+ Meer informatie

Nieuwe kerk Ger Gem. in Ned. Scherpenzeel

Organist bouwde zelfkerkorgel

3 minuten leestijd

SCHERPENZEEL — In een bijzondere kerkdienst waarin voorging ds. M. van Beek van Opheusden werd gisteravond het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Scherpenzeel officieel in gebruik genomen.

In zijn voorafspraak wees ds. Van Beek erop dat het Davids begeerte was al de dagen zijns levens te mogen wonen in het huis des Heeren (Psalm 27). Als tekst voor de preek werd gekozen Psalm 65 vers 5. Ds. Van Beek sprak naar aanleiding van deze tekst over 's Heeren gemeenschap met Zijn volk in Zijn huis. In een drietal gedachten werd de tekst nader ontvouwd. Ten eerste: Verkoren tot die gemeenschap. Als grondslag van de zaligheid werd gewezen op de verkiezende liefde van een drieënig God in Christus. Ten tweede: Gebracht tot die gemeenschap. Degenen die tot Gods gemeenschap gebracht worden, worden eerst terug geleid naar het paradijs, om des te meer aan de weet te komen hoe diep ze gevallen zijn. Ten derde: Verheugd door die gemeenschap. Als iemand die geestelijke vreugde in God kent wordt het vlees gekruisigd. Die beleeft bovendien wel genoeg aan God maar nooit genoeg van God.

Voorrecht
Spreker vond het een voorrecht dat onder de laaghangende oordelen nog een nieuw kerkgebouw mocht worden geopend, 't Is een teken dat de Heere nog niet geheel van ons geweken is. De Heere begint en voleindigt Zijn werk. Dat is een troost en vastigheid tot aan het eind van der wereld toe. Het is een voorrecht, aldus ds. Van Beek, dat er nog zoveel arbeid aan Uw ziel ten koste wordt gelegd. Hij hoopte dat er nog velen in Sion geboren mochten worden.

Na de preek werd namens de kerkeraad dank gebracht aan diverse personen en instanties. B en W van Scherpenzeel die niet aanwezig konden zijn, toonden hun belangstelling door een brief die voorgelezen werd. Daarna sprak nog ds. Van Straalen uit Bameveld, als consulent en ds. Mallan die wees op de ware gemeenschap der heiligen. Tenslotte sprak ouderling Rijksen een dankwoord uit, terwijl hij tevens nog iets uit de geschiedenis van de plaatselijke kerk memoreerde.

Groeiend
Tot nieuwbouw werd eind 1978 besloten omdat het oude houten gebouw te zeer door de tand des tijds werd aangetast. Bovendien werd dit gebouw te klein voor de nog steeds groeiende gemeente, die momenteel ongeveer 375 zielen telt. Het nieuwe gebouw heeft een kerkzaal van ongeveer 300 zitplaatsen. Op de galerij waar nog geen banken staan, kunnen 80 mensen zitten, terwijl het catechisatielokaal met zo'n 55 zitplaatsen door een vouvwand met de kerkzaal verbonden is. Onder leiding van architect Elzenaar uit Woudenberg en aannemer Davelaar uit Overberg is het een fraai en duurzaam gebouw geworden, dat weinig onderhoud zal vergen. Ook is vermeldenswaard dat organist Verkerk er in zijn vrije tijd een prachtig kwalitief goed kerkorgel met 17 stemmen in heeft gebouwd. Daarmee heeft hij en andere leden die aan de bouw hebben meegewerkt ettelijke tienduizenden guldens voor de gemeente bespaard. De totale bouwkosten, inclusief orgel, beplanting e.d. bedragen circa 950.000 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.