+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd

Janneke Burger-Niemeijer e.a., Handboek voor kinderwerkers.

Hayo Wijma e.a., Handboek voor kringleiders. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2011, 175/142 blz., € 16,90/17,90.

De Amsterdamse uitgeverij begon een nieuwe serie: Werken in de kerk. In dat kader verscheen al een deel 1: Handboek voor jeugdwerkers. Nu zagen bovengenoemde delen het licht. In een bijdetijdse vormgeving, en met een fundamentele inhoud. In het eerste boek komen o.a. de kerkdienst, de omgang met ouders, het orde houden in een groep kinderen, het hoe en wat bij het vertellen van een Bijbelverhaal, de niet-kerkelijke kinderen op de club aan de orde. In het tweede gaat het over de vraag welke kring het beste bij een bepaalde gemeente past, hoe je een kring opstart en vormgeeft, hoe de voorbereiding moet zijn en hoe er gebeden en Bijbel gelezen wordt, hoe je - onvermijdelijk! - omgaat met onderlinge conflicten en hoe je een ‘kringleidersburnout’ voorkomt. Zij die met het werk in de kerk te maken hebben, kunnen veel gemak hebben van de vele tips die gegeven worden.

Dr. W. Verboom, De catechismus voor kinderen. Uitg. Groen Heerenveen 2011, 64 blz., € 9,95.

De emeritus hoogleraar Verboom lijkt onvermoeibaar als het gaat om het doen uitgeven van boeken die op de een of andere manier te maken hebben met de drie belijdenisgeschriften uit de tijd van de Reformatie. Nu verrijkte hij de kerken (zo wil ik het toch graag stellen) met een boekje waarin hij de woorden en de boodschap van de Heidelberger Catechismus dichtbij de kinderen van de gemeente wil brengen. Hij gaat daarbij uit van de 52 zondagen en stelt op kinderniveau teksten op bij de in de ‘echte’ tekst gegeven vragen en antwoorden. Dit gebeurt vaak naar analogie (zo bijv. zondag 1), soms ook naar aanleiding van (zo bijv. zondag 28, maar dat is ook geen wonder, gezien de inhoud van die zondagsafdeling). Hij geeft er blijk van vragende kinderstemmen bij de teksten te onderkennen en op die stemmen zijn stem af te stemmen. Dat is niet alleen mooi om te lezen, maar het is ook goed om het in praktijk te brengen!!

Dr. CG. Geluk, Als het leven verder gaat. Dagboek om vol te houden. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2011, 112 blz., € 11,90.

Ds. Geluk was tot voor kort hervormd (PKN) predikant van Huizen. Hij schreef dit nieuwe dagboek met name voor mensen die een ingrijpende gebeurtenis in hun leven te verwerken hebben gekregen. Zij moeten de draad van het leven weer oppakken en dat kan ongelooflijk veel moeite kosten. Ze zijn daarom geholpen bij woorden die er werkelijk toe doen, en hoe kunnen die woorden beter opklinken dan uit Gods eigen Woord? Zo kan men een weg vinden om verder te gaan, en zo kan men leren te leven in de ruimte binnen de grenzen die het leven op een gegeven moment stelt. Bij dit alles loopt de rode draad van Gods leiding door ons leven en dit komt op een overtuigende manier over: nergens goedkoop, maar altijd geworteld in de woorden van de Here zelf. En daar kan men niet slechter van worden.

Ds. L. Terlouw, Als thuisblijven moeilijk wordt. Gedachten over zorgen bij het ouder worden. Uitg. De Banier Apeldoorn 2011, 95 blz., € 9,95.

Ds. T.W. van Bennekom, Ouder worden. Zegen en zorg. Uitg. Den Hertog Houten 2011, 126 blz., € 15,90.

Rieke Mes, Hoe kom ik thuis? Geestelijke verzorging voor mensen met dementie: een zielzorgconcept. Uitg. Boekencentrum Academic Zoetermeer 2011, 296 blz., € 24,90.

Ouderen krijgen dikwijls met zorgen te maken. De gezondheid gaat achteruit, geliefden vallen weg, thuisblijven gaat soms niet langer, of is alleen met uitgebreide hulp mogelijk… hoe ga je daar als oudere mee om, wat vraagt het van je kinderen, familie, maar ook van de kerkelijke gemeente? Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voorbeelden biedt het eerste boekje een handreiking voor echtparen, kinderen, alleenstaanden, verzorgenden en meelevende gemeenteleden. Ds. Terlouw, die het boek schreef, is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht; daar vóór was hij jarenlang geestelijk verzorger bij verpleeghuis Salem in Ridderkerk. Hij kent de beschreven problematiek dus van binnenuit.

Dat laatste geldt niet minder van de auteur van het tweede boekje, ds. Van Bennekom. Hij was tot aan zijn emeritaat vele jaren verpleeghuispredikant aan ‘De Samaritaan’ in Sommelsdijk. En ook hij komt met een Bijbels doordachte benadering van het ouder worden, verduidelijkt met een aantal ervaringsverhalen: over de zorgen, de mogelijkheden, maar ook de gevoelens (in zegen en zorg) bij het ouder worden horen.

Het laatste boek is van een heel ander kaliber; het woord ‘Academic’ achter de naam van de uitgever geeft dat al aan: het is niet meditatief-praktisch, maar wetenschappelijk-theologisch bedoeld - waarbij natuurlijk te hopen is dat men er praktisch iets mee kan, maar daar zal nog wel een eenvoudige vertaalslag voor nodig zijn. Dat gebeurt wel vaker met proefschriften, en dit is er één, aan de Universiteit van Tilburg met succes verdedigd. De auteur heeft op wetenschappelijk verantwoorde wijze gezocht naar contouren van een theologisch en pastoraal passend zielzorgconcept voor christelijke geestelijke verzorgers die in een verpleeghuis werken met dementerende ouderen. De kaders van de theologische doordenking zullen niet altijd herkenning oproepen; niettemin is het heel goed om de aan de orde zijnde zaken eens fundamenteel te bezien; laten predikanten er maar een stukje studieverlof in steken.

Herman Paul en Wilke de Braai, Dood voor onze ogen. Leven in het licht van de eeuwigheid. Uitg. Kok Utrecht 2011, 95 blz., € 12,50.

De CSFR - de bekende reformatorische studentenvereniging - vierde haar 12e lustrum. Ter gelegenheid daarvan verscheen deze bundel, waaraan o.a. prof. dr. G.C. den Hertog zijn medewerking verleende. De thematiek wordt getekend door de overtuiging dat christenen van harte geloven dat Jezus de dood heeft overwonnen, maar dat de gereformeerde traditie toch een verlegenheid met de dood laat zien. Welke plaats mag zij in het leven van alledag hebben? Daartoe wordt eerst een zoektocht door 21e eeuws Nederland ondernomen, daarna wordt de Bijbel geopend en dan komen inspirerende figuren uit het verleden ter sprake. Dat alles wordt afgesloten met drie meer persoonlijk getinte bijdragen, w.o. die van prof. Den Hertog. Stevige kost, eerlijk en perspectief biedend.

P. Schalk (red.), Daar staan we voor. Als christen present in de samenleving. Uitg. De Banier Apeldoorn 2011, 121 blz., € 9,95.

Steeds meer wordt duidelijk hoezeer christenen in West-Europa een minderheid in de samenleving vormen. Steeds meer ervaart de kerk dat er minder ruimte is voor de Bijbelse waarden en normen. Wat is er in de samenleving aan de hand, en wat staat ons nog te wachten?

In dit boek worden diverse thema’s geanalyseerd die van christenen een duidelijke keuze vragen: seksuele moraal, zondagswetgeving, onderwijsvrijheid. Verschillende onderwerpen die aangesneden worden vragen om een tere en heel zorgvuldige benadering; daar zijn de schrijvers (wortelend in de reformatorische gezindte) uitstekend in geslaagd. Afsluitend biedt het boekje een oproep om als christenen ons niet af te keren van de samenleving, maar daarin present te zijn; dat is immers Bijbelse opdracht, al door de Here Jezus onderstreept, en daar zal de Here dan ook zeker zijn zegen over geven.

Ds. G. Wassinkmaat, Orde op zaken stellen. Een Bijbelse doordenking van de heilsorde. Uitg. Groen Heerenveen 2001, 170 blz., € 12,50.

In de meeste gemeenten zal, in ieder geval bij de belijdeniscatechisatie, de heilsorde aan de orde worden gesteld, en zullen de elementen die daartoe behoren meer of minder uitgebreid besproken worden. In dit boek, behorend tot de bekende Artiosreeks (initiatief van het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond), worden de elementen ervan besproken. Nu liggen deze elementen nergens ‘officieel’ vast. Het is daarom niet verbazend dat de auteur een iets andere gang gaat dan bijvoorbeeld wijlen ds. J.H. Velema in zijn deeltje voor de belijdeniscatechisatie. Wel verbazend vond ik dat er niet apart over bekering wordt gesproken. Dit onderwerp komt slechts in het voorbijgaan aan de orde in het kader van de roeping, en nog meer in het voorbijgaan in het kader van de wedergeboorte. Me dunkt dat er reden is om er een apart hoofdstuk aan te wijden, of op z’n minst het samen met het begrip wedergeboorte te behandelen. Maar overigens is hier sprake van een boek dat Bijbels gedegen in elkaar zit en dat ook pastoraal sterk is. Door de toevoeging van gespreksvragen aan het eind van ieder hoofdstuk kan het heel goed voor groepsbespreking gebruikt worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.