+ Meer informatie

Lees je Bijbel

9 minuten leestijd

Zij was een vrouw van over de zeventig, getel< eiui door het leven. Enige tijd geleden sprak ik haar Zij zei dagelijks tot God te hiekien. nuiar Lee.st u nog wel eens in de Bijbel? ", vroeg ik haar. „De Bijbel? Nee, daar snap ik niets van. ik lees veel liever een roman". Zij nr/.s „streng-gereformeerd" opgevoed — „mijn vader zou met z' bijl de TV vernielen, als hij al die rommel zag" — maar in haar trouwen onkerkelijk geworden. Nu verpleegt ze al jaren (alleen!) haar dementerende man. een opgave die haar eigenlijk veel te zwaar is. Haar nood klaagt zij uh. maar ik lees liever een roman".

Lees jij wel in de Bijbel?

Lees jij wel eens in je Bijbel? Nu bedoel ik niel het Bijbellezen volgens de goede gewoonten en orde. Zoals dal bij ons in de kerk en thuis in hel gezin gebeurt. Maar zèlf Bijbel lezen, persoonlijk? In elk nummer van Daniël staal ccn Bijbellcesroosler. Voor elke dag ccn stukje. Lees je Bijbel, staal cr boven.

Vind je het moeilijk, nel als die mevrouw? Zijn er ook bij jou dingen, die eerder je interesse hebbeti? Toegegeven, ik zal niet beweren dat de Bijbel ..makkelijk wegleesl"". Maar hel is ook dwaas om dc Bijbel te vergelijken met een roman. Jc kunt hier beter de vergelijking maken lussen een goede gezonde maaltijd en iels ..eetbaars"" uil een fritestent. Een snack is best eens lekker. Maar als dat telkens de plaats in gaat nemen van de echte maaltijd, gaat dat ten koste van jc gezondheid. Zo is het ook met wat je leest. Hel kan plezierig zijn als je iels onlspannends leest. Maar als dat het enige is waar je geestelijk op moet leven.... dan ga je aan geestelijke bloedarmoede lijden. Echt voedsel vind je in de Bijbel. Daar spreekt God. die de hemel en dc aarde schiep en al wal daarin was.

Elke dag

Daarom is het van hel grootste belang dal jc zelf Gods Woord leest. Het liefst regelmatig, op een plaats waar je niel gestoord wordl door anderen. Een moment van dc dag. waarin je je hart voor de Heere uit kunt storten cn Zijn Woord onderzoeken. Stille tijd. zoals David sprak: .Immers is mijn ziel slil tot God. van Hem is al mijn heil"" (Ps. 62:2). Herken jc iets van die uitspraak in je eigen Icvcti? Of denk je: at is iets voor vrome, bekeerde mensen, maar niet voor mij?

In het boek Deuteronomiuni worden de plichten van een toekomstige koning genoemd. Daarbij wordl ook gezegd, dal hij een kopie van de Wet moest laten maken, die de Heere aan Israël had gegeven. Het trof me. wat er dan verder staat: .En hel zal bij hetn zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens, opdat hij de HEERE. zijn God. lere vrezen" (Deut. 17:19). Daarom heeft God dus Zijn Woord gegeven. Opdat wij het zouden lezen om Hem le leren kennen en vrezen. Daarom is het voor alle mensen van het grootste belang Gods Woord te lezen. Ook voor jou!

Als de Heere spreekt, dan mogen we wonderen verwachten. Dat wonderlijke spreken van God werd al duidelijk in de schepping. Ook in Zijn spreken door de mond van Zijn knechten en profeten. Ook nu als onder ons Zijn Woord gepredikt wordt. Maar ook in hel persoonlijk lezen van Gods Woord: e opening Uwer Woorden geeft licht, de slechten (=eenvoudigen) \erslandiii makende (Psalni 119:130).

Moeilijkheden

Dat zal allemaal waar wezen. maar voor iemand die in de Bijbel wil lezen, zijn er allerlei obstakels. Allereerst moet je er de tijd voor v rijmaken. Missehien ben je erg druk. en kun je nauwelijks gelegenheid vinden om je af te zonderen met Gods Woord. Zeker in onze jachtige tijd of als je leeft in een druk gezin is dat een probleem.

Daarnaast herken je misschien ook wel wat die mevrouw zei. Je begrijpt soms zo weinig van wat jc leest, het is vaak zo moeilijk, hiderdaad. ik zei het al. de Bijbel leest lang niet altijd makkelijk, hi de brieven van Paulus komen zinnen voor van wel 10-15 verzen lang! En als we in de profeten aan het lezen zijn. is het niet zo maar duidelijk wat de Heere hier tot ons wil zeggen.

En laten we tenslotte ons eigen hart niet vergeten. Het gebeurt ook dat je cr geen zin in hebt. het spreekt je nicl aan. De boodschap van God is niet naar ons vlees. Het is niet iets vrijblijvends, maar het legt ons hart bloot (Hebr. 4:12 en^13: oek maar eens op!). Dan gaan we allerlei uitvluchten zoeken om ons aan dal Woord te onttrekken.

Gebed

Al deze moeilijkheden moeten overwonnen wordeti om lot een vruchtbaar Bijbel lezen le komen. Om met het laatste tc beginnen: e voelt geen behoefte om Gods Woord te lezen. Daar is maar een weg: eg dat eerlijk voor de Heere neer. Altijd, als je voor je bijbeltje zil. begin dan met gebed. Vraag de Heere of Hij je verstand verlicht en je harl opent om te verslaan wal Hij zegt. De Heere weet wal er in je hart leeft. Dat kan beangsligend zijn. maar dat kan ook ontspannen. Je moet maar eens lezen, wat er verder in de Hcbrcënbrief staat (Hebr. 4:14-16). En dan zegt dc Heere niet: oek mij tevergeefs!

Een moment stilte

Wanneer en hoe lang houd je ..stille lijd"? Als het kan. is hel aan te bevelen om daarvoor "s morgens een moment te reserveren. Hiervoor zijn diverse redenen; de meest duidelijk is. omdal de Schrift zelf deze aanwijzing geeft: .Des morgens. HEERE. zult gij mijn stem horen: es morgens zal ik mij lol u schikken, en wacht houden" (Ps. 5:4). Het is goed om de dag met de HEERE te beginnen, 's Morgens word jc nog niet zo in beslag genomen door allerlei gedachten. Maar ik kan me voorstellen dat dit. met name als je erg vroeg naar je werk moet. niet allijd mogelijk is. Probeer dan een ander tijdstip, bijvoorbeeld voor of na de avondmaaltijd of voordat je naar bed gaal. Maar in ieder geval: oek lijd! We hebben ook tijd om elke dag. ook al is het maar kort. de krant te lezen: ou Gods Woord dal dan niet waard zijn?

Ieders omstandigheden zijn verschillend, en daarom is het moeilijk om een minimum of maximum tijdsduur te stellen. Ook hier zou ik weer het beeld van de maaltijd willen gebruiken. Eten doen we elke dag. Dat hebben we nodig. Meestal doen we dat kort. maar wel regelmatig. Soms. als er gelegenheid voor is. eten we uitgebreid. Dan nemen we er echt de lijd voor. Zo is het ook tnel het persoonlijk Bijbel lezen. Dat zit 'm niet zo zeer in de lengte, tnaar in dc regelmaat. Maar ook hier geldt: hoe groter de honger, des te meer wil jc voedsel, en dan neem jc de gelegenheid le baal om eens dieper in de Schrift te graven.

Zorg ook voor een omgeving van stilte. De Heere Jezus raadt ons aan: aat in uw binnenkamer in het verborgene" (Malt. 6:6). Dit is niel altijd makkelijk realiseerbaar. Denk bijvoorbeeld aan onze militairen in een kazerne. Of als je op een kamer slaapt met je broers of zussen. Juist in die gevallen kan het goed zijn om iets eerder op le slaan dan dc anderen.

Hulpmiddelen

Beginnen bij Genesis 1 en zo de Bijbel doorlezen tot Openbaring 22 is niet verkeerd. Het is echter niet de eenvoudigste methode om je Bijbel te lezen: het is beter als de leesstof wat meer varieert

door heel de Bijbel heen. Zeker als je nog niel zo erg \erlrou\vd beni om zelfde Bijbel le lezen, kan een eenvoudig dagboek goede dienslen bewijzen. Het dagboek kan je stimuleren de kern \ an hel gelezen le overdenken. Ook kun je gebruik maken van een leesroosier. bijvoorbeeld zoals dat in ..Daniël" wordl afgedrukt. Gebruik dan een Bijbel met verwijsleksien. Of nog beter een Bijbel mcl kanliekcningen. Als je verwijsleksten opzoekt, leer je de Bijbel in haar samenhang kennen. Met de kanliekcningen kun je bovendien eventuele onduidelijkheden snel even nakijken. Probeer hel bijbelgedeelte tc begrijpen, door jc af le \ ragen wal cr nu werkelijk Slaat. Zoek naar teksten, die dc kern \an het stukje weergeven en probeer deze in eigen woorden weer te geven.

Al bezig zijnde zul je toch nog dingen tegen komen die je moeilijk \indt. Wc hoeven dal nicl le ontkennen. De Bijbel heeft veel moeilijke plaatsen. Maar datgene, waarop hel \()or ccn zoekende ziel op aan koml, is zonneklaar. Heel dc Schril't getuigt \an Ghristus. Luther heefl eens gezegd: „Wie hel donkere niel \crslaan kan, moet zich maar aan hel lichte houden". Zoek tlan te \crstaan wat de Heere zegt over Zichzelf over onze verlorenheid in onze zonde, maar ook wat Hij zegt van dc heerlijkheid \an Gods kinderen in Ghristus.

Bijbelstudie

De Bijbel bevat lessen voor deze lijd en voor de eeuwigheid. Die zijn hel waard om bestudeerd le worden. Als er de gelegenheid voor is. is het ook raadzaam aantekeningen tc maken.

Schrijf op watje opviel, welke vcrwijsteksten jc hebl opgezocht. enzovoorts. Dan is hel makkelijk als je later nog eens iels wiii terugzoeken, of als je eens een inleiding voor de jv moet maken. Ook als er vragen bij je opkomen, noleer die dan. je onthoudt die vragen dan makkelijker om zc op een gelegen moment met anderen ic bespreken. Probeer hierin je ouders of ambtsdragers le betrekken. ' Mogelijk kunnen hiervan ook dingen op huisbezoek of ealechisatic ter sprake komen.

Eer dat de kwade dagen komen

Als je jong bent. is het de lijd om tc leren. We sehrcxcn hierboven \an een oudere mcxrouw. die cr nicl meer loc kwam om Gods Woord le lezen. Laat dal lot een voorbeeld zijn. Ook voor oudere mensen is het nodig om regelmatig slil le slaan bij Gods Woord. Maar hel is een feil dat als je jong bent je veel makkelijker lijd vrij kunt maken dan als jc ouder bent en \cranlwoordclijkheden hcbl len opzichte \an gezin en maatschappij.

Ook in een ander opzicht kunnen er kwade dagen aanbreken. .Al weer enkele jaren geleden stond cr een interview mcl Naiasja Vins in het blad ..de Schakel". Zij zei daarin: ..Onderzoek Gods Woord serieus en gebruik jc leven voor iels dal nodig is. (....) Hel advies van ex-gevangenen in Rusland aan dc Russische jeugd is: ..Lees Gods Woord". Hel Woord van God is kostbaarder dan je nu. in \ rij heid kunt voorstellen, .le kunt cr nooil genoeg van uil je hoofd cn uitje harl kennen. Gods Woord is de bron van kracht en leven!"

Wees dankbaar \oor wal God ons gccfl in Zijn Woord. Denk daaraan als je weer dal lijsljc mcl bijbelizedeclicn ziet in ..Daniël". ^

Voor elke dag een stukje. Lees je Bi jbel, slaat er bo\en.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.