+ Meer informatie

TER OVERWEGING

20 minuten leestijd

K. Berger e.a, De dood leeft! Denken over na de dood en ons leven voor de dood. Uitg. Kok Kampen 2010, 223 blz., € 19,90.

Sinds 25 jaar worden in Leiden de zogenaamde ‘Leidse Lezingen’ gehouden, rond een thema dat in de belangstelling staat en aandacht verdient in de theologie. De jubileumbijeenkomst heeft men gewijd aan het denken over de dood, of preciezer: ons leven ná en vóór de dood. De bundel wordt geopend met bijdragen van de bekende remonstrantse theoloog E.P. Meijering – over de verwachting van het eeuwige leven in theologie en prediking – en de emeritushoogleraar van de VU A. van de Beek, onder de sprekende titel: ‘De dood gaat dood!’. In beide bijdragen wordt klare wijn geschonken en veel denkstof aangereikt. Het volgende artikel gaat over ‘het levensbelang van het laatste oordeel’, en de auteur, drs. G. Smit, plaatst pittige en zinnige vragen aan het adres van theologen als J. Moltmann en A. van de Beek.

Van de overige vijftien bijdragen noem ik die van A.A. van Houwelingen over de eeuwige dood of de hel als politiek instrument en die van Ch. van der Leest over ‘geloofsvertrouwen in het aangezicht van de dood’, waarin hij een indruk geeft van de betekenis die muziek – met name Bachs cantate 106 – aan zeggingskracht ten overstaan van de dood in zich bergt. Het is een bundel met de nodige diversiteit, waarin de schrijvers vragen niet schuwen en veel te denken bieden.

M.J. Kater. Kom en zie. De plaats en betekenis van de pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de theologie van Kuschel, Pannenberg en Gunton. Uit. TUA Apeldoorn 2010. 395 blz. €33,95.

Deze kloeke studie is nog slechts het eerste deel van een tweeluik. Het tweede deel hoopt de auteur binnen afzienbare tijd af te ronden en zal hem dan als proefschrift dienen. Het eerste deel begint met een verkenning van het onderwerp. Met Kerst is Christus op aarde gekomen. Maar ook daarvoor was de Zoon van God er al. Het denken over Christus brengt altijd bij het hart van de verlossing en het hart van de Vader. Het is daarom een onderwerp dat aanspreekt. Aan de ander kant blijkt wel dat het denken over de drie-enige God niet eenvoudig is. De drie theologen die drs. Kater heeft bestudeerd, hebben verschillende theologische uitgangspunten. Ze komen ook tot verschillende opvattingen over de plaats en de Persoon van Christus. Dit eerste boek bevat een schat aan informatie over hedendaagse trinitarische theologie. Het maakt benieuwd naar de eigen visie die drs. Kater in het tweede deel gaat ontvouwen.

H J. Selderhuis, Praeceptor Europae. Philippus Melanchton over kerk, recht en universiteit. Dr. William den Boer en drs. Teun van der Leer (red.), Calvijn, de baptisten en de gemeente van morgen. Apeldoornse studies n5. 55/56. Uitg. TUA Apeldoorn 2010, 48/119 blz., ieder € 9,95.

Ondanks hun intensieve samenwerking is Melanchton minder bekend dan Luther. Toch heeft ook Melanchton veel betekend voor de Reformatie. Deze studie laat dat zien m.b.t. de onderwerpen kerk, recht en universiteit. Melanchton heeft zich ingezet om het onderwijs aan de universiteit op een hoog niveau te tillen en dienstbaar te maken voor kerk en theologie. De vrucht van zijn inspanningen reikt verder dan Duitsland. In heel Europa hebben universiteiten hun voordeel gedaan met de inzichten die Melanchton ontwikkelde.

In het tweede boek vindt men de neerslag van een symposium, georganiseerd door het Baptistenseminarie en de TUA. Een opmerkelijk initiatief, dat tevens vruchtbaar was: Calvijn en baptisme bleken dichter bij elkaar te liggen dan voordien gedacht werd. Verschillen blijven en zo houdt de een de ander een leerzame spiegel voor.

Drs. A. Ros, Davids soete lier. Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen. Uitg. De Banier Apeldoorn 2010, 480 blz., € 34,90.

Een prachtig boek! De in 2010 overleden auteur heeft de verschijning van dit kostelijke boek niet meer mogen beleven. Dat is tragisch, gezien de enorme arbeid die hij heeft verricht in het verzamelen van zoveel materiaal over het Boek der Psalmen én de grondigheid en liefde voor zijn onderwerp waarvan dit boek getuigt. Hij had zich tot doel gesteld een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle psalmberijmingen die sinds de Reformatie in ons land tot stand gekomen zijn. Het resultaat is een zeer leesbaar en buitengewoon interessant boek dat laat zien hoe intens én divers er hier te lande geleefd is met dit ‘troostboek van de kerk’. De meeste calvinistische kerkgangers weten wel dat we hier twee eeuwen lang ‘Datheen’ gezongen hebben, en ook wel dat we vanaf 1773 de zgn. Statenberijming zongen en velen na 1967 met de Interkerkelijke Psalmberijming hebben kennisgemaakt. Maar dat er vanaf de Reformatie zo’n vijftig complete berijmingen zijn gemaakt en nog tientallen deelberijmingen, wie weet dat? De auteur laat ze allemaal zien, licht ze toe en geeft tal van verhelderende voorbeelden. Uit zijn commentaar wordt wel duidelijk dat zijn eigen voorkeur bepaald wordt door zijn positie in de rechterflank van de gereformeerde gezindte; de zgn. nieuwe psalmberijming komt er te bekaaid af. Maar dit boek is voor ieder die van de historie van ons psalmgezang houdt een geschenk.

Piet Calis, Venus in minirok. Seks in de literatuur na 1945. Uitg. Meulenhoff Amsterdam 2010, 384 blz., €19,95.

De bekende criticus en recensent van de moderne literatuur Piet Calis noemt in zijn Woord vooraf zijn als belangrijkste inspiratiebron ‘het verlangen naar ontsnapping uit het alledaagse leven’. En het liefdesleven van de mens ‘geeft de kans zijn dromen en passies zonder maskerades van dichtbij gade te slaan’. Gewapend met psychologische en sociologische kennis én met een royaal assortiment aan citaten uit vele (min of meer) literaire werken confronteert hij de lezer met de plaats die seks en erotiek in de Nederlandse romankunst sinds de oorlog zijn gaan innemen. Dat is zowel onthullend als onthutsend. Maar zeker ook: een spiegel van wat in onze samenleving op dit terrein zich heeft ontwikkeld. Calis neemt het waar, illustreert het en vindt het allemaal wel mooi! Van enige kritische, normatieve distantie is geen sprake: vrijheid blijheid is zijn parool. Wie uit de Filippenzenbrief beaamt wat wáár, welluidend en lieflijk is, vindt in dit boek zo ongeveer het tegenovergestelde. Om bij het begin aan te sluiten: deze ‘ontsnapping’ is er één naar een heel plat land. Maar heten wij niet al eeuwen ‘les Pays Bas’ – de Lage landen bij de zee…?

Antoine. De enige echte katholieke glossy. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2011, 82 blz., € 6,95.

Met enige regelmaat loop ik ‘Gods schoonste stenen prentenboek’, de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch binnen – onlangs kwam de zeer langdurige restauratie tot een eind. Te midden van het (vaak gezellige, maar toch…) rumoer van de stad vindt men daar stille afzondering. Ik dwaal er rond, mediteer, en ook sta ik een poosje stil bij het beeld van de ‘Zoete Moeder’: het 13e eeuwse houten Mariabeeld. Ik heb daar als geheide christelijk-gereformeerde (ik meld dat maar even, voor alle zekerheid) heel tegengestelde gevoelens bij, zoals de lezer zal begrijpen. Maar ik noteer op dit moment dat men in zo’n stad blij kan zijn met wat gewijde aandacht, die men er heel oprecht aantreft. Het kan bij tijd en wijle zelfs ontroeren. Diezelfde tegengestelde gevoelens heeft men bij lezing van deze bijna weelderig uitgevoerde glossy onder redactie van Antoine Bodar. Misschien scheelt het voor ons dat eerst Calvijn voor een glossy aan de beurt was? Tja, toen ook Arminius… en nu dan Antoine. Er komt inhoudelijke tegenspraak bij mij op, maar toch ook… te midden van zoveel ongeloof in Nederland treft het dat er altijd nog weer (jonge én oudere) mensen blijken te zijn die willen leven in dienst van de grote God. Dat verbindt dan toch weer! En daar legt deze glossy getuigenis van af Letterlijk en geestelijk kleurrijk. Bijzonder is de informatie over de Leidse koorboeken uit de 16e eeuw, gezongen in de Hollandse Getijdekerken (blz. 64). En even doorspittend op het internet blijkt dat wondermooie muziek te zijn!

Prof.dr. E.A. de Boer en P. van den Breevaart, De onbekende Calvijn. Een veelkleurig portret. Uitg. Kok Kampen 2010, 252 blz., € 19,90.

Een nabrander van het Calvijnjaar: de Vereniging Protestants Nederland publiceerde in 2009 in haar periodiek telkens een artikel over een minder bekend aspect van de reformater. Zo krijgt men iets te lezen over o.a. de disputatie in Lausanne, zijn inzicht in eigen karakterzwakten, zijn vriendschappen, zijn omgaan met de jeugd, zijn geloofsaanvechting, en nog heel wat meer. Calvijn: hij blijft boeien.

Ds.J.C. den Ouden, De tweede brief aan Timotheüs. Bewaar het Woord. 135 blz., € 13,90.

Ds.J. Joppe, De brief van Jakobus. Zijt daders des Woords.

Ds. J. Lohuis, De brief aan de Galaten. Staat dan in de vrijheid.

Prof. G. Wisse, Vrije genade. Een selectie uit zijn preken. Uitg. De Banier Apeldoorn 2010, 135/ 157/156/157 blz., ieder € 13,90, de laatste € 15,90.

De serie Aan u geschreuen breidt zich in snel tempo uit. De eerste drie boekjes zijn nieuwe deeltjes in deze serie. Geschikt voor huisgodsdienst en persoonlijke of gemeenschappelijke Bijbelstudie. Op onderdelen kan men verschillen van mening met de auteur in de uitleg, bijv. bij de bekende tekst: ‘Draagt elkanders lasten’, Gal. 6:2 – maar dat zal altijd blijven. Een duidelijke Schriftuitleg, ernstig waar nodig, en bemoedigend waar dat kan. Misschien kan overwogen worden om bij volgende deeltjes naast de tekst uit de SV ook de tekst uit de HSV erbij te af te drukken, of zou dat een stap te ver zijn?

Prof. Baars schreef een inleidend woord bij het derde boek, en hij gaat daarbij in op de gaven van Wisse als prediker en homileet. Men kan daar nog weer eens de geestelijke grondslag nalezen die bij het preken – en het beluisteren van preken – van zo groot belang is. Goed bewaren dus! Ds. H. van der Ham en ds. M. van der Sluys pasten de negen preken qua spelling aan, zodat de geestelijke boodschap die erin zit, toegankelijker is geworden.

Dr. W. van ’t Spijker, Leven uit de Bron. Tien Psalmen nader toegelicht. Uitg. Den Hertog Houten 2010,128 blz., € 15,90.

Lange tijd was prof. Van ’t Spijker (mede)verantwoordelijk voor de uitgave van de preken-serie Uit de Levensbron. Onlangs herdacht hij zijn 60-jarig predikantsjubileum en het was een goede gedachte om ter gelegenheid daarvan 10 (bewerkte) preken te publiceren die er getuigenis van afleggen hoe deze grote theoloog (dat is hij toch) tevens altijd gewoon dominee en oprecht gelovige is gebleven. Zo is dit een kostbaar getuigenis bij een zeldzaam jubileum: in geloof en vertrouwen vindt een mens telkens opnieuw nieuwe kracht om zijn levensweg te vervolgen. Drs. Christa Boerke zorgde voor een korte levensschets ‘ten geleide’.

Ds. P. den Butter, De Lamp bleef branden. Over de koningen van Juda I. Uitg. Den Hertog Houten 2010, 245 blz., € 23,50.

Ds. Den Butter vervolgt zijn serie (zo mogen we het ondertussen toch wel noemen, want op de achterflap wordt DV alweer een vervolg aangekondigd) over de koningen in het Oude Testament. De titel is ontleend aan de belofte aan de eerste koning uit de stam van Juda, koning David: God had hem beloofd dat hij altijd een lamp zou hebben, die zou blijven branden. Zo blijft het licht van de Here door de gang van Israëls geschiedenis heen schijnen, en dat licht zal uiteindelijk aankomen bij het Licht der wereld, de geboren Heiland, de Messias. Zo maakt God zijn beloften waar, en het is aan mensen – koningen of niet – om die beloften aan te nemen of af te wijzen. Deze geestelijke lijnen worden in dit nieuwe boek (opnieuw) helder.

Ds. D. Slagboom, Belijden en beleven. Een praktische toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Uitg. Den Hertog Houten 2010, 413 blz., € 27,90.

Ds. Slagboom (overleden in 1997) was betrokken bij het blad Bewaar het Pand. Voor dat blad schreef hij indertijd een uitgebreide serie over de NGB, niet minder dan 85 artikelen. Deze zijn nu alle gebundeld en kunnen – voor het eerst of opnieuw – gelezen en geestelijk verwerkt worden. Vooral dat laatste: ds. Slagboom stond bekende als een principieel man, en tegelijk als een gunnende dominee. Beide geestelijke trekken zijn in dit boek te vinden. Daarbij denk ik bijv. aan de artikelen over het heilig avondmaal (61-70). Zo komt de lokkende roep van God ons dicht aan het hart, en zo lees ik ds. Slagboom het liefst. En zo neem ik graag voor lief dat ik over verschillende zaken lees, waarbij ik vandaag best meer concrete Bijbelse verantwoording had willen zien; het zijn immers artikelen uit de jaren 1987-1996. Om nog iets lezenswaardigs te noemen: de artikelen over art. 36: de taak van de overheid (71-78). Hier is de predikant aan het woord, die tevens voorzitter was van de SGP. En die zo aan kerk én aan politiek recht doet.

Ds. A.C. Uitslag, Wegwijs in de wereld. De Tien Geboden als spiegel voor de gereformeerde gezindte. Uitg. Den Hertog Houten 2010, 198blz., € 15,90.

In zekere zin als vervolg op zijn Thuis in de wereld? verschijnt dit nieuwe boek van de Urker predikant. Deze keer rond de 10 Woorden van Gods Wet. Net als het vorige verduidelijkt met vele voorbeelden. Dat is verhelderend, maar… het heeft ook zijn grens: al te veel gaat tegengesteld werken. Ik pleit ervoor dat met minder voorbeelden er nog dieper in de inhoud wordt gegraven. Ieder gebod wordt in twee hoofdstukken behandeld. De structuur daarbij is mij niet echt helder geworden. Men denkt: het zal telkens gaan om de negatieve én de positieve kanten van elk gebod (bijv. bij het achtste: niet Stelen, maar wel delen). Daar lijkt het ook vaak op, maar toch niet consequent: bij het positieve staan dan toch weer voorbeelden die aan het negatieve doen denken. Dus: goede kost, maar met een strakkere vormgeving zou het nog beter te verwerken zijn.

Geertje Fokkema en Steven Middelkoop (red). Raak! Dagboek voor jongeren. Uitg. Den Hertog Houten 2010, 374 blz., € 12,90.

C. van Rijswijk, Op reis. Bijbels dagboek voor jongeren. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2010, 392 blz., €19,95.

Laurens Snoek, Waarom zou ik naar de kerk gaan? Uitg. Den Hertog Houten 2010, 69 blz., €9,90.

In het eerste boek gaven 52 auteurs uit de Hersteld Hervormde Kerk en de Chr. Geref. Kerk – merendeels predikanten, maar bijv. ook de eerstgenoemde auteur, die afgestudeerd is aan de TUA en verbonden aan de LCJ – hun medewerking aan dit dagboek. Ieder namen zij een week voor hun rekening, en daarvoor werd dan ook een weekthema gekozen en inhoudelijk uitgewerkt. Dat zijn soms figuren uit de Bijbel, soms thema’s die het christelijk leven raken (verkering, ouders, bekering, gezag). Het resultaat mag er zijn en als er dezer maanden weer belijdenisdiensten aanbreken… wel, dan hoop ik dat de Stapel in de boekhandel snel slinkt.

Het tweede boek biedt ook fundamenteel materiaal voor jongeren, maar dan uit de schat van de kerk der eeuwen: de auteur verzamelde van allerlei theologen uit vorige eeuwen stukjes (uit in feite grote grote werken) om opnieuw geestelijk te verwerken. O.a. Boston, Spurgeon, Shepard, Pink, Rutherford. Zo worden grote brokken tot gemakkelijker te verwerken stukjes.

En ten slotte worden in het derde boekje voor dezelfde doelgroep 30 antwoorden op die al heel oude, maar altijd weer opduikende vraag gegeven. Opdat de schapen niet verdwalen…

Dr. H. van den Belt e.a., Evangelisch en reformatorisch: een wereld van verschil? Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen/Driestar Hogeschool Gouda 2010, 211 blz., € 14,50.

De Hogeschool De Driestar organiseert met regelmaat themadagen. Onlangs stond op deze dag de verhouding reformatorisch-evangelisch centraal. Een groot aantal personen – uit beide ‘componenten’- verleende medewerking, in lezingen, in workshops… Dat betekent in ieder geval dat er geen eenzijdig beeld van de werkelijkheid is neergezet en dat is te waarderen. Of het betekent dat er echt bruggen worden geslagen…? Dat is nog weer een andere vraag. In sommige bijdragen proeft men die wens. Soms wordt er echt nog teveel vanuit ‘beeiden’ geredeneerd. Aan één bijdrage heb ik mij nogal gestoord, nl. die van ds. J.M.D. de Heer: men kan volgens mij echt niet via het bezoeken van internetsites van plaatselijke gemeenten gemakkelijk snelle klappen maken m.b.t. de vraag hoezeer die gemeenten beïnvloed zijn door evangelisch gedachtegoed. De voorbeelden die in deze bijdrage in dit kader genoemd worden zijn niet zelden ontoereikend: Gez. 303 Liedboek kan daartoe toch redelijkerwijs niet worden aangedragen (blz. 53). En het feit dat in evangelische bewegingen een algemeniserend spreken over de verlossing zou zijn, én het feit dat in een preek van ds. P.J. Visser ditzelfde het geval lijkt te zijn (let wel!) (blz. 60) betekent nog niet dat deze predikant daarmee evangelisch ‘besmet’ zou zijn. Dat is echt een denkfout. Gelukkig zijn er ook andere bijdragen: ik denk aan die van dr. Van den Belt, waar een mooie analyse wordt geboden over de verschuivingen aan de fronten.

Dr. H.R. van de Kamp, Hebreeën. Geloven is volhouden.

Dr. P.H.R. van Houmelingen, Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie. Commentaar op het Nieuwe Testament derde serie (CNT). Uitg. Kok Kampen 2010, 336/436 blz., € 34,90/39,90.

De inhoudelijke behandeling van de inhoud van het Nieuwe Testament is met verschijning van deze delen afgerond. Zo nu en dan verscheen er al eerder een thematisch deel: ‘Christus op aarde’ bijvoorbeeld, en de redactie van deze derde serie CNT had, zo is na de verschijning van het eerste hierboven genoemde deel gebleken, nog iets voor ons in petto: een thematisch deel Apostelen. Dan past nu toch een woord van erkenning en waardering voor alles wat nu op tafel ligt. Wat mij betreft mag daar ook nog wel het woord bewondering vallen: men moet er niet gering over denken om in de huidige tijd, bij alles wat een predikant/theoloog al noodzakelijkerwijs bij moet houden, een serie van dit gehalte op te zetten én te voltooien.

De serie helpt degenen die geroepen worden tot de wekelijkse prediking in niet geringe mate. En ook deze delen bieden weer veel stof tot overdenking, om te verwerken in de uitleg aan de gemeente.

Andries Knevel, Niets is onmogelijk. In gesprek met mensen die niet konden geloven. Uitg. Kok Kampen 2010,190 blz., € 15,-.

‘Mijn ster rees, maar mijn ziel zonk…’ Ja, zo kan het gaan. Maar het is bijzonder wanneer iemand dat ontdekt en de weg naar het redden van de ziel ontdekt én die weg gaat betreden! Dat is met een aantal mensen gebeurd en met hen heeft Andries Knevel gesproken. Dat was te beluisteren op de EO-radio en het is nu te lezen. Om bemoedigd te worden in een tijd waarin zo vaak zielen ons dreigen te ontzinken…

Werkgroep Kerk en Prediking, Postille 2010-2011. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2010, 264 blz.,€ 23,90.

Pas in januari ontving de redactie de jaarlijkse uitgave van de Postilles. Ze zijn in veel studeerkamers van predikanten een welkome bron, die met regelmaat geraadpleegd wordt: voor nieuwe ideeën rond de kerkelijke vierdagen, voor inspiratie bij al gekozen teksten enz. Stem en tegenstem moeten immers klinken bij het voorbereidingswerk voor een preek? Er wordt altijd, zo ook nu, gezorgd voor een keur van medewerkers uit alle ‘hoeken en gaten’ van de PKN. Daarbij is er aparte aandacht voor doop en avondmaal, bid- en dankdag, en nu ook voor diensten voor belangstellenden/missionair werk. Over dat laatste gaat het tevens in een artikel in het begin van deze uitgave: Missionair preken. Daarbij blijkt dat de bezinning die over dit thema in CGK-kring is verschenen (Wierda, Paas) niet onopgemerkt is gebleven: dr. S. Paas werd uitgenodigd deze bijdrage te schrijven. En dat is altijd goed voor pittige stof, die men niet zomaar naast zich neer kan leggen. Ter doordenking dus!

Nico ter Linden, Alleen maar vrije tijd. Een dominee over zijn vak. Uitg. Balans Amsterdam 2010,286 blz., € 17,95.

Bij ds. Nico ter Linden heb je wat mij betreft altijd net zoiets als met een magneet: afhankelijk van de situatie trekt het aan of stoot het af. Het tweede is het geval als het gaat om zijn theologische keuzen en inzichten – die zullen de mijne nooit worden, en dat begint al op blz. 10, als hij het heeft over ‘kanselretoriek waarbij de camera in de hemel staat’. Wij lezen de Schriften met principieel volstrekt verschillende uitgangspunten, denk ik dan. Maar op andere punten kan ik hem soms zó goed volgen, bijv. in zijn afkeer van de verkleutering van kerkdiensten (dat woord gobruikt hij niet, maar het gaat er wel over) of het slappe of ongestructureerde pastoraat dat men soms aantreft. Wel, en zo moeten de predikanten dit boek maar lezen, met de durf zich de spiegel voor te laten houden (heb ik ook gedaan…). Het gaat over hun werk namelijk: voorbereiding en leiden van kerkdiensten – met alle daarbij behorende hoogtepumen zoals prediking, sacramentsbediening, groeps-werk, pastoraat – ook rond crisissituaties. U moet het er niet te snel mee eens zijn, maar… ook niet te snel mee oneens!

Reinier Sonneveld, De Bijbel, waarom zou je die lezen? en Het leven, waar gaat het echt om?

Habakuk.nu. 40 columns over het dagelijks nieuws in het licht van de Bijbel. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2010,48/48/88 blz., € 3,50/3,50/5,-.

Sonneveld schrijft in een heel toegankelijke stijl, met als voornaamste doelgroep de jongeren. Hij brengt in heel kortbestek heel wezenlijke zaken aan de orde over de onderwerpen die in de titels zijn genoemd. En dat is knap. Als het ertoe aanzet om de Bijbel te gaan lezen, en zodoende te ontdekken waar het in dit leven echt om gaat, is er winst geboekt.

In het derde boekje is een aantal columns van de webstite van de Stichting Tot heil des volks gebundeld. Ze plaatsen de actualiteit van elke dag in het licht van het Woord van God, en dat gebeurt soms op een verrassende en ontdekkende manier.

Robert Kyfestra, Allen Cole en Donald Capps, Losers, loners en rebellen. Hoe tienerjongens zich ontwikkelen. Uitg. Kok Kampen 2009, 293 blz., € 29,90.

De tienertijd is een roerige tijd, vol kansen en uitdagingen die iemands leven kunnen vormen. Het zelfbeeld is volop in ontwikkeling en ook de geestelijke ontwikkeling is volop in de groei. De auteurs verslaan de mooie dingen in deze fase, maar ook de moeilijke: veel jongens hebben het in deze jaren heel moeilijk, ze zijn gespannen, bezorgd, onzeker of vertwijfeid; ze lijden pijn of Iopen geestelijke schade op (blz. 9); en komen ze dat nog te boven…? Vaak wel, niet altijd… Als loser ontwikkelen ze een vorm van zelfbewustzijn; als loners ontdekken ze hun verhouding tot de buitenwereld; als rebellen worden ze zich bewust van hun eigen onafhankelijkheid. En in dit alles is de spannende vraag: hoe komt God daarin en hoe komt een tiener mee met zijn God? Zie daarvoor deze studie, gedaan door hoogleraren pastorale theologie in Princeton en Austin.

Ruth Bryan, De onbezweken trouw van Christus. Het dagboek van Ruth Bryan, over de jaren 1846-1853. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2010, 316 blz., € 24,90.

Eerder verscheen van dezelfde auteur De onuitsprekelijke heerlijkheid van Christus. Zij gaat nu verder met het noteren van haar geestelijke ervaringen. We lezen over het ziek- en sterfbed van haar moeder, over de worsteling met de vraag naar Gods bedoeling in haar leven en over het antwoord daarop, toen zij ging werken in een opvanghuis voor meisjes. De trouw van Christus bezwijkt niet!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.