+ Meer informatie

Vereenigingsnieuws

8 minuten leestijd

ZEIST. Het adres van het Secretariaat der J.V. te Zeist is gewijzigd en luidt thans: J. Rodenburg p.a. Odijkerweg 35, Zeist.

VEENENDAAL. De J.V. te Veenetidaal verzoekt ons mede te delen, dat de Vereniging 3 afdelingen telt. Afd. A. Secr.: I. Kok, Hoofdstraat, Veenendaal. Afd. B. „ G. van Beek, Rijnsteeg 3, Bennekom. Afd. C. „ J. Diepenveen, Nieuweg 168, Veenendaal. In het verslag van deze J.V. over de rede van de Heer E. Kuik (nr. 14 2e jaarg.) stond, dat ze deze rede iedere J.V. konden aanprijzen.

In verband met hierop gedane navraag aangaande het adres van de Heer Kuik, doen we dat hier thans volgen: E. Kuik, Nassaukade 75hs, AMSTERDAM.

LISSE. D.V. Woensdag 4 Februari 1948 hoopt de Meisjesvereniging „Tabitha" der Geref. Gem. haar 2e jaarvergadering te houden in het gebouw der Chr. school aan de Schoolstraat. Aanvang half acht.

Deze vergadering staat onder leiding van de WelEerw. Heer Ds. A. Verhagen.

Allen hartelijk welkom 1 Voor eventuele slaapgelegenheid kan gezorgd worden, doch gaarne vooraf bericht bij de secretaresse M. van Peursen, Schoolstraat 17, Lisse

DORDRECHT. De J.V. „NEHEMIA" uitgaande van de Geref. Gemeente te Dordrecht hoopt D.V. 5 Februari a.s. haar Jaarvergadering te houden. Deze vergadering zal onder leiding staan van de Weleerw. Heer Ds. D. L. Aangeenbrug en wordt gehouden in het vergaderlokaal der Geref. Gem., Kasperpad 18b te Dordrecht

De Secr., N. de Deugd.

RING NOORD-HOLLAND. Deze Ring hoopt D.V. 5 Februari a.s. Ringvergadering te houden in het Kerkgebouw der Geref. Gem. aan de Looijersgracht te Amsterdam C.

Onderwerpen zijn:1. Hiskia's krankheid en genezing, door G. M. Roepert, Zaandam. 2. De Zending, door de Ringvoorzitter E. Blom, Enkhuizen.

Chr. v. d. Blonk.

Gecombineerde Ringvergadering

Onder leiding van de Weleerw. Heer Ds. A. de Blois zal D.V. Zaterdag 7 Februari a.s. een gecomb. vergadering worden gehouden van alle Ringverbanden van J.V.'s in Zuid-Holland.

Deze vergadering wordt gehouden in het Kerkgebouw der Geref. Gem. Mtfnsherenplein, Rotterdam-Zuid en vangt aan om 4 uur precies.

Onderwerpen zijn:

1. „Josafats politiek t.o.v. het 10-stammenrijk en de gevolgen daarvan n.a.v. 1 Koningen 22 door de Weled. Heer F. v. d. Vlis, Hoofd Chr. School te Ridderkerk.

2. „Verdrukt en Bevrijd" (uit de tijd van Napoleon's overheersing) door de Heer T. M.Stijnen van Rotterdam.

N. de Deugd

Ring West-Zeeland van j.V. der Geref. Gemeenten.

Op Zaterdag 7 Febr. 1948 zal bovengenoemde Ring D.V. haar tweede vergadering houden in de bovenzaal van de kerk Segeerstraat te Middelburg. Aanvang half drie.

Behalve een openingswoord door de Weleerw. Heer Ds. W. de Wit vermeldt de agenda een drietal onderwerpen: -

1. „Ruth" door vr. L. Dey te Zaamslag.

2. „Het gezag en de volkomenheid der H. Schrift", (art. 5 en 7 der N.G.B.) door vr. P. Snoep te Wolfaartsdijk.

3. „Johannes Calvijn" door vr. J. Schot te Middelburg.

Alle aangesloten vrienden worden verwacht. Hiernaast nodigt het bestuur echter de niet-aangesloten jongelingen en de gehuwden, die belang stellen in dit werk, uit. De tegenwoordigheid van kerkeraadsleden en andefe opvoeders zal op hoge prijs worden gesteld.

De secretaris J. BAAYENS.

Gecombineerde Jaarvergadering Jeugdverenigingen der Geref. Gemeente te Middelharnis.

Woensdag 7 Januari 1938 werd in het Kerkgebouw der Geref. Gemeente Jaarvergadering gehouden van de Jongel. Vereen. „Onderzoekt de Schriften", Meisjesvereniging „Debora" en Knapenvereen. „Samuël".

Begonnen werd met het zingen van Psalm 66 : 1 en 2, waarna de Voorzitter, dhr. Th. de Waal te Middel-, harnis een Schriftgedeelte las uit Jesaja 36 : 9 tot einde. Daarna ging hij voor in gebed.

In zijn openingswoord heette hij allereerst de plaatselijke Verenigingen en de Vereen, uit Dirksland en Herkingen, afgevaardigden en de vele belangstellenden welkom. Spr. achtte het een goede gewoonte om telkenjare, wanneer de Vereen, weer een jaar lang Gods Woord en de getuigenissen onper Vaderen hebben onderzocht, daarop een terugblik te werpen en Jaarvergadering te houden. Hij hoopte dat de Heere het werk der vereen, ook in dit jaar zou willen zegenen tot Zijn eer en tot aller heil.

Vervolgens werd een jaarverslag geleverd door dhr. W. Droogers en een verslag der financiën en bibliotheek door dhr. J. H. Koppelaar Jr.

Hierna werd een inleiding geleverd door dhr. D. J. Eeversluis over het leven van Hizkia. Deze inleiding was zeer overzichtelijk en vlot opgemaakt; er volgde een zeer leerzame bespreking op, die met veel interesse door de aanwezigen werd gevolgd.

Bij de heropening las de voorzitter eerst de vele felicitaties voor die van diverse Vereen, waren binnengekomen, waarna hij de leiding overgaf aan de heer M. Kats, de leider der Knapenvereniging. De heer Kats liet eerst de jonge secretaris vr. C. Lodder op het podium komen tot het lezen van het jaarverslag. Daarna volgde een verslag van de Pennm. en de Bibl., door de knapen L. Kats en P. van Groningen, in de vorm van een vraagstuk. Tenslotte las vr. C. Lodder een mooi stuk proza getiteld „Het portret", goed gelezen en keurig van voordracht. Dit alles werd met zeer veel aandacht gevolgd. De heer Kats liet daarna zingen Ps. 103 : 7 waarna hij de leiding weer overgaf aan de voorzitter de heer de Waal.

De Meisjesvereniging kwam nu aan de beurt waarover Mej. K. L. le Comte een zeer gedegen jaarverslag uitbracht. Mej. A. Verbrugge bracht verslag uit van de finantiën in een keurig gedicht, waarvoor mej. G. Mans niet onderdeed, die eveneens in dichtvorm verslag uitbracht over de bibliotheek.

Mej. Marie le Comte leverde een zeer mooie inleiding over het leven van Dr. Bernardus Smytegelt, waarop een korte, maar zeer interessante bespreking volgde. Gezongen werd Ps. 102 : 16.

Tenslotte heeft de ouderling dhr. J. H. Koppelaar de vergadering met enige ernstige maar niettemin hartelijke woorden toegesproken. Hij wees er op, dat het groot was, dat deze avond over twee mensen was gerefereerd, één uit de Bijbelse en een uit de Kerkgeschiedenis, Hizkia en Smytegelt. Dat daar nu nog over wordt gesproken, daarin wordt Gods Woord bevestigd: e gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Spr. hoopte dat er niet alleen historisch over mocht gesproken, maar dat dezelfde werkingen van de H. Geest in die mannen gewerkt, hun deel zou mogen zijn. Ouderling M. v. d. Boom liet daarna zingen Ps. 119 : 65 en sloot met dankgebed.

Het was een goed geslaagde avond met een grote opkomst, waarbij zelfs de galerij moest worden bezet.

VERSLAG van de bijzondere ringvergadering van de ring: Leiden, gehouden te Leiden, d.d. 26 Dec. 1947 (2e Kerstdag).

Deze druk bezochte vergadering, die onder leiding stond van vr. Tromp van Lisse, werd geopend met het zingen van de Lofzang van Zacharias vers 1 en gebed. Na het lezen van Daniël 2 : 25 tot einde spreekt de voorzitter een kort openingswoord, waarin hij in het bijzonder de heer B. Roest van Scherpenzeel welkom heet, die zo bereidwillig was om deze middag voor ons op te treden.

De heer Roest, die hierna direct het woord verkreeg, en die Daniël 2 voor ons in zou leiden, bepaalde ons in het bijzonder bij Daniël 2 : 44, 45, waarboven hij * schreef: De steen zonder handen afgehouwen".

„In dit hoofdstuk zien wij duidelijk de openbaring Gods in de geschiedenis der wereld. God laat Nebukadnezar dromen, welke droom hij echter vergeten moet, omdat Gods plan ontwikkeld moet worden en de heerlijkheid ervan getoond moet worden.

Zodoende vaardigt hij een proclamatie uit, welke ook Daniël verneemt, die dan een biddag houdt met zijn vrienden, waar hij mag pleiten op Gods verbond. En God helpt, ja, God moet helpen, want Zijn eer staat op het spel. En Daniël, hij mag ermee' in God eindigen, want op de biddag volgt een dankdag.

Zo gaat Daniël naar de koning, voor wien hij zijn geloof belijden mag en de droom uitleggen.

Het beeld toont aan de vier grote wereldrijken, die komen zullen (Babylonische; Medisch-Perzische; Macedonisch-Griekse en Romeinse wereldrijken), waarin we duidelijk de algemene regering Gods zien, die zich in de historie der volken openbaart. Maar al die rgken zullen ondergaan en zullen plaats maken voor dat koninkrijk, dat in eeuwigheid niet verstoord zal worden, want ziet: een steen werd zonder handen afgehouwen, die dat beeld aan zijn Voeten sloeg en het vermaalde. Die steen is onze Heeré Jezus Christus, Die zonder toedoen van mensen of engelen, maar alleen er toe bereid door God de Vader en God de Heilige Geest, in de wereld gekomen is, welk wonder we vandaag mogen gedenken, hoe die steen neergelegd werd in de kribbe van Bethlehems stal.

En Zijn koninkrijk is eeuwig, want Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid.

Alle machten zullen zich te pletter lopen op die steen. En als die steen aanstonds zal verschijnen op de wolken des hemels, dan zullen niet alleen die yier koninkrijken, die in het beeld getoond worden, maar alle machten vermalen worden."

Aan het eind van zijn onderwerp gedacht de inleider onze jongens in Indië, die ook daar als ballingen verkeren. „Dat ook zij vervuld mochten worden met de godsvreze van een Daniël en zijn vrienden, opdat ook deze drukwegen uit mochten lopen tot Gods eer en hun zaligheid."

Na het zingen van de Lofzang van Zacharias vers 4 en 5 begon de pauze, waarin thee met versnaperingen werd gepresenteerd. Na de pauze was er gelegenheid vragen te stellen, waa, rvan goed gebruik gemaakt werd.

Na het zingen van de Lofzang van Simeon vers 1 en 2 sloot de heer Roest deze leerzame en gezellige vergadering met dankgebed.

De Secr. E. F. VERGUNST,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.