+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

5 minuten leestijd

KRIMPEN AAN DE IJSSEL

De Jongel. Vereeniging „Onderzoekt de Schriften" alhier hoopt D.V. Donderdag 9 Oct. in jaarvergadering bijeen te komen. Deze vergadering wordt gehouden in het vergaderlokaal (ingang IJsselstraat) en vangt aan des avonds half acht. Behalve de gebruikelijke agendapunten vermeldt de agenda een referaat: De Wedergeboorte door de Weleerw. Heer Ds M. A. Mieras en een referaat: „Calvijn" door dhr Abramse. Deze vergadering is toegankelijk voor ieder. Wij rekenen op uw aller komst!

RINGEN VAN J.V. EN S.V. IN ZEELAND

Op Zaterdag 11 Oct. a.s. hopen bovengenoemde Ringen D.V. te vergaderen in de bovenzaal v.h. kerkgebouw der Geref. Gemeente te Middelburg. Aanvang kwart voor drie.

Onderwerpen: „De profeet Jona"', door de heer G. Adelaar te Middelburg en „Kerkvader Augustinus", door de heer N. Minderhoud te Aagtekerke. Voorzitter is ditmaal D.V. de Weleerw. Heer Ds J. B. Bel, terwijl de Weleerw. Heer Ds L. Rijksen een slotwoord hoopt te spreken.

Bezoekt allen deze eerste vergadering in dit seizoen en brengt belangstellenden mee.

UTRECHT

VERSLAG van de openbare vergadering van de J.V. „Onderzoekt de Schriften" 'te Utrecht, met ouderling J. v. d. Panne, gehouden 4 Sept. 1952.

De voorzitter, ouderling J. W. v. Ginkel opende de vergadering met het laten zingen van Ps. 49 : 1, waarna hij Rom. 3 las en voorging in gebed. Vervolgens sprak hij een openingswoord, waarin hij toelichtte dat ouderling J. v. d. Panne gekomen is op uitnodiging van het bestuur, om' te spreken over „De practijk der Inw. Zending."

De voorz. zei dat weinigen zullen weten dat er een

Inw. Zending" onder ons bestaat. Deze gaat uit van de particuliere Synode-Zuid.

Nu is br. v. d. Panne door deze Synode verzocht te evangeliseren onder de Rooms Kath. bevolking van onze Zuidelijke provincies.

Hij liet nu zingen Ps. 107 : 6, waarna br. v. d. Panne het woord nam. Deze sprak eerst enkele inleidende woorden. Stilstaande bij Paulus, die het middel werd in

Gods hand, om Zijn Kerk uit te breiden. De arbeid voor de Iw. Zending, zo zei hij, is een zware en weinig gewaardeerde taak. In verschillende plaatsen in het Zuiden zijn nu kerken van de Geref. Gem. verrezen, terwijl men hoopt, dat dit binnenkort ook in Tilburg het geval zal zijn. Voorts vertelde hij verschillende voorvallen en ontmoetingen uit zijn 20 jaar lange practijk.

practijk. Hij liet nu zingen Ps. 119 vers 3 en 17. Onder dit zingen werd gecollecteerd voor de bestrijding der onkosten van deze avond.

Br. v. d. Panne ging nu verder met zijn vertellingen, waaruit bleek, dat zijn werk niet zonder vrucht is. De vergadering werd na gebed, besloten met het zingen van Ps. 119 : 88.

Aan de uitgang werd nog gecollecteerd voor de Inwendige Zending.

RING ROTTERDAM VAN J.V. DER GEREF. GEM.

VERSLAG van de Ringvergadering, welke gehouden werd Zaterdag 13 Sept. 1952, in het vergaderlokaal van de Geref. Gem. te Rotterdam-Z.

De 2e voorzitter opende de vergadering door te laten zingen Ps. 73 : 14, het lezen van Dan. 5 : 13 tot het einde en ging voor in gebed. In zijn openingswoord heette hij allen hartelijk welkom, maar richtte zich in het bijzonder tot de Weled. Heer T. Molenaar, welke het voorzitterschap van onze Ring had aanvaard. Hij wenste hem toe, alles wat hij zo onmisbaar nodig zal hebben, om dat verantwoordelijke werk te verrichten. Vervolgens hield de weled. heer T. Molenaar voor ons een inleiding getiteld: Het schrift op de wand".

In dit onderwerp gaf spreker ons weer het goddeloze leven van Belsazar en verplaatste cns in gedachten op een groot feest. De stad was omsingeld, doch volgens Belsazar oninneembaar, en daai'om vierde hij toch feest. Een feest ter ere van de goden. Ook op dit feest was het woord „dronkenschap" niets vreemds, want in beschonken toestand durfde Belsazar het aan, de gouden en zilveren schalen, afkomstig uit de tempel te Jeruzalem te laten halen om te gebruiken.

Maar de Heere laat zich niet bespotten. De maat der zonden van Belsazar was vol. Plotseling verscheen er een vinger, welke op de wand schreef: Mené, Mene, Tekel Upharsin. Van deze onleesbare woorden schrok Belsazar hevig. Hij liet direct de tovenaars en sterrenkijkers komen. Zij moesten hem eens gauw vertellen wat daar stond. Maar neen, ook zij wisten het niet. Toen dachten zij aan Daniël, die eens Nebukadresar een droom had uitgelegd. Daniël werd gehaald en bij Belsazar gebracht. De Heere had Daniël al licht over de zaak gegeven, maar voor hij de verklaring gaf, ging hij Belsazar bestraffen voor al zijn zonden. Omdat het nu genoeg was, had de Heere Belsazar geteld en gewogen, maar te licht bevonden. Diezelfde nacht nog werd de stad ingenomen en Belsazar gedood. Op dit ondei^werp volgde nog een flinke bespreking, waarna de weled. heer T. Molenaar deze gezellige en leerzame vergadering sloot door te laten zingen Ps. 73 : 12 en 13 en voorging in dankgebed.

RING UTRECHT

Op Zaterdag 11 October a.s. des nam. 3.30 uur hoopt de ring Utrecht zijn ringvergadering te houden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Utrecht, Boothstraat 7.

Op deze vergadering zal een inleiding worden gehouden door de Weleerwaarde Heer Ds J. v. d. Berg te Utrecht, getiteld: Bileam.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.