+ Meer informatie

De waarheid van schepping en val

5 minuten leestijd

16

EEN HOGESCHOOLDAG

Op de Theologische Hogeschooldag van de Gereformeerde Kerken, in de week vóór Pinksteren gehouden te Kampen, is hel duidelijk gebleken hoezeer de belijdenis in geding komt de laatste tijd in het midden van deze kerken door de afwijkende leringen ten aanzien van schepping en val. Deze dag heeft in het teken van deze dingen gestaan. En dan helaas niet als een krachtig protest tegen het steeds verder gaande proces van afbraak, maar veeleer als een verdediging daarvan.

Er is ’s morgens gesproken door Prof. Dr. G. P. Hartveld en Drs. G. Puchinger, terwijl deze sprekers ’s middags een groot aantal binnengekomen schriftelijke vragen beantwoord hebben. Opmerkelijk was het, dat juist de vragen naar de belijdenis het meest naar voren zijn gekomen. En door de referenten is het wel duidelijk gezegd, dat de binding aan de belijdenis in de zaak van schepping en val door hen geheel anders wordt gezien dan ’ voorheen in de Gereformeerde Kerken gezien werd. Althans voor wie door mooie woorden over „ruimte in de kerk” en „geduld hebben met elkaar” kan heen lezen.

Drs. Puchinger - tot voor kort nog lid van een vrijgemaakt Gereformeerde Kerk - zei openlijk niets te voelen voor tuchtmaatregelen tegen Prof. Kuitert en anderen. De ruimte der kerk en de aandacht voor de grenzen der kerk gebieden geduld om de zaken uit te spreken! In feite betekenen deze woorden, dat er dus rustig door hoogleraren en predikanten allerlei zaken voorgesteld kunnen worden tegen Gods Woord en de belijdenis, zonder dat er wordt ingegrepen. Uiteraard moet er ruimte in de kerk zijn, maar dan binnen de grenzen der belijdenis. Wie deze ruimte wil laten voor mensen, die het bestaan van Adam ontkennen, moet weten dat dit niet kan.

Prof. Hartveld bracht naar voren, dat drie dingen nodig zijn: bewegingsvrijheid, frontverkorting (samenwerking met andere kerken) en gevoel voor verhoudingen. Wat dit in de praktijk betekent, komt wel openbaar. In wezen vraagt ook deze professor om vrijheid voor eigen afwijkingen, die natuurlijk niet als afwijkingen gezien worden. Reeds eerder heeft Prof. Hartveld geschreven in „Over Schrift en Inspiratie”, dat voor hem art. 5 N.G.B.: „Wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is”, niet betekent, dat alles zó gebeurd is als het staat in Gods Woord. De geschiedenissen in Gods Woord zijn allemaal „goed voor” Gods Woord! En deze professor had het natuurlijk ook moeilijk met de evolutie-theorie.

Meer dan bedroevend is het dat deze dingen op een Hogeschooldag in Kampen gezegd kunnen worden. Volgens het persverslag is er ruimtegebrek om de studenten op verantwoorde wijze wetenschappelijk te begeleiden. Maar het lijkt wel alsof de vrees voor te weinig ruimte in het opzicht van de leer nog erger is. Wie dit alles leest, kan niet anders dan dit steeds verder voortgaande proces betreuren. Het is bijna 115 jaar geleden, dat de Theologische School in Kampen geopend is. Toen sprak de predikant, die de openingsplechtigheid verrichtte tot de leraren, die aan de school zouden beginnen, ook over hun verantwoordelijkheid: „De Heere Jezus ziet op u. De gemeente Gods ziet op u. De kwekelingen der school zien op u. Nederland ziet op u. De vader der leugenen ziet op u!”

Velen zullen vandaag glimlachen om deze woorden. In onze tijd noemt men zoiets hoogdravend. Toch is het goed, ze eens te overwegen na meer dan een eeuw. De school der Scheiding heeft wel een heel ander beeld gekregen. Het onderwijs toen moge niet zo wetenschappelijk geweest zijn, maar het stond pal voor de waarheid van Gods Woord. De kritiek op Gods Woord werd onvoorwaardelijk afgewezen. De belijdenis zonder bedenkingen aanvaard.

En nu? Er wordt gelonkt naar hen, met wie op grond van Schrift en belijdenis geen samenwerking kan zijn. De waarheid van Gods Woord wordt steeds meer twijfelachtig voorgesteld. De belijdenis moet in andere bewoordingen overgebracht worden. Het zijn slechts symptonen van de doorwerking van de geest van deze tijd. De rektor van de Theologische School heeft de studenten een pluim gegeven, dat zij niet minder revolutionair zijn dan hun kollega’s elders. Ook de Kamper school wordt gemoderniseerd en gedemokratiseerd. De rektor merkte op, dat het gevolg zal zijn: een ander soort dominee op de kansel. Het zou volgens deze hoogleraar wel mogelijk zijn, dat ze wat „chaotisch” aandoen. Wat dit betekent, zal duidelijk zijn....... In de chaos worden chaotische mensen gekweekt. En een chaos wordt het als de waarheid van Gods Woord en van de belijdenis losgelaten wordt.

Hoever zal het nog komen? Er is reeds een voorstel gedaan om de binding aan de belijdenis voor de predikanten via het het ondertekeningsformulier op te heffen. Enerzijds is dit voorstel eerlijk. Het erkent, dat de nieuwere inzichten afwijzen van de belijdenis. Anderzijds: zó wordt de leer, die naar Gods Woord is, steeds verder verlaten. En het is te vrezen, dat de stem van de verontrusten een stem als een roepende in de woestijn zal blijken te zijn.

Wij weten: deze ontwikkeling op de Kamper Hogeschool is niet van vandaag of gisteren. Prof. G. Wisse schrijft in zijn „Memoires” over de Kamper school in de tijd van zijn ambtelijkc bediening in Kampen (1909-1912): „De vierendertig „beschouwing” bedreigde al meer de vierendertig praktijk en bevinding. Het intellektualisme, zij het langs en op een andere lijn dan die van 1886, kwam op; en de geschiedenis heeft bewezen, dat formalisme en dodigheid ook kan intreden op een overigens schriftuurlijk gevormd terrein. Dan gaan we beleven de verberging van Gods aangezicht wegens het uitblussen van de Geest”. En dat is bedroevend bewaarheid. In die tijd nog een vasthouden aan Gods Woord, maar toenemende miskenning van de praktijk der godzaligheid naar dat Woord. Nu vaart men in de richting van een bodemloos subjektivisme zonder Gods Woord. In de richting van de vrijzinnigheid, die de vastheid van Gods Woord niet kent.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.