+ Meer informatie

RECENSIES

8 minuten leestijd

Dr. L. Floor, In de leerschool van de lofzang. Uitg. Editions l’Oasis 2012, 75 blz., € 9.95 (te verkrijgen via www.publiceeruwboek.com).

Een klein boekje over de Psalmen van de hand van onze bijna 90-jarige emeritusbroeder uit Zuid-Afrika. In dertien hoofdstukjes gaat prof. Floor in op allerlei aspecten van de Psalmen.

Daar worden op zich veel goede dingen in naar voren gebracht, maar als u naar het aantal pagina’s van dit boekje kijkt, zal het u niet verbazen dat er op allerlei zaken niet diep wordt ingegaan. Dat vond ik vooral het geval in het hoofdstukje over de wraakpsalmen. Wat daar geschreven is, vraagt om meer uitwerking. Jammer dat dit boekje ontsierd wordt door veel taal- en zetfouten. Ook al merkt de uitgever op dat hij daar geen enkele verantwoordelijkheid voor draagt, zoiets kan toch echt niet. Niettemin biedt dit geschrift in kort bestek een aantal handvatten voor het lezen van het Psalmboek.

Dr. M. van Campen, Bij je naam genoemd. Doopcatechese. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2012, 48 blz., € 6.90.

Een boekje uit de serie Reflector Crosspoints, bestemd voor gelegenheidscatechese. Een goede handreiking voor een aantal avonden binnen de gemeente over de doop, bijvoorbeeld voorafgaand aan de doop van een kind. Het boekje biedt in kort bestek veel informatie en stimuleert tot verwerking. Ik dacht alleen: is zes avonden niet een beetje veel van het goede? Mooi is het leesrooster voor de week voorafgaand aan de doop.

Tim Keller (samen met Kathy Keller), Het huwelijk. Gods wijsheid over gevende liefde. Uitg. Van Wijnen, Franeker 2011, 308 blz., € 19,95.

Een echt Keller-boek: gedegen, praktisch en concreet. Keller hield in zijn gemeente, de Redeemer Presbyterian Church in New York, een aantal preken over het huwelijk, vanuit Efeze 5. Hij weet dit gedeelte zó te laten spreken, dat inderdaad ‘Gods wijsheid in gevende liefde’ oplicht. Gevoelige onderwerpen als de onderdanigheid van de vrouw en de plaats van seksualiteit in het huwelijk, worden in een zorgvuldig luisteren naar de Bijbeltekst naar de hedendaagse mens toe opengelegd. Voortdurend confronteert de schrijver het denken van vandaag over liefde, seksualiteit en relaties met de aanwijzingen van de Schrift.

Er is ook een hoofdstuk gewijd aan ‘alleenstaanden en het huwelijk’. Hoewel daarover zinnige dingen worden gezegd, vroeg ik mij af of zij die alleen gaan zich helemaal in dit hoofdstuk zullen herkennen. In elk geval: aanbevolen lectuur zowel voor pastores als voor pastoranten!

Dr. Stefan Paas en dr. Siebrand Wierda, Zinvol leven. Prediker. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2011 (2e druk), 88 blz., € 10,25.

Bovengenoemde broeders hebben veel ervaring met het brengen van het Evangelie aan een gemengd publiek, met name aan hoger opgeleiden in Amsterdam. Dat deze doelgroep wordt aangesproken, is in dit boekje duidelijk te merken. Voortdurend wordt de Bijbelse boodschap gerelateerd aan de moderne cultuur. Hier valt ook voor ‘gewone’ dominees en ouderlingen veel te leren. Juist het boek Prediker blijkt op een verrassende wijze in te gaan op vragen waar mensen van vandaag mee zitten. Soms is het taalgebruik mij iets te populair, maar dat zal mogelijk te maken hebben met de doelgroep.

Een paar vragen heb ik wel. Kun je stellen dat er in de wijsheidsliteratuur in de Bijbel sprake is van twee stromingen, zoals op blz. 7 beweerd wordt? Er zijn enkele hoofdstukken waarbij ik dacht: waar blijft hier nu de verkondiging van Christus? Met alle begrip voor context en doelgroep, maar Hij moet toch worden verkondigd? En als laatste: Prediker spreekt nadrukkelijk over het gericht dat komt. Wat betekent dat gericht voor hen die ongelovig blijven? Dat behoort toch ook tot de Bijbelse verkondiging? Deze vragen doen niet af aan de waardering voor wat hier geboden wordt.

Dr. A. Baars, ‘De eenvoudige Heidelberger…!’ Een korte geschiedenis van de Catechismuspreek in Nederland. Apeldoornse studie nr. 59. Uitg. Theologische Universiteit, Apeldoorn 2012, 73 blz., € 9,95 (te bestellen via bestellen@tua.nl).

Prof. Baars heeft ons gediend met een mooie studie. Hij laat de historische context van de invoering van de catechismusprediking in ons land zien, vanaf het einde van de 16e eeuw tot heden. Van 50 uitgaven van catechismuspreken (overigens miste ik de uitgaven van ds. D. Rietdijk en ds. C.G. Vreugdenhil) wordt een aantal aspecten bekeken: hoe de Heilige Schrift in deze preken functioneert, en op welke manier de inhoud van de Zondagen aan de orde komt: meer dogmatisch of meer praktisch-geestelijk. Ook wordt aandacht besteed aan de verwerking van dogmatische en ethische standpunten in deze preken. En: hoe gaven deze predikanten pastoraal-geestelijk leiding aan hun hoorders? Al met al een boeiend en leerzaam overzicht, dat uitloopt op een aantal conclusies. In de laatste wordt opgemerkt dat het van groot belang is om na te gaan wat de oorzaak is van de afnemende belangstelling voor de catechismusprediking. Ook wordt bezinning noodzakelijk geacht op de vraag wat de meest vruchtbare methode is om over de catechismus te preken en wat we eigenlijk met deze vorm van prediking bedoelen. Dat zijn spannende vragen, die wat mij betreft dringend om een vervolg van deze studie vragen. Maar wat hier alvast geboden wordt, is zeer de moeite waard.

Ds. J. Joppe, Biddend belijden. Over belijdenis doen en daarna. Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 122 blz., € 12,90.

Een mooi boekje van de hand van de hersteld hervormde predikant van Woudenberg. Op een evenwichtige manier komt het doen van belijdenis aan de orde, alsook de weg daar naartoe. Op een gezonde manier spreekt ds. Joppe vanuit het verbond, maar altijd zó dat de noodzaak van de beleving niet ontbreekt. Ook over het verband tussen belijdenis afleggen en Avondmaal vieren is de schrijver helder: voor beide is hetzelfde geloof nodig.

Ik verbaasde mij alleen over wat op blz. 63 staat: ‘Een kerkenraad heeft dus alleen de taak om leer en leven te toetsen aan het Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Het onderzoek van het hart is een zaak van God’. Maar dat betekent toch niet dat de kerkenraad niet naar de beleving van het hart moet vrágen? Het is een zin die in het geheel van het boekje uit de toon valt. Overigens van harte aanbevolen, ook voor aankomende belijdeniscatechisanten.

Matthew Henry, Hoop. Treffende citaten van Matthew Henry. Uitg. de Banier, Apeldoorn 2012, 233 blz., € 4,95.

Johannes Calvijn, Eerbied. Treffende citaten van Johannes Calvijn. Uitg. de Banier, Apeldoorn 2012, 233 blz., € 4,95.

Twee miniboekjes (dus verkijk u niet op het aantal pagina’s) met pareltjes van twee bekende en geliefde theologen. Om zelf op een stil moment ter hand te nemen en te overdenken, of om weg te geven. Een korte, puntige uitspraak kan lang bijblijven, en zo willen deze geestelijke doordenkertjes gebruikt worden.

M. van der Vegt, Koester je hart. 40 stiltetips voor je leven. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 127 blz., € 12,90.

De schrijfster gaat in op het vinden van rust en stilte - en het leven daaruit. De eerste gedachte bij de titel van het boek is: dat zal veel mensen aanspreken. Een tweede, kritische gedachte is: 40 tips klinkt wel erg ‘doenerig’; kaarsmomenten en ademhalingstechnieken klinken een nuchtere Hollander - laat staan een gereformeerde Hollander - bovendien wat ‘zweverig’ in de oren. Het boek begint met een stuk mooie bezinning en wordt gaandeweg meer praktisch (aan het einde vervalt het hier en daar helaas in informatiefolderachtige tips). Wie wil, kan er waardevolle gedachten in aantreffen. Stil worden, echt geestelijk stil worden, is niet alleen een gave, maar ook een (praktische) opgave en die is zowel zeer nodig als ook zeer moeilijk. Er rijzen soms wel vragen: is er voldoende kritische distantie t.o.v. het kloosterleven; vormt het Woord wel genoeg de leidraad bij de beschreven meditatiewegen; hoe ligt de verhouding tussen rust als gave en als opgave? Deze vragen blijven spannend door het boekje heen. Niettemin laat de schrijfster merken dat ze zich van deze vragen wel rekenschap geeft en wordt de lezer hier en daar verheugd door een expliciet Bijbels-gereformeerd geluid in deze. Dat geeft dan weer rust!

G.J. Segers en M. de Vries, Wat Christenen geloven & Moslims niet begrijpen. Licht over leer en leven, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 213 blz., € 17,90.

Het boek geeft een heldere uiteenzetting van de discussiepunten tussen Christendom en Islam. Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen, is in wezen het Evangelie van de gekruisigde Zoon van God zélf; is het wonder van genade, is alles dat tegenstrijdig schijnt, maar samenkomt in Jezus Christus, met alle praktische consequenties voor het leven van dien.

Het eerste deel van het boek gaat over de leer; het tweede deel gaat in op het leven. Het boek doet fris en actueel aan; de schrijvers nemen geen blad voor de mond. Hoewel de toon respectvol is over de Islam, is het inhoudelijk ook scherp; steeds wortelend in het spreken van Schrift en belijdenis.

Het is bijzonder hoe in gesprek met de Islam de genade en de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus des te sterker gaan schitteren! Alleen daarom al is dit boek een aanrader. Bovendien acht ik het nuttig voor iedere christen in onze multireligieuze wereld. Het boek is voorzien van pittige vragen voor persoonlijke overdenking of gezamenlijke bespreking. Al met al een mooie opstap voor contact met moslims in uw omgeving!

WESTSTRATE

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.