+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

M.J.C. Visser, Van Mattheus tot Openbaring. Uitgave: Kok-Kampen. Prijs f. 32,50.

In een „Ter inleiding” vertelt de schrijver die aan dit boek de ondertitel meegaf „Waar de laatste geheimen opengaan”, dat hij met dit boek de „dagelijkse bijbellectuur” wil dienen: „voor iedere dag een schriftgedeelte met toelichting en een lied”. Hij beperkt zich daarbij tot het Nieuwe Testament, maar legt van deze beperking geen verantwoording af, laat staan dat hij een vervolg over het Oude Testament in uitzicht stelt. Gaat de schrijver in de lijn van de vorige eeuw toen ten dele niet zonder opzet psalmboeken zònder Oud Testament, alléén met Nieuw Testament werden uitgegeven? In een 350 bladzijden gaat de schrijver min of meer tekstverklarend het hele Nieuwe Testament door van Matt. 1: 1 tot Openb. 22: 21, telkens een korte pericoop.

Inderdaad wordt een bruikbaar hulpmiddel geboden voor de „dagelijkse bijbellectuur” zonder „dagboek” te zijn in de gangbare zin van het woord. In een noot op blz. 6 wordt voor hen die behoren tot een kerkgemeenschap „waar het liedboek voor de kerken nog niet in gebruik is” een lijst van liederen uit de psalmberijming van 1773 aangekondigd (achter in het boek te vinden). Afgedacht van de vraag of dàn persoonlijk gebruik bij „dagelijkse bijbellectuur” ook uitgesloten geacht moet worden, getuigt de bijgevoegde opmerking wèl van een bepaalde persoonlijke instelling ten aanzien van deze berijming: „Dat daarbij alleen de ergste uitwassen van rationalistische en moralistische ontsporingen en litteraire smakeloosheden konden worden vermeden, houde men mij ten goede”. Wanneer naar deze norm geoordeeld wordt……… De ongeveer 850 stukjes geven daarvoor alle ruimte! Men gebruike dit „dagboek” mits de héle Bijbel open blijft!

Ir. J. van der Graaf e.a., Geijkte Woorden. Over de verhouding van Woord en Geest. 195 bladzijden. Uitg. Kok-Kampen. Prijs f. 26,00.

Dit boek is een bundeling artikelen uit „De Waarheidsvriend”. Ze zijn verschenen onder het thema dat gelijkluidend is met de ondertitel van het boek. Het is een boeiend geheel geworden, waaraan een keur van scribenten heeft bijgedragen. Vanuit Oud en Nieuw Testament wordt de weg van dit thema door de geschiedenis tot in de twintigste eeuw beschreven. Daarna wordt de lijn getrokken naar de Godsleer, de heilsgeschiedenis, het ambt, de verkondiging en het geloof. De verzegeling met de Geest, vruchten en gaven van de Geest zijn de laatste onderwerpen die behandeld worden. Prof. Graafland sluit af met een fijnzinnig artikel over de eenheid en wederzijdse betrokkenheid van Woord en Geest, Geest en Woord.

Zonder iemand tekort te doen, wijs ik op de bijdrage van L. van Nieuwpoort over de verzegeling met de Geest. In aansluiting bij I. Kievit wordt over een stroomversnelling in het werk van de Geest gesproken, en over de persoon, niet in tegenstelling tot, maar wel in onderscheid van Zijn werk. Het lijkt me een waardevol en tegelijk voor misverstand vatbare onderscheiding. Het boek heeft een praktische spits met een duidelijk gereformeerde ondergrond.

Meer voor meditatie dan voor studie, al vormen deze twee geen tegenstelling. Dit blijkt met name uit de bijdragen van De Reuver, C.A. Tukker en Graafland over Calvijn, Verlichting en Modernisme, en de 20e eeuw.

Een boek om van tijd tot tijd ter hand te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.