+ Meer informatie

Correspondentie mei mijn jonge vrienden

4 minuten leestijd

Waaide Vriendin,

Over nog een andere zaak schreef je me in je brief, en wel over deze. dal je lei'en menigmaal verklaard wordt onder de bediening van Gods Woord door Gods knechten in Zijn huis.

Het is ontegenzeggelijk een groot voorrecht, wanneer in Gods huis onder de bediening des Woords. God Zijn knechten gebruiken wil. om het leven, dat in de zielen van Zijn kinderen is verheerlijkt, te verklaren. Hoe menigmaal toch blijkt het. dal de Heere Zichzelf juist bedienen wil van Zijn knechten, om door de verkondiging Zijns Woords. de zaken en moeilijkheden op le lossen, waarin Zijn volk gewikkeld is of knopen te ontbinden, waarmede ze soms reeds geruime tijd hebben rondgelopen. Wal wil de Heere naar Zijn eigen welbehagen Zich toch soms menigmaal binden aan de door Hemzelf ingestelde genademiddelen.

Een rechtgeaard kind des Heeren zal dan ook, wanneer zijn hart u? nJ levendig gesteld moge zijn. hunkeren naar de bediening des Woords. met een uil zien en verlangen of de Heere Zelf in de weg Zijner inzettingen eens mede mocht komen om Zichzelf te openharen en le verklaren.

Zie eens naar Thomas. Op de dag der opstanding was hij alleen in moedeloosheid achtergebleven en had zich niet gevoegd bij hen. die zich aan elkander gebonden gevoelden. Doch zodoende was hij ook niet aanwezig, toen de Heere Jezus Zich openbaarde. Maar acht dagen later was hij er weer bij en dit werd zo gezegend, dat hij toen kon en mocht uil roepen: ..Mij n I leere en mijn Cwd-.

Neen, verzuim de genademiddelen maar nooit, het is de. plaats, waar de Heere gevonden kan worden.

Ik denk op h et ogenblik aan vader Smylegelt, die in een calechismuspreek over Zondag 38. o.m. hel navolgende zegl :

..Zondaar, waart gü h ier geweest, toen gij op de bierbank zat, gij waart licht bekeerd. Toen gij langs de wegen gingt. de kerk voorbij, en gij zeidel : laat ons wijn Inden en sterken drank zuipen, waart gij toen hier geweest, en toen gij te gast gingt. terwijl het de lijd van de godsdienst was. gij waart lichtelijk bekeerd en met een zenen naar uw huis wedergekeerd. Ol 't is er zo liefelijk in dat huis des Heeren, daar werkt de Geest '.

Maar. om op je brief terug te komen. Doch nu zul je misschien zeggen, komt er nu al weer een ..maar".

Jazeker, ik wilde alleen maar eens vragen, ontvang je dan allijd een VERTROOSTENDE zegen ? Ik geloof toch. dat het bij Gods kinderen meermalen is, dat ze nu eens een vertroostende, doch dan ook weer eens een ontdekkende, afbrekende of beschamende zegen onl vangen. En welke zou nu de meest profijtelijke zijn? Ik geloof, dat dat door ons zo maar niet uit te maken is. haten u e er dan ook alleen dit maar van zeggen, dat de Heere Zelf wel weet. wal Zijn kinderen van node hebben en we het gerust aan Hem kunnen overlaten, dewijl Hij toch Zijn kinderen toespreekt naar de omstandigheden, waarin zij verkeren. Tevens geloof ik, dat iemand soms een zegen onder de bediening des Woords kan hebben ontvangen, zonder dat hij het voor een zegen kan houden.

Stel je maar eens voor iemand, waaraan de Heere in beginsel een hand van genade heeft gelegd en, die wat grond heeft gevonden in zijn Godsonlmoelingen. in zijn-tranen, in zijn bidden, in zijn eenzame plaatsen zoeken, in zijn verkeer met Gods volk. in zijn gaan naar Gods huis enz., en die komt. na een ontdekkende prediking met een naakte ziel uit Gods huis terag. zou die misschien dan geen zegen hebben ontvangen ? Maar vraag zo een mens eens. of hij het daarvoor houden kan. Dan durft hij daar geen ja op te zeggen. En toch. De vrucht maakt het menigmaal openbaar. Het wordt dan nood in de ziel.

Gods volk kent lijden, waarin de omhelzingen Godes en de toespraken tol hun ziel en de i erlroelelingen hun verre van vreemd zijn. De tijd der eersle liejde. de zangtijd, de tijd der minne. Doch Gods volk kent ook andere tijd en. Welnu dan. Ik hoop. de Heere schenke je veel van Zijn lieve Geest, om Hem achterna le kleven, gelijk een gorde I kleeft aan de lendenen eens mans. doch geve ook. dal hel woord van Paulus, hetwelk hij schreef aan de Gala liërs waar moge worden in je levert: ..Mijn kinderkens. die ik u wederom arbeide te baren, lot Christus /eztis een gestidle in u krijge '.

Over de andere zaken uil je brieven D.V. een volgende maal. Wees voorts uan harte gegroet en Gode bevolen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.