+ Meer informatie

De bijbel in afleveringen

5 minuten leestijd

Attentie

Wij kennen het Nederlandse Bijbelgenootschap. De doelstelling van dit genootschap was, de Bijbel onder ons volk te verspreiden, en ook door middel van allerlei vertalingen, de zending van dienst te zijn.

Veel goed werk — dacht ik — is door dit Bijbelgenootschap verricht. Wij mogen daar dankbaar voor zijn. Alleen de wijze waarop vandaag aan de dag met de Bijbel wordt „rondgesprongen” roept vele vragen op.

’t Is inmiddels al weer jaren geleden, dat de nieuwe vertaling werd klaar gemaakt en uitgegeven. Zonder opdracht van de kerken en zonder een zuiver gereformeerde signatuur, wat de vertaalcommissie aangaat. De bedoeling was de inhoud van de Bijbel dichter tot ons volk te brengen, maar de praktijk leert, dat we de wezenlijke inhoud van de Bijbel al meer en meer zijn kwijt geraakt. De nieuwe vertaling was dan ook niet genoeg, men kreeg de Bijbel in de taal van de krantenlezer. Vulgaire volkstaal moest worden gebruikt om z.g.n. de Bijbel wat duidelijker te maken. In die z.g.n. volkstaal verschenen ook enkele boekjes zoals: „Vaart”, „Vuur”, „Licht”, „Houvast”

Overwogen werd zelfs om van al die boekjes een soort nieuwe Bijbel te maken.

Weer een stap in de richting van het „losgeweekt” worden van onze Bijbel, zoals wij die kennen in onze oude statenvertaling.

Het samengaan met Rome bracht de z.g.n. oecumenische vertaling op de helling. Het laatst gehouden dansfestival, het z.g.n. Palaver, moest ook al dienen om de Bijbel z.g.n. onder de jeugd wat meer bckendheid te geven. Men kreeg het „Praatboek” waarbij zelfs een zo Godzalig schrijver als Hellenbroek belachelijk werd voorgesteld. Altemaal dingen die verontrusten en dwingen onze waarschuwende stem te laten horen.

Een nieuwe poging om onze oude Bijbel verder van ons volk te brengen is nu weer het laten verschijnen van de Bijbel in 96 afleveringen. De commissie van advies zegt al genoeg om bcvreesd te zijn. In bedoelde comm, hebben n.l. zitting prof. dr. R. Schipper, de nieuw-testamenticus van de Vrije Universileit, dr. Nic. Tromp een Rooms Katholiek theoloog, en Thijs Booy, de voormalige secretaris van Prinses Wilhelmina.

En dan de inhoud?

Met instemming nemen wij over wat Ds. J. H. Velema hierover schreef in „de Kerkklok” van 26 maart j.l. Hij schrijft: „Het zal inderdaad een fraai bezit zijn, wanneer men straks zes banden, elk bevattende 16 afleveringen van 32 pagina’s, samen dus 6x 16x32 = 3072 pagina’s in de kast heeft staan. Maar dan heeft men tegelijk een stuk moderne theologie binnengehaald, waarvan men de gevolgen niet kan overzien. Als de visie op de Bijbel, die hier wordt gegeven, de juiste visie is, dan is er geen enkele reden meer om te spreken over het goddelijk gezag van de Heilige Schrift. Hier vindt een nivellering plaats op grote schaal, heel vriendelijk en onopvallend, het wordt u niet opgedrongen, het wordt rustig maar beslist uiteengezct. De cultuur-historischc betekenis van de Bijbel wordt duidelijk belicht. Maar het kardinale onderscheid tussen de Bijbel en andere godsdienstige boeken gaat verdwijnen. Het openbaringskarakter van Gods Woord wordt niet erkend. Het goddelijk gezag van de Bijbel gaat de mist in! De Bijbel wordt vermenselijkt, gehumaniseerd”.

Enkele voorbeelden worden dan genoemd. Zo o.a. wat staat in de eerste aflevering op pag. 29. Gen. 1-11 is geen geschiedbeschrijving, zoals wij die nu verstaan de feiten hebben geen ooggetuigen opgeleverd. „Het gaat om de kern van menselijke ervaringen door de tijden heen. Het gaat niet om ene heer Adam, ooit woonachtig in Eden, in Vierstromenland, het gaat over ons. Het is niet toevallig dat die stamvader Adam heet, dat wil zeggen: mens. Goede verstaanders hebben dat altijd wel aangevoeld. Voor hen zijn die oergebeurtenissen daardoor niet minder, maar meer historisch dan gewone feiten.”

Daarvoor was reeds gezegd: „Er zijn mensen die met een schepping van een pasklare wereld in zes dagen geen raad weten, die het niet meer kunnen pruimen, dat Adam en Eva het Paradijs voor alle mensen verbeurd hebben door een hap uit een appel”.

Wat wordt op deze wijze de zonde gebagatelliseerd. Het is duidelijk dat op deze wijze tegemoet wordt gekomen aan allerlei moderne opvattingen, die vele kerkelijke kringen infiltreren, die veler godsdienstig onderwijs op de scholen bepalen.

Terecht wordt ten slotte opgemerkt: „De Bijbel” (in afleveringen) zou ons de Bijbel wel eens kunnen ontnemen.

Duidelijk wordt uit dit alles dat een niuewe vertaling, en een vertaling in volkstaal of in afleveringen, nooit op zichzelf staat! Ook hier proeven wij de geest van de valse profeten!

In de Eschatologische rede van Matth. 24 lezen wij: „En valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden”. En in 2 Petr. 2 : 1 en 2 lezen wij: En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochende en een haastig verderf over zichzelven brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.”

Wat krijgt het woord van Johannes vooral in onze dagen daarom een bijzondere klem: „Geliefden, gelooft niet een iegelijke geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld”.

En dan blijft het enige beproevingsmiddel het zuivere onvervalste Woord van God. „Wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat ge daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats totdat de dag aanlichte, en de morgenstcr opga in uwe harten; dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.