+ Meer informatie

TER OVERWEGING

9 minuten leestijd

E.R. Jonker, Aan het Woord komen. Hoe gemeenteleden van 17 jaar en ouder in gesprek raken met de bijbel. Bouwstenen en gebruiksmateriaal. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1992. 334 blz. ISBN 90 239 3320 6. f 29,90. Werkbladen ISBN 90 239 3321 4. f 9,-.

In dit boek van de stafmedewerker voor de catechese bij het Centrum voor Educatie van de Ned.Herv. Kerk is de doelstelling’, dat God door zijn Woord aan het woord kan komen in de bijbelstudiegroepen van de gemeente. Daarom is het een boek voor catecheten, godsdienstleraren en allen, die bezig zijn op het terrein van de vorming van gemeenteleden. Laat ik maar direct zeggen dat in dit boek ontzaglijk veel gegeven wordt, waarmee gewerkt kan worden. Ik heb er zelf weer heel wat van geleerd. Men komt erachter, hoe bijbelgedeelten op voortreffelijke wijze behandeld kunnen worden in de catechese enz. Het is een heel verrijkend boek. Jonker verstaat de kunst heel wat zaken uit de theoretische bezinning op catechese en vormingswerk op een rijtje te zetten en duidelijk te maken. Dat blijkt in de hoofdstukken over de methoden en werkvormen in het omgaan met Bijbelteksten. Jonker wil vanuit het werk met 17-jari-gen lijnen trekken naar die met 12-jarigen. Het blijft niet bij theoretische aanwijzingen, maar hij zet ze ook om in praktische voorbeelden over: Wie is Jezus; genezen; storm stillen; Vriend van zondaren; leerlingen; Lam van God; bidden; leven; lijden en sterven enz. Zo krijgen catecheten instrumenten in handen om in een groepsgesprek creatief met de Bijbel om te gaan. Het is zeer actueel dat de auteur ervoor pleit de Bijbel als leerstof te nemen. Hij laat zien hoe onuitputtelijk de Bijbel is en hoe fris de methoden van behandeling kunnen zijn. Iedere catecheet en vormingswerker zou dit boek moeten doornemen. Verplicht materiaal in hun opleiding! Over één zaak zou ik graag met de auteur nader van gedachten willen wisselen nl. zijn visie op de Bijbel en het ter sprake brengen van de Bijbel of de bedoeling het Woord en de werkelijkheid van de groep met elkaar in gesprek te brengen. Hij laat zich hier leren door Karl Barth, die heeft gezegd dat de Bijbel niet Gods Woord is maar het ‘je und je werden musz’. De Bijbel kan Gods Woord worden, elke keer als wij ons ervoor openstellen en ons erdoor laten aanspreken, troosten en kritiseren. Daarbij moet de (ervarings)wereld van de tekst en die van de groep ontsloten worden. Maar of het tot een dialoog tussen God en de groep komt, is niet te zeggen. Wordt hier het gezag van het onderwijs der Schrif-en niet met vraagtekens omringd? Men kan de beste methoden inzetten, maar er is geen enkele garantie dat God zal aanspreken! Wordt dit niet experimenteren in vrijblijvendheid? Terwijl de HERE in zijn Woord zelf zegt dat wij een nieuwe generatie in zijn getuigenissen moeten onderwijzen, opdat zij Hem zal kennen en in zijn wegen zal wandelen (zie o.a.: Deut. 6: 1vv, 20vv, Ps. 78: 1-8 e.a.)! Daarover zou met de schrijver nader gesproken moeten worden. Overigens: een prachtig en leerzaam boek.

Prof.dr. Lindeboominstituut, Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen.

Uitgave op verzoek van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1992. 228 blz. f 27,50.

Aan deze uitgave hebben verschillende auteurs meegewerkt. De doelstelling van de Nederlandse Patiënten Vereniging is de belangenbehartiging, in de ruimste zin des woords, van gebruikers van gezondheidsvoorzieningen. Dit houdt ondermeer in dat de NVP opkomt voor een ethisch verantwoorde uitoefening van geneeskunst en zorgverlening. Met het oog hierop heeft de NVP bovengenoemd instituut verzocht deze uitgave te verzorgen, waarin behalve informatie over medisch-ethische vraagstukken, ook een beredeneerd standpunt wordt ingenomen dat in overeenstemming is met de christelijke levensovertuiging. De NVP beoogt hiermee de lezer christelijke ethische normen aan te reiken, waarmee in de vaak moeilijke kwesties bijbels verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden. Over een aantal ethische vraagstukken m.b.t. de gezondheidszorg gaat deze uitgave. Het betreft hier de volgende onderwerpen: medische ethiek, de medisch-ethische commissie, abortus en anti-conceptie, in-vitrofertilisatie (reageerbuisbevruchting) en embrvotransplantatie, erfelijkheidsonderzoek en gentherapie, levensbeëindiging en stervensbegeleiding, orgaantransplantatie, AIDS, medische experimenten en keuzen in de gezondheidszorg. Dit boek, een gemakkelijk te lezen boek met een open en eerlijke stijl, is bestemd voor iedereen die met vragen zit omtrent bovenstaande onderwerpen. Voor ambtsdragers is het zeker aan te bevelen. Het geeft een duidelijk beeld van de Bijbelse normen en hoe de mens via de weg van bezinning op een verantwoorde manier jegens God en zijn naaste dient te handelen.

Dr. W. van ’t Spijker e.a., Een eeuw Christelijk-Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken. Uitg. Kok, Kampen 1992. 347 blz. f 50,-.

De generale synode van 1989 besloot, via het benoemen van een commissie, dat er in 1992, 100 jaar na het feit dat de Christelijke Gereformeerde Kerken mochten voortbestaan, naast het houden van een herdenkingsdienst, er ook een gedenkboek diende te verschijnen, ledereen die het gedenkboek heeft aangeschaft - en indien u dat nog niet hebt aangeschaft raad ik u aan het te kopen - zal met me eens zijn dat de commissie zich ten volle van haar taak heeft gekweten. Het is een royaal en goed verzorgd boek geworden (verlucht met foto’s), waarin de strijd, de moeiten, de zorgen, de kleinheid van mensen maar ook de grote trouw en genade van onze Heer jegens de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt beschreven. Er wordt in het verleden gegraven (geschiedenis van de CGK sinds 1892) maar ook de huidige ontwikkelingen, activiteiten (diaconaat, zending) en toekomstverwachtingen komen aan bod. Ds. Boersma schreef in zijn bijdrage over kerk en jeugd: ‘onze tijd gaat meer en meer lijken op die van de eerste christelijke gemeente, die onbeschermd stond in een vijandige wereld’. Deze zin mag typerend zijn voor de tijd waarin het gedenkboek verschijnt. Dat was 100 jaar geleden wel anders. Gelukkig ligt ook de kerkelijke toekomst in de handen van de Here Jezus.

Ds. C.G. Geluk, Geef ze de ruimte. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1992. 111 blz. f 17,50.

De auteur, directeur van de hervormd-gereformeerde jeugdbond, gaat in dit boekje nader in op de positie van jongeren binnen de kerk en is bedoeld als een pleidooi om jongeren de ruimte te geven. Ruimte om er te zijn, met de vragen die zij hebben. Ruimte in hun zoektocht naar de zin van alles en naar de grenzen van datgene wat goed voor hen is. Over het algemeen voelen jongeren zich buiten de kerk meer serieus genomen dan binnen de kerk. Principieel zou dit weieens precies andersom kunnen zijn. Dit betekent niet altijd, dat hun in de praktijk van het kerkelijk leven verantwoordelijkheden worden toevertrouwd, waaruit blijkt dat zij in hun jong-zijn en met de gaven die zij hebben ontvangen, ook geaccepteerd zijn en gewaardeerd worden. De auteur gaat nader in op de problematiek van de kerkjeugd van ‘we mogen niks’. Heel verhelderend en duidelijk is zijn visie hierop. Voor jeugdleiders, maar ook voor ouders een goed en leerzaam boek.

Prof.dr. C. Trimp, Bevindingen. Verzamelde opstellen. Schriftverklaring, kerkelijk leven, opleiding. Uitg. Van Wijnen, Franeker. 232 blz. f 29,50.

Aan prof. Trimp, die een paar weken geleden zijn afscheidscollege gaf aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen, werd bij zijn officieel afscheid ruim een jaar geleden de bundel opstellen aangeboden die onder de titel ‘Bevindingen’ is uitgegeven (bij het officieuze afscheid was er opnieuw een bundel!). In de bundel ‘Bevindingen’ zijn achttien publikaties bijeengebracht die door prof. Trimp in het weekblad ‘De Reformatie’ zijn gepubliceerd in de jaren 1964 tot 1990. Het is niet mogelijk alle achttien opstellen de revue te laten passeren. Al zal de een zich door het ene en een ander door een ander opstel meer aangesproken voelen, alle zijn het kennisnemen zeker waard. Hier en daar zou enige toelichting geen kwaad kunnen wanneer - uiteraard - de datering een rol speelt (bijv. blz. 76: ‘het raadsel van Assen’; blz. 61 v.: prof. C. Veenhof is sinds de publikatie van het Reformatie-artikel overleden). Met veel instemming kan gewezen worden op het derde opstel: De Bijbel als boek van het verbond (wanneer we God niet meer in Zijn Woord ontmoeten, ontmoeten we Hem nergens en gaan andere stemmen ons regeren). Natuurlijk zijn er ook vragen te stellen. Tiert bijv. de ‘spiritualistische denkstijl’ in de ‘oud-gereformeerde mystiek’ door verachting van huwelijk en overheid, het te grabbel gooien van ‘de publieke eerbaarheid’ enz. (126)? In de opstellen betreffende kerkelijk leven en opleiding komt Kuyper herhaaldelijk ter sprake, en dan richt prof. Trimp zich vooral op diens visie op kerk als organisme en als instituut. De vraag komt op of die visie ook samenhangt met Kuypers verbondsbeschouwing (‘uit kracht van de palingenesie’ - 167) … en is het signaal van ‘1892’ dan niet ergens in de buurt? Al is het begrijpelijk dat deze vragen niet aan de orde worden gesteld, de schrijver zal billijken dat ze onzerzijds wel opkomen.

Drs. R.H. Kieskamp, Ontwaken….. Als de moerbeziënbomen ruisen….. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer. 63 blz. f 14,50.

In dit boekje is een achttal ‘meditatief-exegetische bijdragen’ bijeengebracht rond het thema van ‘geestelijk ontwaken’ in verband met de nota van de Ned.Herv. synode ‘Kerk-zijn in een tijd van Godsverduistering’. In een ‘Ter inleiding’ wordt dit nader toegelicht, terwijl in de laatste bijdrage (over 2 Sam. 5: 24) de ondertitel duidelijk wordt: ‘het komen van de Heere in het krachtige doorwerken van de Heilige Geest’ (57). Enkele gespreksvragen zijn aan de bijdragen toegevoegd, dienstig voor nadere overdenking en bespreking.

Drs. J. Westland, Kernteksten uit het Evangelie naar Johannes. Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen. 72 blz. f 12,90.

Dit boekje is een deel uit de serie ‘Schriftwerk, handreiking voor persoonlijke meditatie en gemeenschappelijke bijbelstudie’. Volgens de schrijver vormen Joh. 1: 16-18, 51 en 52, 2: 11, 3: 14 en 15, 6: 67 en 68, 14: 16 en 21: 1 ‘kernteksten’ voor de boodschap van het Johannes-evangelie. Het ontbreken van het lidwoord ‘de’ laat merken dat er meer kernteksten zijn dan de hier behandelde. De zeven die hier aan de orde komen, worden meditatief en exegetisch op persoonlijke wijze toegespitst. Gespreksvragen dienen ook hier de meditatie en de bijbelstudie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.