+ Meer informatie

Piet Derksen, een rooms charismaticus

"Je moet de Heilige geest de kans geven om in je te werken"

14 minuten leestijd

Bij alle verscheidenheid op het kerkelijk erf zijn er ook gemeenschappelijke elementen. Een daarvan is de sterk toegenomen aandacht voor de Heilige Geest. Maar de wijze waarop over het werk van de Geest wordt gedacht en gesproken, loopt sterk uiteen. In een driedelige interviewserie aandacht voor het verlangen naar een nieuw Pinksteren. Als eerste de rooms-katholieke charismaticus Piet Derksen. Een multi-miljonair die afstand deed van zijn vermogen om het dienstbaar te maken aan het Getuigenis van Gods Liefde.

Te midden van helverlichte winkelcentra en moderne kantoorgebouwen in het hart van Eindhoven valt het zenuwcentrum van de stichting Getuigenis van Gods Liefde nauwelijks op. Het winkelend publiek loopt er achteloos aan voorbij. Niet wetend dat vanuit dit pand een frontale aanval is ingezet tegen het wereldwijde geestelijk bederf In z'n werkkamer op de vijfde verdieping zetelt de grote man achter deze operatie: Piet Derksen. Naast hem ligt een stukgelezen Bijbeltje. „Ik vind er elke dag weer troost in." Onlangs werd hij tachtig jaar. Het is hem aan te zien. Zijn gelaat is gegroefd, zijn gang onzeker. Maar zijn geest is nog levendig. Doelbewust gaat hij zijn weg, geïnspireerd door drie vrouwen. Op zijn bureau staan de portretten van zijn moeder en echtgenote Trude. Zijn moeder, die hem aanspoorde om de weg van de heilige moederkerk te bewandelen. Trude, die jarenlang haar zorg over zijn geestelijk heil aan God bekend maakte. „Haar gebed voor mij is van doorslaggevende betekenis geweest voor de wending in mijn leven." De derde vrouw, hoe kan het ook anders, is Maria. Vanaf de wand achter zijn stoel blikt ze op hem neer. Een zwangere vrouw, nog maar een meisje eigenlijk. Tijdens het twee en een halfuur durende gesprek lijkt Derksen zich er nauwelijks bewust dat het een interview betreft. Elke ontmoeting ziet hij in de eerste plaats als een mogelijkheid om te getuigen van Gods erbarmen. En van Maria, die naar zijn vaste overtuiging nog altijd bij haar eerstgeboren Zoon optreedt als middelares. Na het gesprek zal hij me een medaillon geven met haar beeltenis. „Doe net als ik en draag het op je borst", raadt hij aan en trekt als bewijs het kettinkje onder zijn overhemd vandaan.

Herboren
Hoewel hij vanaf zijn jeugd de drieëenheid heeft beleden, had de persoon van de Heilige Geest voor de rooms-katholieke zakenman nauwelijks betekenis. In zijn steun voor de missie wist hij zich gedreven door de lijdende Christus. Het beeld van de gekruisigde Heiland in zijn werkkamer herinnnerde hem dagelijks aan de smartelijke dood van Jezus. „Sinds ik herboren ben, is ook de Heilige Geest veel meer voor me gaan betekenen. Je gaat de hele Bijbel beter begrijpen. Ik had het gevoel of ik met Jezus rondwandelde in Palestina, terwijl Hij me alles uitlegde. Dat doet de Heilige Geest in je. Het is precies zoals Jezus in het Johannes-Evangehe zegt: de Heilige Geest zal je tot de volle waarheid brengen. Als ik het Evangelie van Johannes lees, kunnen de tranen me in de ogen springen. Je proeft de oneindige liefde van Jezus tot een ieder van ons. Als je die liefde van Jezus kent, kun je nog wel zwak zijn en verkeerd doen, maar je komt altijd bij Hem terug. Het is een vrede die geen mens je kan afnemen. Dat heb ik vroeger nooit op deze wijze ervaren."

Hoorbare stem
Waardoor wordt het werk van de Heilige Geest voor u gekenmerkt?
"God werk nog net als in de tijd van Abraham. Als Hij tot je spreekt hoor je Hem praten, heel duidelijk. In het ziekenhuis hoorde ik een stem, die onmiskenbaar de stem van God was. "Vroeger heb je Mij gezocht, nu zal Ik jou zoeken." Tegelijk zag ik drie gotische bogen met kruisen erop en allemaal lichtjes eronder. Met Goede Vrijdag mocht ik even naar huis. Met Trude liep ik door Den Haag, waar we tegen drie uur een ons onbekende kerk binnen gingen. Het eerste wat ik zag was het tafereel dat ik in het ziekenhuis voor me had gezien. Na die ervaring begon God op een onweerstaanbare manier in me te werken." Voor die tijd liet dat wat u beleed u innerlijk koud? „Nee, dat niet, maar ik was een zondaar. Ik ben ontrouw geweest in het huwelijk. Dat kwam zo op me af dat ik zelfs een eind aan m'n leven heb willen maken. Ik heb gehuild en gebeden: God, help me toch. Door m'n ziekte en de wonderlijke genezing is dat tot een climax gekomen. We zijn bij een charismatische gebedsgroep terecht gekomen en daar is echt iets in ons gebeurd. De Heilige Geest is met kracht doorgebroken. Op een dag las ik in het Lukas-evangelie hoe Jezus in de hof van het lijden bloed zweette, terwijl Zijn leerlingen sliepen. Ik barstte in tranen uit en heb gezegd: Heer, wil ik dan drie dagen voor u vasten? Nog nooit heb ik zo makkelijk gevast. Het was een feest. Ik was los van al het aardse."

Radicaal
Ugaf aan dat u in het ziekenhuis herboren bent. Voor die tijd woonde de Heilige Geest niet in u?
„Wij gaan ervan uit dat je bij de doop de Heilige Geest ontvangt. De Heilige Geest woont dus wel in je, maar ik denk dat je je voor Hem afsluit als je in zonde leeft. Je moet Hem de kans geven om in je te werken. Voor mij is van groot belang dat je elke dag ter communie gaat. Dan verenig je je met het lichaam en bloed van Jezus. We vieren hier elke middag de eucharistie. Dat is voor mij het heiligste moment van de dag."
Hebt u uw besluit om uw vermogen weg te geven ervaren als een door de Heilige Geest bewerkte keuze?
,Jawel, al werd ik voor m'n ziekte al aangesproken door het verhaal van de rijke jongeling. Toen we net getrouwd waren had ik nog zorg of ik een gezin zou kunnen onderhouden, maar gaandeweg begonnen we rijk te worden. Je haalt een miljoen binnen, dat wordt tien miljoen, honderd miljoen en uiteindelijk een miljard. Het ging zo snel met Center Parcs, dat God er wel een bedoeling mee moest hebben. Ik ben redelijk slim, maar dit was abnormaal. Toen Hij ons duidelijk maakte wat Hij ermee voor had, heb ik de stap gezet. Radicaal. Dat zit in mijn karakter."

Evangelisatie
Zou elke rijke die stap moeten zetten ?
„God gaat met ieder een eigen weg. Er komt nooit een tweede moeder Theresa of een tweede Franciscus. Maar een overmaat aan persoonlijke rijkdom is volgens mij strijdig met het Evangelie. Toen ik afstand had gedaan van m'n vermogen, was het of ik van een molensteen aan m'n hals was bevrijd. Ik besefte dat ik eens rekenschap moest geven van m'n rentmeesterschap. Dan kon ik zeggen: „Lieve Heer, hier ben ik met de miljard gulden die ik heb verzameld." „En wat heb je ermee gelijk verwaarloosd wordt. Nederlanders zijn een goedgeefs volk. Je krijgt voor alles geld bij elkaar. Zieke mensen, hongerige kinderen, hongerige honden desnoods. Maar in evangelisatie is niemand geïnteresseerd. We zenden binnenkort in tachtig talen het Evangelie uit, elke dag. Meer dan twintig miljoen dollar hebben we gestopt in de krachtigste kortegolfzender ter wereld. En je krijgt er geen gulden voor binnen. Dat is toch onbegrijpelijk. Evangelisatie is de opdracht van iedere gedoopte. Je hebt geen keus, geen optie, maar doodgewoon de opdracht om de blijde Boodschap door te geven. Om de wereld bekend te Lumen. Doel van deze organisatie is de rooms-katholieke leer en moraal via de ether over de hele wereld te verbreiden. Hetzelfde doel wordt nagestreefd door de oprichting van instituten voor de opleiding van evangelisten. Wie zicht wil krijgen op het denken van de inmiddels 80jarige Derksen, vindt een goede bron in het magazine Getuigenis van Gods Liefde. Een belangrijk deel van de nummers is gewijd aan de religieuze ervaringen van mensen. In veel opzichten bestaan parallellen met lektuur uit pinksterkringen. Typisch rooms is de aandacht voor Maria en de eerbied voor het pauselijk gezag. Het jongste project van de voormalige zakenman is gericht op de jeugd. Met een kleurrijk boekje, dat in Nederland is uitgegeven onder de titel "Het worde LICHT!", wil hij alle jongeren tussen de veertien en negentien jaar in de hele westerse wereld bereiken. In zijn ijver voor een geestelijk reveil weet de grijze strijder zich gesteund door de Belgische kardinaal Jozef Suenens, voorman van de charismatische vernieuwing in de Rooms-Katholieke Kerk en oud-voorzitter van het Tweede Vaticaans Concilie. Het gebed dat paus Johannes XXlll bij de aankondiging van dat concilie bad, is Derksen uit het hart gegrepen. "Kom Heilige Geest, vernieuw Uw wonderen voor een nieuw Pinksteren". maken met Gods liefde. De grote zonde van de christenen in onze tijd is de zonde van nalatigheid. De moeders hebben nagelaten om met hun kinderen over Jezus te spreken. En de scholen hebben het nog erger gemaakt."

Charismatisch
U bent een voorman van de charismatische stroming binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Wat trekt u daarin?
"De blijheid. De charismatisci getuigen voor het eerst weer echt dat blijde geloof Ze zingen hun vreugde uit. Ze prijzen God. We beginnen hier elke dag om half negen met een lofprijzing van een kwartier. God verwacht dat we de hele dag door aan Hem denken. Daarin zijn we trouwens helemaal niet uniek. Over de hele wereld zijn miljoenen mensen aangeraakt. Daaruit blijkt wel dat de charismatische beweging het werk is van de Heilige Geest. Het is geen organisatie, geen instelling. Het is de Geest die over de wateren zweeft. De Heilige Geest die niet brult als een leeuw, maar fluistert als de lentewind."
Toch is een deel van de rooms-katholieke kerkleiding allerminst gelukkig met de charismatische verniewwing.
„Dat is waar. Maar de paus heeft er zich heel duidelijk voor uitgesproken. Als er één charismatische persoonlijkheid is, dan is het de huidige paus. Je merkt bij sommige bisschoppen de angst dat de charismatische vernieuwing een eigen leven gaat leiden. Dat is denk ik niet terecht. Ik voel me verbonden met de hele kerk. We staan ook niets nieuws voor, maar we grijpen terug op de tijd na Pinksteren. De Heilige Geest is nog Dezelfde als toen. Doet ook dezelfde krachten. Ik heb dat zelf ervaren en zie het als mijn phcht om die rijkdom met u te delen. Zonder ook maar enige afbreuk te doen aan uw opvattingen."

Nooit volmaakt
„Ik heb het gevoel dat behoudende rooms-katholieken en protestanten in razendsnel tempo naar elkaar toe groeien. Als ik mensen van de EO spreek, voel ik me met hen verwant. Wij hebben ook de aanschaf van een evangelisatieschip voor "Jeugd met een Opdracht" mogelijk gemaakt. Ik voel de liefde tot God bij veel van deze mensen. Dat geeft herkenning. Ik ben ervan overtuigd dat God hun liefde beantwoordt. Wat u mist aan sacramenten, ontvangt u op een andere wijze terug."
Maar de rooms-katholieke kerk blijft de volmaakte kerk?
„Volmaakt wordt het hier nooit. Als u een volmaakte kerk vindt, moet u zich daar niet bij aansluiten, want u en ik blijven onvolmaakt. Er kwam eens een dominee bij me, om te vertellen hoe slecht de katholieke kerk is. Hij vertelde me over vervolgingen en heksenverbrandingen. En ik zat maar te knikken. Hij zegt: in die kerk gelooft u? Ik zeg: ja, en u hebt me er net nog meer van overtuigd dat deze kerk het werk van God is. Welke menselijke organisatie die zulke fouten maakt zou het tweeduizend jaar uithouden? Maar Jezus heeft gezegd: de poorten der hel zullen haar niet overweldigen."

Broeders
„De kerk is meermalen in gevaar geweest. Opvallend is dat ze dan vaak door de leken is gered. De laatste reserve van de kerk wordt niet gevormd door de paus en zijn bisschoppen, maar door gelovige leken. Denk aan Franciscus. In onze tijd zie je hetzelfde. De charismatische vernieuwing is begonnen als een beweging van leken. En dat geldt ook in de protestantse kerken."
Het kerkoverstijgende van de charismatische beweging waardeert u positief?
„Jazeker, ik zie daarin het bewijs dat de protestanten onze beminde broeders zijn en niet onze vijanden, zoals ik in m'n jeugd heb geleerd. Zestien eeuwen hebben we een gezamenlijke weg bewandeld. Toen zijn de protestanten een zijweg ingeslagen. Deels te begrijpen. De kerk was in die tijd zeker niet ideaal. De pausen maakten grote fouten. De verkoop van aflaten was gewoon waanzin. Maar de kerk verlaten is de oplossing niet. Door de charismatische vernieuwing zie ik de protestanten nu weer terugkomen naar de katholieke kerk. En dat verheugt me. Wij zijn allemaal broeders van elkaar. Ik zou zo graag samen met u God aanbidden in de eucharistie. En dat komt. Geloof me, dat komt!"

Ervaring
Het blad dat uw stichting uitgeeft wordt grotendeels gevuld met de weergave van religieuze ervaringen van mensen. Vallen geloof en ervaring voor u samen?
„Als je je openstelt voor de liefde van God en voor de Heilige Geest, ervaar je Hem ook. Je hoort God in je spreken. Het vreemde is dat je daar nooit door verrast wordt. Maria was ook niet verrast toen er een engel voor haar stond. Hoe God zich openbaart, is Zijn geheim. Daarin gaat Hij met elk een eigen weg."
Ook binnen het hindoeïsme en boeddhisme kennen mensen Godservaringen. Toont dat niet het gevaar van het losmaken van religieuze ervaringen van de Heilige Schrift?
„Ik zie ook deze mensen als kinderen van God. Alleen in China wonen al meer dan een miljard mensen. We kunnen toch moeilijk aannemen dat God al die mensen in de steek laat. Jezus is de eerste van vele broeders. Hij is ons aller Broeder. Dat moeten we verkondigen. Als niemand Hem verkondigt, hoe zal de wereld Hem dan kennen."
Als ik u goed begrijp is evangelisatie voor u het bewust maken van mensen dat we allemaal kinderen van God zijn?
„Ja... luister eens, God is voor mij een mysterie. Wel weet ik dat Hij rechtvaardig is en dat Hij mij en u niet zal voortrekken boven anderen. Allen zullen een kans krijgen. God heeft de tien geboden in het hart van elk mens gegrift. Ieder die daarnaar leeft zal God zaligmaken."

Oordelen
UItenidelijk wordt ieder mens zalig?
„Ik wou dat ik dat geloven kon. Ik heb grote problemen gehad met het bestaan van de hel. En het is nog een mysterie voor me, maar ik moet de hel wel accepteren, want Jezus zelf spreekt erover. Maar ik zie God zozeer als Liefde, dat ik zelfs niet weet of Hitler in de hel zal zijn. Jezus heeft ons verboden om te oordelen. Het gaat erom dat we Zijn wet, die Hij in ons hart heeft gelegd, gehoorzamen. Ik ben ervan overtuigd dat Indianen die een totempaal aanbaden of de zon, in werkelijkheid tot God hebben gebeden. Zij wisten alleen niet dat God zich heeft geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus."
Wat is dan nog het unieke van het christelijk geloof?
„Dat wij Jezus kennen als de Zoon van God. En daarvan hebben we te getuigen. Ik blijf een zwak mens, maar ik probeer alles te geven wat ik heb. Die roeping hebben we allemaal. Mensen dichter bij God brengen."

Toekomst
Wat ziet u als de grootste bedreiging voor de kerk ?
„Het materialisme. En de wetenschap. Die geleerden die denken dat ze alles weten en zelfs gaan sleutelen aan de bron van het leven. Ik verwacht dat er op korte termijn grote dingen gaan gebeureii. Zo kan het niet doorgaan. Er komt een moment dat iedereen de toestand van zijn ziel zal inzien, helder en duidelijk. Dan zullen velen van schrik sterven, maar anderen zullen zich bekeren. Bij alle misère zie ik de wereld zeker niet als een hopeloos geval. Wat is de charismatische vernieuwing anders dan een teken van hoop?"
U verwacht spoedig een wereldwijde bekering?
„Ja, ik zie in de huidige oordelen en rampen de voorboden van het duizendjarig rijk. Ik geloof dat het bijna zo ver is. Ik weet wel dat ze dat al vaak voorspeld hebben. Ik zeg ook niet dat mijn geloof ervan afliankelijk is. Maar als ik om me heen zie, kan ik niet geloven dat het nog lang duurt. Er is nooit een eeuw geweest als de onze, waarin het bestaan van God werd ontkend. God de Vader is hoogst vertoornd over de toestand van de wereld. Neem alleen de miljoenen moorden per jaar op het leven in de moederschoot. Hele generaties worden vernietigd. God moet die zonde wel straffen. Maar voor de kerk is er toekomst, want Jezus is haar Hoofd. Hij zal Zijn kerk niet in de steek laten. zeker niet nu de tijd donker is."

Volgende keer: H.N. van Amerom, voorzitter van de Broederschap van Pinkstergemeenten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.