+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

STEMMEN UIT GENEVE, bundel 16, juli 1971 Uitgave van De Gereformeerde Bibliotheek Goudriaan

Deze stemmen bevatten preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn. In deze bundel zijn 6 preken over Job 12 en 13 opgenomen. Calvijn was een uitnemend Schriftverklaarder. Hij laat de Schrift spreken. Hij waarschuwt voor verkeerde opvattingen. Hij laat zien, wie de Heere voor Zijn volk is, ook in wegen van beproeving. Ook in deze bundel komt dat naar voren.

De abonnementsprijs is f 3,— per bundel. Tenminste eenmaal per kwartaal verschijnt er een bundel.

STEMMEN UIT WITTENBERG, bundel 7, juni 1971. Uitgave van De Gereformeerde Bibliotheek Goudriaan

Deze stemmen bevatten preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten.

Met deze uitgave is men later begonnen dan met de Stemmen uit Genève. Ook deze uitgave vindt haar weg. Bundel 7 geeft een vervolg van de Loei Communes of De voornaamste theologische bewijsgronden door Philippus Melanchton en wel van XIII Over de sacramenten tot XIX Over de aanroeping. De bundel eindigt midden in een zin. Dat komt omdat elke bundel een bepaald aantal blz. telt. Er komt spoedig een vervolg in aansluiting op wat nu geboden wordt. Melanchton heeft jarenlang aan de zijde van Luther gestaan. Hij behoort tot de Hervormers. We kunnen hem nog uit zijn werken kennen. Deze uitgave draagt daartoe bij.

Een enkele opmerking. Op de titel-pagina staat XV111 Over de rampen, het kruis en de vertroostelingen pag. 427. Dit moet zijn: Over de vertroostingen pag. 437. Tenminste elk kwartaal verschijnt er een deel. De prijs is f 3,— per bundel.

HET VOOROORDEEL IN DE WETENSCHAP door Joh. Francke. V.D.M.

Uitgeverij De Vuurbaak, postbus 6015, Groningen.

Dit geschrift is uitgegeven onder auspiciën van het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap, dat opgericht is in 1967 en zich onder meer ten doel stelt „de beoefening der wetenschappen in onderworpenheid aan de Heilige Schrift en in gebondenheid aan de gereformeerde belijdenis te bevorderen" (artikel 4 van de Statuten).

In de geestelijke chaos, die met name binnen de kerken duizenden ontredderd heeft, wil het Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap niet lijdelijk toezien. Publikaties worden voorbereid, die in actuele vragen van allerlei aard wegwijzers zullen zijn — naar wij hopen. Aldus Prof. dr. J. Douma, voorzitter van het genootschap, in zijn Ten geleide.

De reeks wordt geopend met het geschrift van Ds. Francke. Hij bezint zich op het vooroordeel dat aan alle wetenschap ten grondsag ligt en legt getuigenis af van de keus, die hij en wij — dank zij het geschenk van Gods Woord — hebben mogen doen. Aldus nog Prof. Douma.

We hebben hier een geschrift, dat een positief geluid laat horen. Dat mogen we ook verwachten van de publikaties, die nog zullen verschijnen als het genootschap aan zijn voornemen gevolg kan geven. Dat is in deze tijd van dubbele betekenis.

Ds. Francke schrijft aan het slot: „Wij zullen de geheimen, die God als Schepper in de geschapen werkelijkheid en Zijn Wet of orde daarvoor gestalte en uitdrukking heeft gegeven, nooit doorgronden. Daaruit volgt dat de wetenschap relatief is, betrekkelijk in haar beoefening, want zij geschiedt door zondige mensen, die in het gunstigste geval slechts een begin van nieuwe gehootzaamheid aan Gods wet vertonen. En relatief in haar resultaten, want het geheim van de realiteit blijft ten diepste een verborgenheid.”

De schrijver eindigt niet een aanhaling uit H. Bavinck, Christelijke Wetenschap.

Het is een mooie uitgave van 32 blz. De prijs is f 3,25; lijdelijke prijs voor leden van de Vereniging van Vrienden van „De Vuurbaak": f 2,90.

GEMEENTELIJKE OVERHEID EN ZONDAGSSLU1TING ZWEMBADEN

Uitgave Stichting Reformatorische Publicatie, Apeldoorn

De voorzitter wijst er in zijn Ten geleide op, dat de stichting zich ten doel stelt de verspreiding van de reformatorische beginselen door de uitgave van een dagblad en al hetgeen naar het oordeel van het bestuur der stichting verder voor dit doel bevorderlijk kan zijn. In het kader van dit doel verschijnt deze brochure, die artikelen bevat, die reeds in het Reformatorisch Dagblad verschenen zijn en van voldoende belang geacht mogen worden om in brochure-vorm opnieuw te verschijnen als een waarschuwing tegen de tijdgeest.

De brochure bevat een artikel van F. A. J. Th. Kalberg over de gemeentelijke overheid en zondagssluiting zwembaden. Vervolgens wordt besproken een belangwekkend advies van Mr. Dr. F. A. Helmstrijd, oud-griffier van de staten van Zuid-Holland, aan Gedeputeerde Staten van die provincie over deze aangelegenheid. Tenslotte wordt geschreven over het geval Doornspijk en artikel 87a gemeentewet.

Laten zij, die met deze zaken rechtstreeks of zijdelings te maken hebben, zich deze brochure aanschaffen. Zij geeft goede voorlichting.

Arnoldus Rotterdam ARTIKEL 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Uitgave: De West-Friese Boekhandel, Ede.

Deze brochure bevat meer dan alleen de verklaring, die de bekende predikant Arnoldus Rotterdam meer dan twee eeuwen geleden gaf.

Tussengevoegd zijn verschillende kernachtige uitspraken van Ds. G. H. Kersten en Ds. P. Zandt. Het titelblad vermeldt dit. Vooraf gaat nog een berijming van artikel 36 op de wijs van Psalm 68. Daarop volgen ENKELE WOORDEN VOORAF van de uitgever zelf, blz. 5-12. Hij zegt, dat het doel van de S.G.P. is het tot meerdere erkenning brengen van de beginselen overeenkomstig Gods Woord. Hij wijst op verschillende gevaren. Hij zou gaarne willen, dat ook anderen zich eens uitten omtrent hetgeen hij aanstipt.

Hiermee willen we volstaan. Het geschrift ligt meer op politiek gebied en dat terrein, hoe belangrijk ook. willen we niet in ons blad betreden.

In het algemeen willen we onderstrepen, dat er vele gevaren dreigen op allerlei gebied. We mogen elkaar wel opwekken tot waakzaamheid en gebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.