+ Meer informatie

TER OVERWEGING

13 minuten leestijd

Mededeling van de redactie

Door de grote hoeveelheid ter recensie toegezonden boeken is de redactie genoodzaakt enige selectie toe te passen. Sommige boeken zullen in het vervolg ‘slechts’ worden aangekondigd. Daarbij is de richtlijn de vraag in hoeverre een toegezonden boek van enig belang is in het kader van het ambtelijk werk. In het algemeen zullen recensies - uitzonderingen daargelaten - kort zijn.

Ds. D. de Jong, Praktisch perspectief. Zes vervolg-preken over Prediker. Uitg. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1998. 77 blz. f 10,-.

Dit boekje verschijnt ter gelegenheid van het bereiken van de 50e jaargang van de RB-serie, die vooral in Geref. (vrijg.) kring bekend is. Ds. De Jong is emeritus-predikant en heeft een groot deel van zijn diensttijd in Canada doorgebracht. Een zestal teksten uit het boek Prediker wordt voor het voetlicht gehaald; er zijn (soms erg lange) Schriftlezingen bij aanbevolen; thema en verdeling zien er vaak ingewikkeld uit. Over de uitleg van sommige teksten kan men met de auteur verschillen (bijv. over de betekenis van 7:16 - gaat het echt om het halen van je kerkelijk recht, blz. 47, of 9:4b - kan de leeuw ook niet op Jezus wijzen?). Dat is tot daar aan toe. Belangrijker is dat het boekje me overigens niet echt aanspreekt. Hoe kan dat komen? Uit het voorwoord blijkt dat deze serie vervolg-preken voor het eerst al tussen 1967 en 1977 gehouden zijn, in Canada; weliswaar zijn ze opnieuw bekeken en bewerkt, maar is die tijdsafstand toch niet te groot? Er is een ander probleem: in een preek (en uit de stijl blijkt dat ze zo echt gelezen moeten worden) moeten mensen zich echt aangesproken weten; moeten heel toegespitste toepassingen zitten, zodat de lezer er bij wijze van spreken niet meer onderuit kan; dat geldt zeker wanneer het zes preken zijn. En dat had ik toch graag meer uitgewerkt gezien. Bij de veelheid van uitleg is daar naar mijn gedachte te weinig plaats voor geweest. Zeker bij een jubileum-uitgave is dat jammer.

Dr. C.A. van der Sluijs, Kerk of afscheiding. Een actualisering in theologisch en historisch perspectief. Uitg. Groen, Heerenveen 1998. 61 blz. f 19,95.

Bij het kennisnemen van dit boekje moest ik terugdenken aan een lezing die de auteur op 18 oktober 1996 hield voor het COGG in Middelburg. Toen kwam al naar voren wat hij nu uitgebreider voor het voetlicht brengt (blz. 30), namelijk dat de afgescheiden kerken in Nederland ‘afgevallen brokstukken’ van de Nederl. Herv. Kerk zijn, die hun ontstaan te wijten hebben aan menselijk ingrijpen in de ene heilige katholieke kerk hier te lande, namelijk de NHK (blz. 7). Het laat zich verstaan dat daarover nog wel stevig met de auteur van gedachten over te wisselen valt. In ieder geval - hoezeer ook toe te stemmen is dat helaas de gebeurtenissen in de 19e eeuw geleid hebben tot steeds verdere verscheurdheid - zou men de reden van ontstaan van de afgescheiden kerken rond 1834 met meer nauwkeurigheid moeten bezien dan in dit geschrift gebeult Dan zou het boek minder ‘strak in het vel’ hebben gezeten dan nu het geval is. Dit daar latende kan men genieten van de beschrijving van de manier waarop rond en na de Reformatie de grote voormannen elkaar trachtten vast te houden. Wat zijn we veel daarvan kwijt geraakt, in allerlei kerkelijke verhoudingen…

In het tweede gedeelte van het boekje vinden we een doorlichting van de historie in de Anglicaanse kerk, waar - ondanks diepe meningsverschillen - men de eenheid van de kerk in het oog wist te houden.

Prof. dr. J. van Genderen, De Bijbel en de toekomst. Een blij vooruitzicht voor wie gelooft. Uitg. Groen, Heerenveen 1998. 174 blz. f 34,95.

Prof. van Genderen heeft ons verrijkt met een inzichtelijk boek waarin een beknopt overzicht te vinden is van de christelijke toekomstverwachting. Sommige hoofdstukken zijn herkenbaar vanuit eerdere publicaties (het duizendjarig rijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bijv.). Maar in dit boek is het geheel compleet. De auteur is voortdurend in gesprek met oude en nieuwe theologen en hun gedachten. Hij doet hen zorgvuldig recht én neemt een eigen positie in, waarin eerbied voor de Schrift blijkt en verbondenheid met de belijdenis van de kerk. Zo zijn we het ook van hem gewend. Tere zaken gaat hij daarbij niet uit de weg; ik denk aan de vraag of het ‘met iedereen op het eind goed komt’. Een EO-onderzoek vorig jaar legde persoonlijke moeiten, ook onder orthodoxe gelovigen, op dit gebied bloot; prof. van Genderen gaat op deze vragen in; ik zou zeggen dat daarin ook de pastor in hem naar voren komt. Duidelijk komt daarbij wel uit (zoals ook in andere gedeelten) dat de wederkomst van de Here Jezus een blij uitzicht is voor wie gelooft; en zo zijn we bij de ondertitel van het boek.

Dr. J. Hoek, Nabij de toekomst. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1997. 111 blz. f 21,75.

Nadat eerder het boek ‘Voorbij de dood’ verscheen, ziet nu dit boek het licht, waarin het speciaal gaat over de vragen rond de wederkomst van Christus. O.a. worden behandeld: de tekenen der tijden, het chiliasme, de plaats van Israël rond de wederkomst, de opname van de gelovigen, de scheiding die het laatste oordeel brengt. Het is betrouwbare kost geworden; de wijze van presentatie - vrij korte hoofdstukken, gespreksvragen met bijpassend bijbelgedeelte aan het slot daarvan lokken uit tot groepsbespreking. U kunt het uw bijbelkringen e.d. aanraden, maar u kunt het ook tot thema maken bij bijbelstudie in kerkenraadsverband, eventueel als opstap voor een rode draad bij de huisbezoeken.

Karel Deurloo, Genesis. Verklaring van een bijbelgedeelte. Uitg. Kok, Kampen 1998. 200 blz. f 27,50.

In grote lijnen door de hoofdstukken van Genesis heengaan, met aandacht voor de details; zo zou men het voorliggende boek kunnen typeren. Daarmee past het in de reeks die door de jaren heen tot een behoorlijke rij boeken is uitgegroeid en die sinds kort een nieuw jasje heeft gekregen. De bedoeling is dat zowel gemeenteleden als predikanten zich in korte tijd kunnen oriënteren op een bijbelboek. In die zin is het boek geslaagd. Wel moet men rekenen met een ‘Amsterdams aparte’, moderne benadering van de Schrift - het woord ‘verhaal’ is niet van de lucht; over de visie op seksualiteit zou ook wel af te dingen zijn (blz. 49). Mooi zijn de momenten waarop het hebreeuws ‘sprekend’ wordt (daarin is de invloed van Breukelman zichtbaar!), bijv. op blz. 80, het bedekken van de naaktheid van Noach. Als de auteur in het voorwoord stelt dat er gerekend is met de homiletische praktijk, moet gezegd worden dat daarin helder wordt dat deze niet bij de gereformeerde traditie aansluit; te denken is aan de geschiedenis (zeg ik maar) van Gen. 22, blz. 120. Men leze dus met onderscheid.

Marie Hüsing, Om mee te beginnen. Gedachten voor vergaderopeningen en meditatieve momenten. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1998. 127 blz. f 23,50.

Wie vaak wordt geroepen om ‘op christelijke wijze’ een vergadering te openen, zal van tijd tot tijd denken: wat zal ik nu eens centraal stellen? De aanschaf van dit boekje zal u dan een stap verder kunnen helpen. Enkele tientallen korte, pakkende bezinningsstukjes aan de hand van een bijbeltekst/gedeelte, compleet met mogelijk te zingen liederen (uit het Liedboek voor de Kerken) en gebeden. U kunt in vrijheid uitkiezen of laten liggen. De stukjes zijn zowel naar het kerkelijk jaar als naar bepaalde thema’s geordend. Van de laatste noem ik: belijden, hoop en zekerheid, vooroordelen, naastenliefde, geduld, mijlpalen.

J. Douglas MacMillan, Mij zal niets ontbreken. Een bijbelstudie over Psalm 23. Uitg. Groen, Heerenveen 1998. 96 blz. f 18,50.

Onlangs Vierde onze Bond van Chr. Geref. Vrouwenverenigingen haar 50-jarig jubileum. Tijdens de bondsdag stond Psalm 23 centraal; daarbij werd het bovengenoemde boek gepresenteerd, vertaald door prof. dr. J.W. Maris. De predikant-schrijver was jarenlang schaapherder in de Schotse hooglanden. Zijn verwoording van deze Psalm is daarom op een bijzondere manier ‘bevindelijk’. En dat is te merken! Aan de bespreking van Psalm 23 gaan vooraf een bespreking van verschillende doorkijkjes in de bijbel, o.a. over Joh. 10. Of de gedachten over Psalm 23 tussen 22 en 24 in echt hout snijden (blz. 18)… daarover zou men met de auteur van gedachten kunnen wisselen. Maar overigens: een stichtend boek.

Drs. Henk Hagoort (red.), Brood uit de hemel. Kernwoorden van het geloof deel 1. Uitg. Voorhoeve, Kampen 143 blz. f 22,50.

Verschillende vertegenwoordigers uit de kring van de ‘EO-familie’ geven ons doorkijkjes naar enkele belangrijke sleutelwoorden van de Schrift. Daarbij moeten we soms door weerbarstige schulen van verbasterd gebruik heenboren (bijv. bij de woorden geloof en hoop). Ook moet onderscheiden worden tussen verschillende manieren van gebruiken van hetzelfde woord (bijv. liefde en vrijheid). Enkele andere besproken begrippen: verkiezing, discipelschap, verlossing, gebed. De schrijvers van de stukjes (ik noem onder hen de proff. van Genderen en Velema, de predd. Hoek, Van den End en C. den Boer) verstaan de kunst tot de kern van de begrippen te komen. Zo kunnen velen door lezing van dit boek verrijkt worden. Gespreksvragen bevorderen onderlinge bespreking op (bijbel)kringen.

Ds. J. van Amstel. Geest en leven. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1997. 188 blz. f 24,90.

De schrijver gaat in dit boek nader in op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij doet dit in twee gedeelten. Het eerste deel gaat in op wat de Geest met ons doet en het tweede gedeelte gaat nader op de vraag in wat wij met de Geest (kunnen) doen. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn gesprekvragen toegevoegd. De auteur heeft de hoofdstukken op een logische manier opgebouwd en al discussiërend en met de nodige voorbeelden legt hij op zorgvuldige wijze uit wie en wat de Heilige Geest is.

C.J. Westrate. Hij leert je bidden. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1997. 87 blz. f 21,50.

In de serie “Kind en gebed” is opnieuw een deeltje uitgebracht. Het derde alweer. Dit boekje is bestemd voor kinderen van 10 tot 13 jaar en allerlei aspecten van het gebed worden in acht hoofdstukken verder uitgediept. Ieder hoofdstuk begint met een verhaal uit de kerk- of zendingsgeschiedenis, waarin de betekenis van het gebed naar voren komt. Aan de hand van de bijbel laat de auteur vervolgens zien wat dit bidden jongens en meisjes van 10 tot 13 jaar vandaag te zeggen heeft. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een voorbeeldgebed. De toon van het boekje is kindvriendelijk en er spreekt een warme betrokkenheid uit op het gebedsleven van een kind. Prima te gebruiken als een geschenk aan een kind.

Lance Lambert. Voorbereiding op de wederkomst. Uitg. Chai pers, Nijkerk 1995. 126 blz. f 24,90.

Dankzij de inspanningen van de Stichting Christenen voor Israël is dit boekje in de Nederlandse taal op de markt gekomen. Deze stichting, met een grote liefde voor Israël, heeft reeds eerder twee uitgaven van Lambert vertaald, te weten: “Israël is uniek” en “De dag breekt aan.” De schrijver spreekt op een praktische manier over de vraag hoe je je kunt voorbereiden op de komst van de Here en hoe je vol verwachting kunt uitzien naar die dag. Hij roept ons vooral op om serieus met de wederkomst bezig te zijn. We moeten gereed zijn om Hem te ontvangen. Meerdere malen roept Lambert ons op om zeer waakzaam te zijn en niet in te dommelen ook niet in de welvaartstijd. Hij waarschuwt ons ervoor om juist in een tijd van matheid en lauwheid de Here niet te vergeten. Hij richt zich ook specifiek op de jongeren. Juist zij zijn het die wellicht de wederkomst zullen meemaken of betrokken worden in een Gog-Magogoorlog. Lambert is een van de belangrijkste woordvoerders van de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap in Israël.

H.FIorijn en J.P. Neven. Voorgangers in de noodkerk. Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen 1997. 214 blz. f 39,90.

Door een afscheiding in 1916 van de Hervormde kerk in het Zuidhollandse Bergambacht onstond daar een kleine gemeente. De voorganger Cornelis van der Graaf typeerde in een van zijn brieven de samenkomst als een noodkerk. Hierin gingen regelmatig predikanten en oefenaars uit andere kerken voor en met hen onderhield Van der Graaf een correspondentie, waarin zij zich zeer ophartig uitspraken en die zodoende een duidelijk beeld geeft van deze bevindelijke voorgangers. Deze brieven zijn bewaard en hier en daar in aangepaste vorm verwerkt in dit boek. Dit boek, fraai gebonden en van de nodige foto’s voorzien, geeft een goed beeld van diverse predikanten, ook uit de Christelijke Gereformeerden Kerken zoals Ds. Hermanus Visser (1911) en Ds. Joost van Vliet (1861). Dit boek geeft een blik in de historie. Ouderen onder ons zullen nog veel hierin herkennen hoe het er vroeger aan toe ging.

Marian M. Schoolland. Aan de hand van het Woord. Eenvoudige uitleg van de geloofsleer voor kinderen. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1997. 240 blz. f 34,95.

Dit boekje, een vertaling van de amerikaanse uitgave ‘Leading little ones to God’, is in bijbelgetrouwe kringen in Amerika wijd en zijd bekend. Het is bedoeld als een gids voor ouders die hun kinderen willen onderwijzen in de dingen van God. De inhoud van het boek is goed. Het is een ‘kleine dogmatiek voor kinderen’ waarin de gehele geloofsleer in eenvoudige bewoordingen wordt uiteengezet. Alle bijbelse begrippen worden uitgelegd aan de hand van een geschiedenis in de bijbel. De begrippen worden daarna weergegeven in een passende bijbeltekst. Ouders kunnen dit boek aan hun kinderen voorlezen en aan de hand van het gelezene verder praten, zingen en bidden. Zo wordt alle kennis gericht op een persoonlijke omgang met God. M.i. kan het boekje prima gebruikt worden naast de kinderbijbel, temeer daar het een aantai duidelijke opdrachten bevat die uitnodigen om het niet alleen bij het lezen te laten, maar ook om een lied te gaan zingen en het gebed toe te spitsen op het gelezene. Voor jonge ouders een prima geschenk.

Dr. C. Houtman, Exodus II. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en Toelichting. Uitg. Kok, Kampen 1997. 248 blz. f 40,-.

In de blauwe uitvoering dit tweede deel van de praktische bijbelverklaring op Exodus. De auteur heeft ook de grote commentaar op Exodus in de serie van Kok behandeld. De tekst van deze commentaar gaat daarop terug. De toelichting is duidelijk, niet breedvoerig en ter zake. In kort bestek wordt veel verhelderende informatie geboden. Ik waardeer de overzichtelijke opzet en de puntige bespreking van de Problemen. In dit boek merkt men minder invloed van de historisch-kritische methode dan in de grote commentaar. Een boek dat helpt de bedoeling van Exodus te verstaan, ook als men het niet in alles met de auteur een is.

Dr.ir. J. van der Graaf (red.), Meer dan vrijwilligerswerk. Toerusting van ambtsdragers, Uitg. Kok-Voorhoeve, Kampen 1997. 160 blz. f 27,50.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegt elk najaar regionale bijeenkomsten ter toerusting van ambtsdragers. In dit boek zijn elf referaten gebundeld. De meest bekende sprekers uit de Gereformeerde Bond hebben een bijdrage geleverd, zoals dr. van der Graaf, prof. de Reuver, ds. Maasland, dr. Verboom en ds. C. den Boer. Er worden verschillende onderwerpen behandeld, waarvan sommigen toch op hetzelfde uitlopen, met name het verbond, de Heilige Geest, ambt en sacrament, de toerusting van de gemeente naast opbouw van de gemeente in een tijd van geestelijke verschraling. De opstellen zijn één voor één waardevol en goed bruikbaar voor de toerusting van ambtsdragers. Wat meer ordening van de stof, met eventueel enkele andere thema’s zou de bundel nog waardevoller gemaakt hebben. Hoe dan ook, een waardevolle handreiking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.