+ Meer informatie

VRAGENBUS.

6 minuten leestijd

Ziezoo, het blad waaraan zoo'n groote behoefte was en waarnaar we zoo lang uitgezien hebben, is er.

Behalve de rubrieken voor Gewijde Gesch.; Geloofsleer, Kerk-en Vaderl. Geschiedenis is er ook een, waarin U gelegenheid ontvangt vragen te stellen.

Aangezien we bij ervaring weten, dat inzonderheid in het hart van jonge menschen zooveel vragen oprijzen, heeft het Hoofdbestuur gemeend U de gelegenheid te geven in Uw eigen blad met vragen naar voren te komen.

Dat doet het Hoofdbestuur niet zonder reden.

Hoe menigmaal gebeurt het toch, dat de rijpere jeugd, die met allerlei moeilijkheden te worstelen heeft en die ze uit in een vraag, met een ontwijkend antwoord wordt afgescheept.

Voorbeelden zijn er genoeg dat èn ouders én di2 tot leiding geven geroepen zijn, de jeugd van zich afstooten, omdat ze de moeite niet nemen in te komen in de problemen, waarmee het jonge hart te kampen heeft.

Nu weten we wel, dat alles zijn grenzen heeft en dat we niet tot in het eindelooze moeten vragen.

Wij veronderstellen echter, dat U dit begrijpt en dat Uw vraag er een is, die beteekenis heeft.

Trouwens, een vraag, die doorgestuurd wordt naar de vragenrubriek is onderteekend door Voorzitter en Secretaris van de plaatselijke J.V. Garantie alzoo genoeg, dat het de moeite waard is, zulk een moeilijkheid onder de loupe te nemen en te trachten kort en duidelijk van antwoord te dienen.

Het zal niet noodig zijn te zeggen, geen problemen aan te roeren, die wij niet in staat zijn te beantwoorden, waarover denkers aller eeuwen hebben gepeinsd en die waarschijnlijk nimmer tot oplossing kunnen gebracht worden.

Dring in Uw vragen b.v. niet in de Verborgenheden Gods, gedachtig aan 's Heeren uitspraak in Deut.: , , De verborgen dingen zijn voor den Heere, onzen God."

Oefen U in eenvoud en mik niet te hoog. Wij

van onzen kant zullen ons best doen, mocht het zijn onder biddend opzien tot God, om Uw moeilijkheden, naar de gaven ons geschonken, op te lossen.

U zendt Uw vragen op naar: T. MOLENAAR, LEEDE 18, ROTTERDAM (Z.).

De Heere gebiede er Zijn zegen over.

EEN WOORD VOOR DE OUDEREN.

Het boekje: „De Jeugd in Nood" heeft in onze gemeenten overal weerklank gevonden; van alle zijden ontvingen we brieven, waaruit sympathie en warm medeleven bleek met het werk, dat we onder den zegen des Heeren voor de jeugd in onze gemeente hopen te doen.

Ook van Kerkeraden en ambtsdragers ontvingen we berichten dat zij dezen arbeid hoogst noodzakelijk achten, en dat ze het zeer waardeeren zouden als ons blad: , , Daniël", nog mede dienen mocht tot geestelijke verzorging der jeugd in al onze Gemeenten.

Algemeen was de erkenning, dat er aan den arbeid onder de rijpere jeugd veel te weinig aandacht was besteed en dat het juist in deze dagen zoo onontbeerlijk was. Wanneer u een oog hebben voor de groote veroppervlakkiging, de wereldsgezindheid, en de onkunde in de waarheid, bij het meerendeel der jeugd in onze Gemeenten, dan zullen we allen overtuigd zijn van de noodzakelijkheid om naar het Woord des Heeren, de jeugd te vermanen en hen gedurig den eenigen weg ter behoudenis te wijzen.

Dan zullen we het niet alleen bij sympathiebetuigingen laten, maar dan zullen we er ook wel mogen toch steeds alle adressen opgegeven \voi v iets voor willen doen, door ons blad te helpen verspreiden en er op alle gebied aan mede te werken. Daarom doen we een ernstig beroep op allen die van den Heere gaven hebben ontvangen om in geschrift voor onze jeugd werkzaam te zijn. Juist diegenen, die in het leven een plaats hebben om voor het welzijn der jeugd te arbeiden, verzoeken we hun diensten den hoofdredacteur aan te bieden. En nu moeten we het niet bij goede voornemens laten, maar metterdaad de pen ter hand nemen en elk op zijn terrein; de predikant, de ouderling, en de onderwijzer in eenvoudige, onderhoudende en leerzame artikelen, de jeugd van de Gereformeerde Gemeenten die voorlichting en onderwijzing geven, op alle terrein des levens, welke zij zoo hard noodig hebben.

Voor de verschillende hoofdrubrieken zijn reeds vaste medewerkers aangezocht, maar er blijven nog tal van jeugdproblemen en levensvragen ter beantwoording open, welke zeer zeker wel eens in ons blad, met de jeugd besproken mogen worden.

Een ander belangrijk punt is de geestelijke verzorging van onze militairen. Hoe is het contact van onze Kerkeraden, met de jonge mannen, die in 's lands dienst worden opgeroepen? Hoevelen van onze jongens bevinden zich in plaatsen waar zij arbeiden aan de werken voor herstel van ons land, of in opleidingskampen e.d. waar plaatselijk geen contact met onze kerken mogelijk is.

Onder de militairen, in Oost-en West-Indië verspreid, bevinden zich ook doopleden der Gereformeerde Gemeente! Nu is ons blad , , Daniël" een welkom middel om voortdurend met deze jonge mcnschen in contact te blijven.

Het Hoofdbestuur van het Landelijk Verband van Jongelings Vereenigingen heeft dan ook besloten, om ons blad gratis toe te zenden aan allen die in militairen dienst, waar ook ter wereld worden opgeroepen. Ook andere jeugdigen, die voor uitoefening van hun werkzaamheden, ver van hun woonplaats, zich buiten kerkelijk verband moeten ophouden, willen we gaarne het blad gratis toezenden.

Van de kerkeraden vragen we slechts om de namen en adressen van deze jonge menschen, duidelijk en volledig op te geven, aan het administratie adres: Ridder van Catsweg 244a te Gouda. Hierbij dan duidelijk vermelden dat dit gratis abonnement len zijn, in onderscheiding van gewone abonnements-opgaven.

Wanneer deze jongeren bereid zijn zelf een abonnement te nemen, of wanneer de ouders het voor hun rekening willen nemen, dan is ons dat u'terst welkom, want we staan nog maar aan het begin van de uitgave van ons orgaan, en alles is momenteel zeer duur. Indien de Kerkeraden, tegelijk met het opgeven van de adressen voor gratis tcezending van het blad, ook een bijdrage willen zenden, als steun voor de te maken onkosten, dan wordt dit zeer op prijs gesteld. Maar al zouden er linancieele bezwaren zijn, dan mogen toch steeds alle adressen opgegeven worden van onze jonge leden, die zich buiten het kerkelijk samenleven bevinden.

En wanneer er ambtsdragers zijn, die gewend zijn in een persoonlijk schrijven zich tot de doopleden hunner gemeente te wenden, dan stellen we hen in de gelegenheid om ook eens door middel van ons blad, in een algemeen schrijven zich tot alle militairen enz. te richten, om te trachten het contact met hen te bewaren. Ze zenden dan hun copie maar in bij den hoofdredaceur, die, na beoordeeling door de commissie van redactie, voor de plaatsing zal zorg dragen.

We hopen van harte, dat alle lezers zich op zullen geven als abonné op ons blad. We hebben Uw aller steun en medewerking noodig. Dit blad behoort thuis in al onze gezinnen, en de redactie zal zich beijveren dat ons orgaan: , .Daniël" de huisvriend wordt voor Jong en Oud.

Dat we, onder biddend opzien tot den Heere, oi Hij onzen geringen en eenvoudigen arbeid nog tot welzijn van onze jeugd stellen moge, in eendrachtige samenwerking en broederlijke liefde mogen werkzaam zijn.

REDACTIE.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.