+ Meer informatie

MIJN WOORD BEWAARD

5 minuten leestijd

3

We hebben gezien, dat Filadelfia door de genade Gods het Woord der lijdzaamheid heeft bewaard en dat dit juist het grote gebrek is in onze tijd op het bredere erfdeel van de kerk. We behoeven er niet gering over te denken, hoe ontstellend of er gesproken wordt door sommigen, die de naam van gereformeerd nog dragen. De verzoening door voldoening wordt op een nette manier buiten de prediking geleid of is een begrip zonder meer. Ontstellend is het ook, dat dit zo weinig krachtig tegengesproken wordt. En wanneer er verweer is gebeurt het soms met zo grote omzichtigheid, dat er weinig te vrezen valt voor die de afwijking propageren.

Maar we kunnen noch mogen voorbijgaan aan de vraag van zelfonderzoek binnen onze eigen kring. We houden onze dagen om kontakt met elkaar te hebben rondom het Woord van vrije genade. We zijn bij elkaar om samen te luisteren naar de klanken van dat Woord om daardoor onderwezen te worden en gesterkt. Het is al weer meerdere jaren geleden, dat naar aanleiding van een synodebesluit, dat terecht verontrusting bracht, tot oprichting van ons blad besloten werd. Echter ging het toen niet alleen om dat besluit op zichzelf. Daarachter lag de begeerte om dit Woord te bewaren. Er is overal veel strijd om de dingen zonder dat die achtergrond spreekt. Echter heeft de hartelijke begeerte bij deze oprichting gesproken om te blijven bij het Evangelie van vrije genade. Een prediking, waarin weinig of niet de mens in zijn totale verdorvenheid getoond wordt en het eenzijdige Godswerk niet naar voren komt, waarin wel de begrippen genoemd worden, maar die niet leeft en de weg waarlangs de verzoenende kracht van de verdienste van Christus gekend wordt verzwegen wordt, kan niet bevredigen. Er waren en zijn veel bezwaren tegen de ontwikkeling van eigen kerkelijk leven. We noemen het besluit om de nieuwe vertaling vrij te geven. We denken aan de richting, die aan de vrouw een positie wil geven tegen de Schrift. Doch steeds kunnen deze bezwaren alleen recht zijn, als het gaat om de bewaring van het Woord, zoals in Filadelfia.

De vraag kan gesteld worden: is dat altijd zo onder ons? Gemakkelijk wordt deze spiegel van Filadelfia’s gemeente gebruikt voor een ander en gaan we onszelf voorbij. Dat ligt ons allemaal wel! Onder ons is zoveel strijd, die aan het wezenlijke voorbij gaat. Ook wordt zo weinig beleefd, dat wij tot hetzelfde geneigd zijn. Het is niet in ons om niet mee af te dwalen. Dan is er geen verheffing boven anderen. Dan wordt de roeping in deze tijd de geest van de tijd bijzonder op het erf van de kerk tegen te gaan betracht, maar alleen uit de kracht van Hem, Die hier genoemd wordt de sleutel Davids. Dan wordt een biddend leven gekend om zelf niet mee af te glijden en onderwezen te worden door de Heilige Geest.

* * *

Wat een uitzicht wordt in deze brief geopend voor de zwakke en toch machtige kerk van Filadelfia. „Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en zullen aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb…” Gods werk maakt in Filadelfia van vijanden van het Evangelie des kruises smekelingen voor God, die ook met smeking en geween zullen naderen tot hen, die zij in het verleden niet anders dan gehaat hebben. En het is opmerkelijk, wat dan door deze smekelingen bekend zal worden. Niet, dat de gelovigen in Filadelfia Hem liefgehad hebben, maar dat Hij - dat is de Zoon van God - hen lief heeft gehad. Zo wordt in de toebrenging van vijanden het Goddelijk welbehagen in Christus verheerlijkt. Zo gaat er wat uit van die kleine gemeente tot grootmaking van Gods deugden langs de weg van de bewaring van Gods Woord. We zien in onze tijd steeds toenemende vervlakking en denken vaak, dat er geen uitzicht meer is op iets anders. De Heere blijft Dezelfde, Die ook dit Woord geschreven heeft om het niet allereerst te verwachten van allerlei bijzondere dingen, maar te zoeken in het bewaren van het Woord der lijdzaamheid. Zijn we er wel eens mee bezig voor de troon der genade, dat de Heere zelfs eigengerechtigde vijanden toe kan brengen door de almacht van Gods genade?

* * *

Voor deze gemeente geldt nog een aparte belofte van bewaring. In het uur van de verzoeking, dat over de gehele wereld komt, zegt de verhoogde Christus haar toe, dat zij bewaard zal blijven. Het uur van verzoeking, dat over de gehele wereld komt is verschillend verklaard. Sommigen hebben gedacht aan de vervolging door de Romeinse keizers. In het verband spreekt de verklaring, die hier denkt aan de vervolging vanwege het Woord der lijdzaamheid. Dan probeert de satan onder Gods toelating in een geweldige verzoeking dat Woord weg te nemen. In die verzoeking - wellicht zelfs voor die verzoeking, zoals dit kan betekenen - zal Filadelfia bewaard blijven. Dat evangelie van vrije genade zal bewaard blijven en zij bij dat evangelie als haar sprekend van de enige gerechtigheid ten leven in het verzoenend lijden en sterven van haar Borg en Zaligmaker.

Die verzoeking gaat door over de gehele wereld en door alle tijden. Velen, die hun tenten in rustige tijden in Filadelfia meenden te kunnen opslaan, komen door de verzoeking openbaar als vijanden van het evangelie des kruises. Het strekke ons allen tot ernstig onderzoek, of wij reeds door een waar geloof aan dat evangelie verbonden zijn. Het komt aan op de geloofsvereniging met deze Koning Zelf. Hij heeft een kroon die Hij geeft door de strijd heen aan allen, die Zijn Woord bewaren door het levend geloof.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.