+ Meer informatie

TER OVERWEGING

10 minuten leestijd

Dr. Bloeme Evers - Emden, Geleende kinderen. Ervaringen van onderduikouders en hun joodse beschermelingen in de jaren 1942-1945. Uitg. Kok, Kampen 1994. 245 blz. f 32,50.

De schrijfster is zelf als kind ondergedoken geweest. Zij heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van kinderen en onderduikouders. Aan de hand van vragen wordt het verleden opgehaald, ook van ervaringen en gevoelens na de oorlog. Voorzover mogelijk zijn ook de natuurlijke ouders daarbij betrokken. Een boek dat onthullend is over een probleem dat straks door de tijd ingehaald zal zijn. Juist daarom is het goed dat dit onderzoek is verricht en het boek is versehenen.

Roel Molemaker, Goed, mijn zuster, spreken zal ik. Over seksueel geweld, schuld en pastoraat. Uitg. Kok, Kampen 1994. 78 blz. f 22,50.

Het boek behandelt wat de ondertitel belooft. Het behandelt het onderwerp heel indirect, via brede omwegen en toeleidende wegen. Er is over dit onderwerp materiaal gepubliceerd dat directer is en ook meer hulp biedt. Runia wordt nogal bekritiseerd, Aleid Schilder geprezen.

Co ’t Hart, Omdat er een belofte Is. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1994. 62 blz.

Een mooi uitgevoerde, goed verzorgde bundel. Wie de dichteres kent (haar poëzie wordt veel gelezen), herkent haar ook hier. Wel moet ik zeggen dat ik niet elk vers even sterk vind. Ik werd getroffen door de verzen over De verloren Zoon en over Zacharias. Arie Boers zorgde voor mooie illustraties.

Joni Eareckson Tada, Parels onder het stof. 365 meditaties over verrassingen en alledaagse dingen. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1994. f 34,90.

Een heel praktisch dagboek. Een overdenking over een tekst of een gebeurtenis, afgesloten (meestal) met een kort gebed. De teksten zijn uit allerlei verschillende bijbelboeken gehaald (in januari bijvoorbeeld een kruiswoord). Je moet voor het lezen de tijd nemen. De stukjes zijn de moeite waard.

H.J. Hegger, Mijn weg naar het licht. 211 blz. f 19,90; Onze houding tegenover Rome. 64 blz. f 9,95; Rome en de Bijbel. brochure. f 2,50; Wil je eeuwig leven? brochure, f 2,50. Uitgeverij RDU b.v., Maassluis 1994.

De RDU, Maassluis, stuurde ons vier geschritten van de hand van ds. Hegger. Een herdruk van het bekende ‘Mijn weg naar het licht’ in 1984 geheel herzien.

Dan ‘Onze houding tegenover Rome’ en twee traktaatjes. In al deze geschritten toont ds. Hegger zich de strijdbare pleitbezorger van de erfenis van de Reformatie, terwijl hij het goede bij anderen, voorzover het naar het Evangelie is, waardeert. Zijn toon is soms wat milder, zijn pen nog altijd even markant en duidelijk.

M.R. van den Berg, Opgediept. Gebundeide artikelen. Uitg. Van den Berg, Kampen 1994. 105 blz. f 23,90.

Ds. Van den Berg heeft veel geschreven, zowel boeken als artikelen. Dit boek bevat artikelen afkomstig van 1960 tot 1993. Acht onderwerpen worden behandeld. Soms bestaat een hoofdstuk uit vele paragrafen.

De processie bij Maria-Hemelvaart, De omgang met doden in de Zoeloecultuur, Wat is fundamenteel voor het kerkverband, Gerechtigheid en vrede, Boeken der leken. Men ziet hoe verschillend de onderwerpen zijn. Ik heb me afgevraagd, hoe deze verscheidenheid bij lezers aan moet komen. Daarop heb ik maar één antwoord: wie van de werken van ds. Van den Berg houdt, zal ook dit willen hebben.

Ingrid Trobisch, De vrouw met zeltvertrouwen. Hoe vindt zij kracht in een turbulente wereld? Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1994. 174 blz. f 29,90.

De schrijfster is intussen even bekend als haar overleden echtgenoot. Met dit boek wil zij vrouwen helpen zeltvertrouwen te vinden. Ze doet dat met bijbelse overwegingen en met voorbeelden van vrouwen die zij heeft ontmoet.

Er worden praktische aanwijzingen gegeven. Soms komt eenzelfde voorbeeld of persoon twee (en zelfs drie) keer in het boek voor. Dat is wat te veel van het goede.

Psychologie en bijbelkennis speien in combinatie een belangrijke rol in dit boek. Ik las het met genoegen, maar niet zonder hier en daar vraagtekens te zetten.

Ina Sipkes de Smet, Voor jou wel duizend lieve namen. Uitg. Kok Voorhoeve in samenwerking met de VBOK, Kampen 1994. f 13,90.

Dit boekje bevat eenvoudige gedichten over een baby, vóór de geboorte in de moederschoot, rond en na de geboorte.

De dichteres praat als moeder met haar kind. Soms ontroerend, vaak treffend en fijnzinnig geïllustreerd.

Het is goed dat de VBOK mede-uitgeefster is. Het boekje kan terughouden van het (laten) plegen van een abortus.

Reinder Ruard Ganzevoort, Een cruciaal moment. Functie en verandering van geloof in een crisis. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1994. 404 blz. f 55,-.

Dit boek diende de auteur als proefschrift in Utrecht. Hij is Nederlands Gereformeerd predikant. De schrijver gaat in op de functie en veranderingen van geloof in en door crisessituaties. Hij heeft onderzoek laten verrichten en trekt conclusies. Hij geeft een psychologische, een theologische, een narratieve en een pastorale reflectie. Vanuit deze verschillende invalshoeken worden crisessituaties benaderd en begeleid.

Er is een antwoord. Dat moet uitgaan boven de gebruikelijke antwoorden van wat de schrijver noemt de klassieke en de moderne antwoorden.

Het is een knap en een moeilijk boek. Dat laatste vooral wat betreft de verwerking van de onderzoekresultaten.

Eiders heb ik dit boek uitvoeriger besproken. Nu volsta ik met de zeggen, dat ik naast waardering ook een aantal vragen overhoud, niet het minst wat betreft de opzet.

Wie zich met wetenschappelijke literatuur over de zielzorg bezighoudt, kan aan dit boek niet voorbij gaan.

J.F. Goud, Th.M. van Leeuwen e.a., Remonstranten. Wat beweegt ze? Uitg. Kok, Kampen 1994. 67 blz. f 18,50.

Een pretentieloos boekje dat informeert over de remonstranten. Ze tekenen hun eigen portret. Uitgangspunten en doeleinden zijn volstrekt vrijzinnig.

Wie daarvan een eenvoudige en duidelijke verwoording wil hebben, kan hier terecht. Ik ken geschritten die dieper graven. Dat hebben de auteurs bewust niet willen doen.

H. Jochemsen e.a., De grenzen gewaardeerd. Keuzen in de gezondheidszorg na “Dunning”. Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut (red.). Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1994. Lindeboomreeks nummer 6. 95 bz. f 18,90.

Het Lindeboom Instituut heeft in september 1993 een symposium belegd over het rapport Dunning. Politieke partijen deden mee. Drs. J. Rolier, dr. M.A. Blois en ds. J. Koppelaar hielden de hoofdreferaten. Er waren drie respondenten die reageerden op de uitgesproken teksten.

Het rapport Dunning is vrij technisch. Dat wordt in de referaten teruggevonden. Men moet met de materie vertrouwd zijn om de portée van dit boek tot zich te nemen. Het stuk van ds. Koppelaar stelt voor vragen, zoals de respondent terecht opmerkt.

Dat het probleem wordt aangepakt, is belangrijk. Dat het zo is aangepakt en uitgewerkt, beperkt mijns inziens de uitwerking van het gestelde.

Jan Keij, Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld. Monografieën. Uitg. Kok Angora, Kampen 1993. Tweede druk. 161 blz. f 27,70.

Levinas is een bekend wijsgeer van joodse afkomst. Hij gaat uit van de medemens, Wiens blik de ander verantwoordelijk stelt. Het boek is een inleiding in het moeilijke denken van Levinas. Het is verdeeld in IV hoofddelen en 13 hoofdstukken, met een slot.

Ik moet ermee volstaan te zeggen dat ik dit een handige, heldere en praktische introduetie vind tot het denken van Levinas. De schrijver is op Levinas gepromoveerd. Dit is, lijkt mij, niet maar een bewerking van het proefschrift, maar een nieuw opgezette inleiding. Ze is geschreven met grote kennis van zaken.

Dr. G. Dekker, Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie. Uitg. Kok, Kampen 1993. Tweede, herziene druk. f 47,-.

De eerste druk (1987) heb ik met waardering besproken. Deze druk is herzien. Er zijn nieuwe boeken versehenen, waaruit op de linkerbladzijde wordt geciteerd. Elke linker bladzijde is bedrukt met citaat. Verder is er een nieuw deel D toegevoegd, onder de titel “Contemporain deel”. Hierin vindt men de inzichten van de auteur, zoals hij die na het verschijnen van de eerste druk heeft gepubliceerd in artikelen. Ik acht dit een goed bruikbaar boek, al vind ik de vele citaten (door het boek heen de linkerbladzijde) ook nu nog wat te veel van het goede. De godsdienstsociologie wordt als een op zichzelf staand onderwerp behandeld.

Dr. B. Maarsingh, De schepping in het Oude Testament. Uitg. Kok, Kampen 1993. 130 blz. f 24,50.

Dit is een boek met veel teksten uit Egyptische, Mesopotamische geschritten en uit de Bijbel. Veel facetten van de schepping worden belicht. Ze komen te staan naast wat in andere godsdiensten wordt gezegd.

Daarbij blijft het. Daarom heeft dit boek mij niet geheel bevredigd. Ik had meer samenhang, overzicht en systematische verwerking verwacht. Niettemin kan men vooral aan schriftgegevens veel uit dit boek opsteken. Wel heb ik de indruk dat de schrijver twee benaderingen van de schepping kent: de zogenaamde wetenschappelijke (evolutie) en die van het geloof.

Jacques Brosse, Het Europa van de spiritualiteit. Cultuurgidsen Europa. Uitg. Kok, Kampen 1994. 290 blz. f 55,-.

Dit is een prachtige gids in de religieuze, spirituele cultuur van Europa. In de verschillende landen wordt nagegaan en afgebeeld wat er aan monumenten, schilderijen, kloosters en Interieuren is. Ik was zelf ooit in Ravenna en herkende al hetgeen ik daar gezien had, in deze gids.

Mooie foto’s en goede beschijvingen. Selectie-criterium is spiritualiteit. Het boek is niet goedkoop. De inhoud is rijk. Wel moet men voor het onderwerp belangstelling hebben, om van dit boek te kunnen genieten.

Ds. J. Stolk (red.), Naar school. Deel 4 in de serie Christelijke opvoeding. Uitg. Groen, Leiden 1994. f 24,50.

Dit is het vierde deel in de serie Christelijke opvoeding. Het gaat nu over kinderen van 4-6 jaar. De volgende onderwerpen worden behandeld: De kleuter in ontwikkeling, Naar school, Aandacht voor de kleuter in het gezin, “Kinderen van de gemeente”, De kleuter op school, Gezondheid en ziekte in het leven van het kind.

Een veelheid van onderwerpen, die door ter zake kundige schrijvers worden behandeld. De aanpak is praktisch, de uitwerking naar de praktijk heeft steeds een principiële basis. In het laatste hoofdstuk, dat geschreven is door de kinderarts drs. C.K. van der Ent, wordt ingegaan op Gods bedoeling met ziekte en op ziekte als straf. De schoolkeuze, het schoolleven komen aan de orde, evenals de sociale en emotionele ontwikkeling.

Het boek geeft praktische voorbeelden (telkens een kort verhaal uit het leven van het kind). Zo sluit het boek aan bij de praktijk. Ook wie hier en daar enigszins andere accenten legt, zal aan dit boek veel hebben. Ouderlingen die met ouders over opvoedingsvragen rond jonge kinderen spreken, hebben in dit boek een belangrijk hulpmiddel.

Wim Ramaker, Dichterbij kan ik niet komen. Een keuze uit zijn gedichten. Uitg. Kok, Kampen. 81 blz. f 19,90.

Wim Ramaker is betrekkelijk Jong overleden. Hij heeft enkele gedichtenbundel gepubliceerd, en hier en daar gedichten laten opnemen.

Deze bundel is een selectie uit heel zijn werk. Hij eert zijn ouders, hoewel hij een andere weg is gegaan dan zij hem hebben gewezen. In zijn respect voor zijn ouders zit tegelijk een verlangen naar hun geloofsbeleving. De titel geeft aan dat verlangen en de af stand die er gebleven is, uitdrukking.

Hij is veel met Kampen bezig, de stad waar hij werd geboren en waar zijn vader christelijk-gereformeerd predikant is geweest. Men voelt de verbondenheid met stad, kerk en familie, door de vervreemding heen. Dat maakt de poëzie zo aansprekend, aangrijpend en spanningsvol. Een heel eigen taalgebruik geeft uitdrukking aan de betrokkenheid bij leven, dood, eindigheid en eeuwigheid. Een heel aparte bundel.

Dr. H.F. Kohlbrugge, Over Psalm 1. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; Echo, Amersfoort; Vereniging tot uitgave van gereformeerde geschritten, Amsterdam 1994. In deze serie nummer 4. 63 blz. f 14,-.

Reeds eerder bespraken we enkele deeltjes uit deze reeks. Er worden kleine geschritten in uitgegeven. De behandeling van Psalm 1 gaat in op het ingrijpende meningsverschil met Da Costa. De psalm wordt uitgelegd naar de theologie van Kohlbrugge. De wet in psalm 1 is de openbaring van Gods genade. Wie Kohlbrugges theologie wil proeven, moet dit boekje lezen. Prof. Balke verzorgt de introductie. Wijlen dr. S. Gerssen schreef een korte historische inleiding tot dit geschrift, “Houdt het ervoor”.

Bijbelse dagkalender 1995. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer. 240 blz. f 9,75.

Zevenentwintig medewerkers uit verschillende Kerken hebben meegewerkt. Uit onze Kerken dr. G.C. den Hertog en prof. Boertien.

Nieuw lijkt mij te zijn dat er illustraties zijn aangebracht, fraaie pentekeningen, terwijl er ook een rubriek “Gebeden” is (van Jaap Zijlstra). Dit boekje is er één in de rij van vele. De lezer zie zelf welk hij kiest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.