (blz. 114), maar vooral over de rijkdom van Gods genade in Christus, door het hele meditatieve boek heen, met een hartelijke én ernstige oproep om die niet te versmaden. En dat is een goed kompas.

Ds. Henk wan den Berg en Wilma van der Jagt, Geniet van het leven! Prediker.

Ds. H.J. Messelink, Hosea. Een vreemde liefde. Uitg. De Vuurbaak Barneveld 2005, 59 blz., 5,90. resp. 74 blz., €8,50.

Twee nieuwe deeltjes uit de serie Bijbel en kerk, die in de loop der jaren flink is uitgedijd. Beide boekjes bieden goed en gedegen gereformeerd studiemateriaal. De opbouw is voor wat het boek Hosea betreft gelijk aan andere deeltjes: per bijbelhoofdstuk een inleiding, overzicht, uitleg, betekenis, tips voor voorstudie en bespreking, en concrete punten voor bespreking. Bij Prediker is een ander stramien nodig, want dat is uiteindelijk een heel apart boek; we duiken ‘sneller’ de tekst in. Maar ook daar aan het eind een reflectie met tips voor de inleiding en bespreking. Beide boekjes hebben als doel dat ze gebruikt worden door gesprekskringen; daartoe zijn ze uitgegeven onder auspiciën van de geref. (vrijg.) Bijbelstudiebond.

Ds. G. van den Brink, De brieven van Petrus en Judas. Uitg. Kok Kampen i.s.m. de EO 2005, 255 blz., €17,90.

Drs. J.E. de Groot, Ezra en Nehemia. Leiders van de wederopbouw. Een Telos-boek. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2005, 128 blz., €12,50.

Ds. Van den Brink heeft voor het EO-radioprogramma ‘De Bijbel Open’ de twee brieven van Petrus en de brief van Judas behandeld. In de drie brieven komen thema’s aan bod als lijden en getuigen, dwaling en redding, geestelijke toewijding. Aan elke bijbelstudie zijn gespreksvragen toegevoegd. Zodoende is er de gelegenheid om datgene dat eerder gehoord werd (maar daarom ook weer snel naar de achtergrond raakt) fundamenteel op te pakken en te verwerken. Over de brieven van Petrus verscheen al veel, de brief van Judas blijft altijd wat in de schaduw. Daarom is het goed kennis van dit boek te nemen. Bij de uitleg van Judas:6 is het opmerkelijk dat de auteur daarbij een verbinding legt met Genesis 6; dat komt men wel eens vaker tegen, maar overtuigend vind ik dat niet. Ds. Van den Brink laat overigens telkens zien dat in de geschiedenis van de christenheid én het heden waarin wij leven het gelovig lezen van deze drie brieven geestelijke richting én troost biedt.

In hetzelfde radioprogramma kreeg ds. De Groot (hervormde gemeente Ede), gelegenheid om zijn studie over de priester Ezra en de bouwer Nehemia openbaar te maken. En ook hier is sprake van een actuele ‘verkondiging’: vragen rond management en leiderschap, leer en leven — u vindt het allemaal terug, met bijbelse richtlijnen. Via het werk van deze twee bijbelse figuren is ten diepst God zelf aan het werk, die trouw blijft aan zijn verbond met zijn volk, en die de weg baant voor zijn volkomen verlossing: van het oude Jeruzalem naar het nieuwe Jeruzalem. De tekening van deze lijnen maakt dat dit boek het waard is om met aandacht gelezen te worden.

Drs. J.A.W. Verhoeven, Uitgezonden naar Nederland. De missionaire roeping van de christelijke gemeente. Serie Gereformeerd belijden. Uitg. Kok Kampen 2005, 109 blz., €10,50.

Nederland is zendingsland, maar anders dan we gewoonlijk het begrip zending hanteren: het evangelie van de Heiland is hier immers reeds (verkondigd) geweest, en dat maakt het extra moeilijk om door de laag tegenstand, onverschilligheid en vijandschap die men in de samenleving aantreft, heen te breken. Voorts maakt niet iedere (inmiddels klein geworden…) gemeente de indruk dat deze nood haar echt op het hart gebonden is. Het nieuwe deeltje uit de jonge serie ‘Gereformeerd belijden’ misstaat daarom niet in de reeks. Maar ook vanwege de inhoud is het raadzaam het aandachtig te lezen: gedegen gereformeerd, stellig waar het nodig is (bijv. in de principiële doordenking van de wortels van de islam), maar ook genuanceerd. Met beide benen op de grond, en zo trachtend ons de ogen te openen voor het meest belangrijke: dat zichtbaar wordt dat het evangelie wortel heeft geschoten in ons leven en dat dit heilzaam is. Daar komt immers échte geestelijke vernieuwing uit voort?

Gerry Velema-Drent, Echtgenoten. Praten over seksualiteit. Uitg. Kok Kampen 2005, 206 blz., €14,90.

Drs. Bert Reinds, Maak er werk van! Bouwen aan je relatie en je gezin. Uitg. Plateau Barneveld 2005,152 blz., €14,75.

Getrouwd zijn is één, een gelukkig huwelijksleven hebben is twee. Dat geldt voor alle gebieden, ook ook voor het seksuele aspect ervan. Getuige de onderzoeken over christenen die zich bezighouden met allerlei vormen van seksuele ontsporingen (internet e.d.) is het daarom niet overbodig dat er iemand is die tracht de huwelijkspartners hierin op weg te helpen. Dat is mevr. Velema-Drent toevertrouwd: openhartig, niets uit de weg gaand, maar tegelijk eerbiedig en met groot respect voor Gods gave en voor de grenzen die Hij heeft gesteld. Opdat twee mensen die aan elkaar zijn gegeven, met grote verwondering Gods geschenk mogen ontvangen.

Een veel bredere opzet dan het boek van mevr. Velema heeft het hier aangekondigde nieuwe boek van de orthopedagoog Bert Reinds. Het thema seksualiteit wordt benoemd en uitgewerkt, maar als onderdeel van het geheel van de relatie van twee getrouwde mensen. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste heet ‘het huwelijk’. Aandacht is er voor de motieven om te trouwen (want die kunnen heel verkeerd zijn), Gods bedoeling daarmee en de manier waarop je je huwelijk vorm geeft: in communicatie, in tijd. Het tweede deel gaat in op ‘het gezin’: er komen kinderen (een stukje over het feit dat dit niet altijd zo is, en de moeite daardoor zou wellicht niet misstaan hebben), je levensritme komt op de kop te staan, nieuwe posities worden ingenomen, kortom er ontstaat een heel nieuwe dynamiek. En wat zijn de valkuilen daarbij? Tot slot komt de omgekeerde route in beeld: de kinderen gaan ook weer eens een keer de deur uit; worden ze daarmee écht zelfstandig en hoe stimuleer je dat als ouders? Een zinvol onderwerp op fundamenteel bijbelse én op praktische wijze besproken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.