+ Meer informatie

De Torenbouw van Babel (Gen. 11 : 1—9).

3 minuten leestijd

1. Wat is de bedoeling van dien torenbouw?

2. Die bedoeling gaat in tegen de gedachte Gods.

3. Hoe heeft de Heere dat plan verijdeld?

4. Wat zijn daarvan de gevolgen.

1. Na den Zondvloed ondernam de menschheid een vermetele poging om zich van God onafhankelijk te maken.

De Zondvloed had vele zondaren van de aarde verdaan, maar niet de zonde uitgeroeid. Er rijpte een goddeloos plan in het menschelijk brein.

De aarde was van eenerlei spraak.

De menschen wilden de eenheid bewaren en zich blijvend vestigen in de laagte van Sinear waar vele leemgroeven waren.

Satan had Adam wijs gemaakt, dat hij als God zou wezen, groot en onafhankelijk.

Groot worden buiten God en onafhankelijk zijn van God bleef het ideaal der Gode vijandige wereld.

Men wilde den lievelingsdroom vervullen en een groot en machtig rijk stichten met een toren, die het symbool zou zijn van de eenheid en grootheid van den mensch.

De groote wereldsteden zijn vaak broeinesten der ongerechtigheid, en door zulk een stad te bouwen zou de menschheid haar eigen ondergang bereiden.

2. Het Goddelijk plan is anders.

Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u en vervult de aarde.

Dit plan had de Heere eerst aan Adam bekend gemaakt en later weer aan Noach.

Met dit Goddelijke plan houdt de dwaze mensch geen rekening.

God maakt de geschiedenis, en die geschiedenis is de vervulling van Zijn raad.

Hij heeft uit éénen bloede het gansche geslacht der menschen gemaald, om op den geheelen aardbodem te wonen (Handel. 17).

Dit plan moet worden uitgevoerd.

3. Daarom wordt het menschelijk plan verijdeld door de spraakverwarring.

Ondanks de zonde van den mensch is de eenheid van de taal bewaard gebleven.

Het raadsplan Gods wordt in de woorden: „Kom aan, laat Ons nedervaren en laat Ons hun spraak aldaar verwarren."

Vandaar de naam Babel (verwarring).

Er ontstaat een paniekstemming en het gemeenschappelijk handelen wordt verstoord en onmogelijk gemaakt.

De eenheid wordt verbroken en bet werk staat stil. De menschen worden verstrooid en die elkander verstaan sluiten zich aan tot een volk.

Zoo ontstaan er volken van dezelfde taal, en werkt het zondig streven van den Mensch mede tot volvoering van het Goddelijk plan.

4. Gen. 10 geeft ons een geslachtstafel, waarin de namen der volken uit Noach gesproten, met de plaats van vestiging.

De nakomelingen van Jafeth bezetten hoofdzakelijk de eilanden der volken in hun landschappen (10:5) of de kustlanden van de Middellandsche Zee.

De nakomelingen van Cham trekken in Zuidelijke richting eti bezetten heel Afrika, en de zuidelijke schiereilanden van Azië, Indië en Arabië.

De nakomelingen van Sem vestigen zich in Midden-Azië en breiden zich van daar uit naar Oostelijke en Westelijke richting.

De Zone Gods vergadert zich v^n het begin der wereld tot aan het einde een gemeente, ten eeuwigen leven uitverkoren.

Het Goddelijk plan is een heilsplan, dat in beginsel verwezenlijkt wordt op den Pinksterdag, waar de eerstelingen der volkeren werden toegebracht. De volle oogst werd gezien door Johannes, den ziener van Patmos in een schare, die niemand tellen kan, uit alle geslachten, talen, tongen en natiën.

Behooren wij bij de wereld die groot wil worden buiten God en tegen Zijn Gezalfde?

Of bij de ééne, heilige, algemeene Christelijk Kerk, waarvan we lezen in onze Ned. Gel. Bel., dat de leden gewasschen zijn in het bloed des Lams, en verzegeld met den Heiligen Geest?

de BI.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.