+ Meer informatie

In en om de Diakonie

4 minuten leestijd

Toppunt van optimisme.

Deze keer beginnen wij met een mopje, dat wij in „Hervormd Amsterdam” lazen. Het werd verteld door ds. Mijnarends, toen deze een toespraak hield ter gelegenheid van de opening van een paviljoen van het Hervormd Diakonessenhuis aan de Overtoom te Amsterdam. Hij vroeg toen:

„Weet u, wat het toppunt van optimisme is?”

?? ?? ?

„Naar je hoed grijpen, wanneer de dominee in zijn preek „tenslotte” zegt.”

Boek en bejaarde.

Dit is een boekje, dat in opdracht van de Protestantse Stichting tot bevordering van het bibliotheekwezen en van de lektuurvoorlichting in Nederland wordt uitgegeven door „N.V. Boekencentrum” te ’s-Gravenhage. Het bevat een lijst met titels van boeken, welke men bij uitstek geschikt acht voor bejaarden. Deze hjst wordt voorafgegaan door een „Voorwoord” van J. A. Nuiver en een „Ten geleide” door mevrouw F. L. Berdenis van Berlekom-Beltman, die als bibliothekaresse aan de Amsterdamse Openbare Leeszaal over grote ervaring inzake lektuurzorg voor bejaarden beschikt.

Wij raden allen, die zich bezighouden met zorg voor bejaarden in tehuizen en in bejaardensocieteiten en met zorg voor bejaarden die nog in eigen huis verblijven, aan dit boekje te bestellen bij N.V. Boekencentrum, Scheveningseweg 72 te ’s-Gravenhage. De prijs bedraagt ƒ 0,90.

Ongetwijfeld zal deze keuzelijst van boeken stimulerend medewerken aan de noodzakelijke en bijzonder dankbare taak het leven van de ouder wordende mens ook met het boek rijker te maken.

Diakonale konferentie Streekverband in de klasses Zutfen en Doetinchem.

Deze konferentie werd gehouden te Zutfen op 11 mei 1957 en is de 18de van dit streekverband.

Er waren 28 diakonieën vertegenwoordigd. Toch had de voorzitter, ds. D. Schakel, er gaarne meer gezien. De direkteur van het Provinciaal Maatschappelijk Werk in Gelderland, ds. Schopenhauer, sprak over: „Het maatschappelijk werk bezien vanuit de Bijbel” en de voorzitter van de Provinciaal Diakonale Kommissie in Gelderland hield een causerie over de werkwijze van de Provinciale Diakonale Kommissie en van de Provinciale Diakonale Kamer, aan de hand van het jaarverslag 1956. Tussen deze twee referaten heeft men aandacht geschonken aan het verpleegtehuis te Doetinchem „De Ooiman”.

Het is jammer, dat er geen gelegenheid was voor diskussie over de referaten. Wij menen te weten, dat de diakenen het op prijs stellen opmerkingen te maken en vragen te stellen. Wij moeten er wel op letten, dat deze konferenties aan haar doel blijven beantwoorden en de gelegenheid tot diskussie open blijft. De diakenen kennen ook „problemen van het hedendaagse diakonaat”, welke zij graag tot oplossing willen brengen. Daarom juichen wij dergelijke streekkonferenties van harte toe, maar dan moeten de diakenen toch ook gelegenheid krijgen hun problemen voor te leggen en te bespreken.

Derde Diakonale konferentie in de provincie Groningen.

Ook deze konferentie bleek in een behoefte te voorzien. Een vrij groot aantal diakenen had zich vrijgemaakt om haar in het Paviljoen van het Stadspark van Groningen bij te wonen. De voorzitter, br. Suurmeyer, bestuurslid van de Federatie van Diakonieën, zeide in zijn openingswoord, dat bij het steeds uitgebreider worden van het diakonaat goede voorlichting nodig is en bovendien is het houden van kontakten van de diakenen onderling nuttig en nodig.

Ds. J. C. van Dongen van Utrecht sprak over „Het diakonaat en het gezinsleven van deze tijd”. Zijn betoog kwam hierop neer, dat in het gezinsdiakonaat naar verantwoorde samenwerkingsvormen moet worden gezocht, ook buiten de kring van eigen diakonie in regionaal en interkerkelijk verband.

Dr. J. Ph. R. Schreuder uit Sneek sprak ’s middags over: „Bejaardenzorg thuis”. In het bijzonder ging hij in op het probleem van de bejaarden, waarvoor nog weinig wordt gedaan: zij, die zelfstandig wonen, die niet zijn ondergebracht in een bejaardentehuis, waarin de bejaardenzorg zich tegenwoordig wel het meest koncentreert.

Wij raden in dit verband onze lezers aan het verslag over de lezing van prof. Hornstra nog eens na te lezen. Het staat in het juli-nummer van Diakonia.

Nationale studiedagen in den Haag over „Het Jonge Gezin” op 1 en 2 okt. 1957.

Wij willen het bijwonen van deze studiedagen gaarne aanbevelen. Vraagt prospektus aan het sekretariaat van de Nationale Kontaktkommissie voor Gezinsbelangen en de Gezinsraad, Herengracht 26, den Haag.

Gesproken wordt over: „Gedachten van een konijiktpsycholoog over het jonge gezin vroeger en nu”, over: „Beroepsarbeid voor de jonge gehuwde vrouw” en over: „De betekenis van de woning voor het jonge gezin”.

De organisatoren hopen, dat de resultaten van de studiedagen van direkt praktische waarde zullen zijn voor de arbeid, waarin men gesteld is. Dit is precies, wat de diakenen en de kerkelijk maatschappelijke werk(st)ers nodig hebben!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.