+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd

Jakob van Bruggen, Kroongetuigen van het evangelie, Uitg. Kok, Utrecht 2014, 112 blz., € 12,90.

Dit boekje bevat twaalf schetsen van mensen die aan de bakermat van de kerk gestaan hebben, getuigen van de eerste generatie: Simon Petrus, Johannes de Doper, moeder Maria, Bartimeüs, Nicodemus, Maria van Bethanië, Saulus, Barnabas, Jakobus, Dionysius, Titus en Johannes de apostel. Heel geschikt voor Bijbelstudie, waarbij aanvullend gebruik gemaakt kan worden van vrij te downloaden materiaal. De vormgeving van het boekje is bijzonder fraai; dat verhoogt de waarde ook als geschenk.

Niels de Jong en Henk Boerman, Paulus beter begrijpen, over leven als christen, Uitg. Boeken-centrum/IZB, Zoetermeer 2014, 88 blz., € 9,90.

Een Bijbelstudieboekje van hoge kwaliteit. We maken in kort bestek grondig kennis met de apostel Paulus zelf en met zijn boodschap. In elk hoofdstuk komt een kernthema aan de orde. Dit gebeurt door - heel consequent - steeds eerst een gedeelte uit de Handelingen te beluisteren en daarna een of meer gedeelten uit de brieven. Er zijn uitstekende gespreks-vragen. Voor nadere informatie wordt naar een website verwezen. Ik werd meer dan eens getroffen door prikkelende zinnen als “Voor ons is het misschien zo dat we ons afvragen: als je zozeer ‘in Christus’ bent, is het dan niet de vraag waarje zelf blijft? Bij Paulus is het echter precies andersom. Als je niet ‘in Christus’ bent, is het juist de vraag waar je dan bent”. Behalve voor bijbelstudiegroepen, ook heel geschikt als vervolg op b.v. een Alpha-cursus of als voorbe-reiding op een belijdeniscatechisatie.

Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld (redactie), Ongemakkelijke teksten van de apostelen. Uitg. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam 2013, 256 blz., € 15,90.

Eerder verschenen in deze serie boeken over ongemakkelijke teksten van Jezus en van Paulus.

In dit boek worden 75 vragen rond dergelijke teksten bij de apostelen van een antwoord voorzien, met de NBV als uitgangspunt. Veel antwoorden helpen verder en maken veel duidelijk. Op niet elke vraag komt er in mijn beleving een bevredigend of overtuigend antwoord, maar dat zal samenhangen met wat de titel noemt ‘ongemakkelijke teksten’. Ons kennen, en dus ook ons spreken over moeilijke Schriftgedeelten, blijft ten dele.

Het ligt in de bedoeling om een dergelijk boek ook over teksten uit het Oude Testament te laten verschijnen.

Herman van Wijngaarden, Oké, ik ben dus homo. Over homoseksualiteit en het volgen van Jezus. Uitg. Jes!, Zoetermeer 2013, 72 blz., € 8,90.

Dit boekje is geschreven voor jongeren die christen zijn èn homo. De schrijver weet uit eigen ervaring wat dat is. Dat zorgt voor een invoelende toon. Aan de orde komen: het geloof van een christen-homo, homoseksualiteit en de Bijbel, de plaats van seksualiteit en het belang van vriendschap. Helder, eerlijk, concreet, met een duidelijk Bijbels uitgangspunt: een homoseksuele relatie is niet mogelijk. In dat licht is het kader op blz. 35/6 waarin een jongere aan het woord komt die daar juist wel voor pleit, merkwaardig. Bij wat de schrijver opmerkt over zelfbevrediging (blz. 51-55) en lichamelijke intimiteit (blz. 63) heb ik wel vragen. Wordt dit smalle spoor niet tè smal? Te midden van alles wat verschijnt over deze problematiek is het goed van dit boekje kennis te nemen. Maar vooral: een liefdevol oog te hebben voor hen die het betreft.

Tim Keller, Goed werk. Ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld. Uitg. Van Wijnen, Franeker 2013, 269 blz., € 19,95.

Werk is ook in onze nog steeds welvarende westerse maatschappij een onzeker iets geworden. Daardoorheen komen oude vragen met vernieuwde kracht naar boven: wat is de zin van ons werk? Keller plaatst allerlei vragen rond het werk in Bijbels perspectief. Hoe verhouden zich bijvoorbeeld christelijke normen en waarden tot zoiets als ‘doorgroeien in mijn werk’? Is het mogelijk om te werken zonder ‘vuile handen’ te maken? Wat betekent het om werk te verliezen? Werken is een scheppingsopdracht. Het dient meer dan ons eigen belang. We dienen God en de naaste ermee en het heeft eeuwigheidswaarde. Het boek kent een drieslag. Eerst: Gods plan met ons werk. Dan: onze problemen met werk (hierbij komen ook de gevolgen van de zondeval voor ons werk aan de orde). Ten slotte: Evangelie en werk.

Een leerzaam boek. Eén opmerking: er had meer gezegd mogen worden over wat werk-loosheid voor een mens betekent. We komen allerwegen, ook in onze gemeenten, tegen wat dat met mensen doet.

Ds. E. Gouda, Verliefd, Verloofd, Getrouwd, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2014, 111 blz., € 6,95.

Dit boek geeft Bijbels onderwijs over het huwelijk. De standpunten over (homo)seksualiteit, ongehuwd samenwonen, gezagsverhoudingen in het huwelijk, echtscheiding, hertrouwen zullen reformatorische christenen bekend voorkomen. De schrijver benadrukt terecht dat gesprekken over deze onderwerpen noodzakelijk zijn. Prediking en catechese zijn hierbij een goede voorbereiding. Hij geeft een aantal goede werkvormen om huwe-lijkscatechese te geven. Hij roept kerkenraden op om tijdig een beleid over deze onderwerpen te formuleren en niet pas te wachten tot zich in de praktijk concrete bespreekgevallen voordoen.

H.C. van der Meulen, Om het geheim van het leven. Over spiritualiteit en geestelijke bege-leiding, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 379 blz., € 29,90.

Met veel verwachting heb ik dit boek ter hand genomen. Na lezing blijf ik teleurgesteld over de inhoud. Naar een gereformeerde visie op spiritualiteit en zingeving zoekt men tevergeefs in dit boek. Veel ruimte wordt ingeruimd voor godsdienstwetenschappelijke beschouwingen over spiritualiteit, zingeving en religie als verschijnsel in de moderne samenleving. Een bonte mengeling van meningen en benaderingen wordt de lezer voorge-schoteld, zonder dat duidelijk wordt hoe Van der Meulen dit samensmeedt tot een eigen visie. Is dat misschien ook de reden dat het laatste hoofdstuk over geestelijke begeleiding erg formeel blijft?

Ds. A. van der Zwan, Profetisch perspectief. Jakob zegent zijn zonen, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 182 blz., € 16,95.

Deze bundel overdenkingen is ontstaan uit een serie Bijbellezingen over Genesis 49. Het blijft boeiend om te zien hoe het geestelijke testament van Jakob verbonden is met het werk van God de eeuwen door. Het profetische gehalte van de woorden van Jakob tot elk van zijn zonen komt in ieder hoofdstuk helder naar voren. Meteen daaraan verbonden zijn er diepe geestelijke lessen te leren voor ons vandaag. Elk hoofdstuk sluit af met gesprekvragen zodat dit boek ook geschikt is om in bijbelstudiegroepen te bespreken. Van harte aanbevolen.

Ds. J. Westerink, De vrouw van… Gedachten over de vrouw van een ambtsdrager, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 86 blz., € 9,95.

In dit boekje gaat ds. Westerink in op de eigen plaats die vrouwen van ambtsdragers innemen. Hij gaat eerst wat algemene lijnen na in de Bijbel. Daarna volgen beknopte portretten van de vrouwen van Maarten Luther,Johannes Calvijn, Guido de Brès, Wilhelmus à Brakel en Hendrik de Cock. Met veel offerbereidheid en met wijsheid hebben zij hun mannen bijgestaan. Die instelling zal ook vandaag zegenrijk zijn.

Peter van de Kamp, Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat, Uitg. Kok, Utrecht 2013, 144 blz., € 14,90.

De laatste jaren is de narratieve benadering in het pastoraat sterk in opkomst. Dit boek is er een voorbeeld van hoe binnen de kaders van de gereformeerde praktische theologie gewerkt kan worden met narrativiteit. De theorie en de achtergronden van de narratieve methode worden helder uitgelegd: het gaat erom ‘het levensverhaal van mensen te betrekken op het verhaal van God’. Ik blijf moeite houden met de uitdrukking ‘het verhaal van God’ als aanduiding van de boodschap van de Bijbel. Maar ik ben blij dat de auteur duidelijk positie kiest zodat de inhoud van het Evangelie ruim aan bod komt in het pastoraat.

Harald Overeem, Om te geloven heb ik de kerk nodig. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2014, 95 blz., € 9,95.

Zo’n halve eeuw geleden schreef de bekende professor Van Ruler een boek met de titel ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ In evenzoveel hoofdstukken gaf hij daar maar liefst 21 antwoorden op! Nog steeds zeer de moeite waard. Toch is het heel goed dat nu dit boekje van Overeem verschenen is: handzaam, klip en klaar van taal en glashelder van doelstelling. Overeem verliest zich niet in allerlei uitweidingen; hij gaat recht op zijn onderwerp af, namelijk de kerk als vindplaats van heil. De bezinning daarop wil hij stimuleren en hij wil er over ‘doordromen’. Nadat hij, zoals hij ze zelf noemt, een paar theologische piketpaaltjes geslagen heeft, werkt hij aan de hand van zes Nieuwtestamentische grondwoorden de kerk-als-vindplaats-van-heil nader uit. Die grondwoorden zijn: vergeving, vrede, vrijheid, vreugde, vriendschap, vroomheid. Dit boekje laat je op een aanstekelijke manier kennis-maken met de plaats die de kerk voor jou kan zijn. Een mooi boekje voor belijdeniscate-chisanten!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.