+ Meer informatie

BESLUITEN VAN DE GENERALE SYNODE HUIZEN/NUNSPEET 2011 A. KERKORDE (TEKST)

6 minuten leestijd

ARTIKELEN

De onderstaande artikelen zijn gewijzigd of aangevuld:

Artikel 4 – Toelating tot het ambt van dienaar des Woords

De synode besloot:

artikel 4 lid 6d K.O. als volgt te wijzigen: het onderzoek van de evangelist op de classis (zie lid b) vindt plaats na een verzoek van de kerkenraad daartoe en naar analogie van het bepaalde in art. 4 lid 3a K.O. Als de classis een verklaring van bevoegdheid heeft afgegeven, kan de kerkenraad overgaan tot zijn bevestiging. De kerkenraad voegt de verklaring van de classis bij de aanstellingsbrief.

Artikel 11 – Levensonderhoud en ontslag van een predikant

De synode besloot:

1. de volgende door de generale synode 2007 voorgestelde toevoeging aan de tekst in kleine letter bij artikel 11 lid 3 definitief vast te stellen:

a. dat losmaking van een predikant als regel slechts kan geschieden na een rechtstreeks verzoek daartoe van de betrokken kerkenraad;

b. dat een classis slechts dan zonder de kerkenraad kan handelen, wanneer:

- een kerkenraad aan de classis verzocht heeft te doen wat des kerkenraads is omdat hij zelf handelingsonbekwaam is;

- een classis formeel heeft geconstateerd dat een kerkenraad handelingsonbekwaam is;

- tegen een besluit van een kerkenraad om geen losmaking aan te vragen bij de classis, appel bij de classis wordt aangetekend en de zaak mitsdien op de classis terechtkomt;

2. de laatste zinsnede van art.ll sub.7 als volgt te formuleren: Een uitzondering wordt gemaakt voor predikanten die op het moment van losmaking door de classis de leeftijd van 62 jaar bereikt hebben.

Artikel 31 – Recht uan appel

De synode besloot:

1. de laatste volzin van art. 31 K.O. te vervangen door: Voor de indiening van een dergelijk bezwaar, verzoek tot revisie genaamd, dienen de volgende regels:

1. bij indiening bij de generale synode dient het op dezelfde wijze met redenen omkleed te zijn als een appel of dient het anderszins een element te bevatten dat bij het doen van de uitspraak buiten beschouwing was gebleven of onvoldoende was overwogen;

2. bij indiening bij een andere kerkelijke vergadering dient het een element te bevatten dat bij het doen van de uitspraak buiten beschouwing was gebleven of onvoldoende was overwogen;

2. de kleine letters van artikel 4 K.O. aan te vullen met de volgende bepaling: Het kerkrechtelijke beginsel van de gelijkwaardigheid van de ambten sluit een gezagsverhouding tussen kerkenraad en predikant uit. Om die reden kan in de Christelijke Gereformeerde Kerken de verhouding tussen predikant en gemeente/kerkenraad niet gekwalificeerd worden als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Het is een rechtsverhouding van geheel eigen aard, die wordt beheerst door de bepalingen van de kerkorde en de inhoud van de beroepsbrief.

Artikel 41 – Classis

De synode besloot:

art. 41 K.O. sub 4 als volgt te wijzigen: Elke classis stelle op haar vergadering een onderzoek in naar de voor de onderscheiden kerkelijke kassen gehouden collecten en rapporteert eenmaal per jaar na de voorjaarsvergadering over dit onderzoek en de uitkomsten daarvan aan deputaten frnanciële zaken (1928, 1931, 2010).

Artikel 64 – Kerkdiensten

De synode besloot:

art. 64 K.O. sub 3 als volgt aan te vullen: Hoewel het regel behoort te zijn, dat in elke gemeente zondagsmorgens de decaloog wordt gelezen, is het niet in strijd met de K.O. wanneer naast of in bijzondere gevallen in de plaats van de decaloog andere Schriftgedeelten gelezen worden, welke duidelijk het karakter van de wet des Heren dragen (1977).

Artikel 11 – Levensonderhoud en ontsiag van een predikant en artikel 79 – Censuur over ambtsdragers

De synode besloot:

1. na artikel 79 K.O. de volgende bepaling (79a) toe te voegen: Wanneer tegen een ambtsdrager een klacht is ingediend bij de klachtencommissie kan de kerkenraad, gehoord de klachtencommissie, besluiten deze ambtsdrager tijdelijk, voor de duur van het onderzoek van de klachtencommissie en in afwachting van de beslissing over eventueel te nemen tuchtmaatregelen, op non-actief te stellen. De kerkenraad gaat daartoe niet over dan na deze ambtsdrager te hebben gehoord;

2. bij artikel 11 en 79 K.O. de volgende bepaling toe te voegen: Wanneer de verhouding tussen predikant en kerkenraad en/of gemeente ernstig verstoord is, kan de classis besluiten om in afwachting van verdere besluitvorming over een eventuele schorsing, afzetting, losmaking of emeritering de predikant op non-actief te stellen. Bij de beslissing om een predikant op non-actief te stellen houdt de classis rekening met de gerechtvaardigde belangen van de predikant bij voortzetting van zijn ambtelijk werk. De classis gaat niet over tot op non-actiefstelling alvorens de predikant en de kerkenraad te hebben gehoord. De predikant behoudt bij zijn op non-actiefstelling het recht op doorbetaling van zijn traktement en overige emolumenten. De kerkenraad c.q. de classis kunnen beslissen dat het de predikant vrijstaat om gedurende zijn op non-actiefstelling ambtelijke werkzaamheden buiten de eigen gemeente te verrichten. De classis is gehouden om bij het besluit tot de maatregel tot op non-actiefstelling vast te stellen wanneer en onder welke voorwaarden het komt tot een nieuwe beoordeling van deze maatregel;

3. in art. 79 K.O. de volgende aanvulling te doen: Ook kan indien de omstandigheden er aanleiding toe geven, een maatregel getroffen worden als op non-actiefstelling. Het gaat dan om verhoudingen die verstoord zijn zonder dat er meteen sprake hoeft te zijn van consequenties als tucht in de zin van schorsing of afzetting. De classis is gehouden om bij het besluit tot de maatregel tot op non-actiefstelling vast te stellen wanneer en onder welke voorwaarden het komt tot een nieuwe beoordeling van deze maatregel;

4. aan art. 79 K.O. toe te voegen: Bij schorsing c.q. afzetting van een evangelist zal dezelfde procedure gevolgd worden als bij schorsing c.q. afzetting van een predikant.

Artikel 84 – Rechtszekerheid

De synode besloot op 28 mei 2008:

1. de tekst van art. 84 K.O. te wijzigen, zodat de tekst nu als volgt luidt:

De kerken, die in classes, particuliere synoden en generale synoden samenkomen, worden ten aanzien van vermogensrechtelijke zaken die zij gemeenschappelijk hebben, vertegenwoordigd door de respectieve classicale, particulier-synodale of generaal-synodale vergaderingen of door deputaten, die door deze vergaderingen worden benoemd, geïnstrueerd en ontslagen en die in al hun handelingen aan hun instructie gebonden zijn. De Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek; het reglement van de rechtspersoon wordt vastgesteld door de synode en kan worden gewijzigd met inachtneming van hetgeen de synode daarover in dat reglement bepaalt. Een plaatselijke kerk kan worden vertegenwoordigd door twee of meer leden van de kerkenraad dan wel door twee of meer personen die gemachtigd zijn door de kerkenraad;

2. de tekst van de kleine letters van art. 84 K.O. te wijzigen, zodat deze nu als volgt luidt: (Modellen voor legaten en erfstellingen: bijlage 64. Rechtspositieregeling van kerkelijke werkers en medewerkers van deputaatschappen: bijlage 43).

Voor de uitvoering van niet-ambtelijk werk kan de generale synode medewerkers (doen) aanstellen. Deze aanstelling zal geschieden met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde rechtspositieregeling(en). De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland worden als werkgever vertegenwoordigd door: de deputaten landelijk kerkelijk bureau. Niet- ambtelijke werkers vervullen hun taak onder leiding van de deputaten op wier terrein zij werken. De Theologische Universiteit Apeldoorn is werkgever voor de algemeen bestuurder en de bij haar werkzame docenten en onderwijsondersteunende medewerkers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.