+ Meer informatie

Diakenen, opgelet!

4 minuten leestijd

Wie enigermate de ontwikkeling van het z.g.n. welzijnswerk, gezinszorg, bejaardenzorg enz. volgt (en welke diaken zal dat niet doen?) zal weten dat het zaak is om goed op te letten opdat niet allerlei instanties zich mengen in taken die, voor wat betreft de kerken, tot het terrein van de diakonie behoren.

Steeds meer dringt de vraag zich op of in het verleden niet al te gemakkelijk het werk van Chr. barmhartigheid, dus ook de hulp aan hen die aan onze zorgen zijn toebetrouwd, aan gemeentelijke diensten, gewild of ongewild, is overgelaten. Ik weet wel. we konden niet voldoen aan de voorwaarden welke werden gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen.

We kregen te maken met schaalvergroting enz. enz. Ik ga dat allemaal niet in herinnering brengen. Elke diakonie kreeg daar op één of andere wijze mee te maken, maar het wil mij voorkomen dat zo langzamerhand iedereen ook wel bemerkt zal hebben dat aan de betreffende welzijnszorg ondanks veel goede dingen, toch ook nog wel het een en ander ontbreekt alsook dat maatregelen getroffen worden die zeker door diakenen kritisch bekeken dienen te worden.

Bejaardenzorg.

Besturen en direkties van bejaardentehuizen houden zich al geruime tijd bezig met de nieuwe wet op de bejaardenzorg en de daaruit voortvloeiende Problemen; personeelsstop, indikatiekommissie nieuwe stijl; opnamebeleid; allerlei inspraken, enz.

Met zorg wordt de ontwikkeling gadegeslagen t.o.v. de urgenties om in een bejaardentehuis te kunnen worden opgenomen. Zien we het goed dan zullen ouderen steeds langer moeten wachten op opname, en gaan bejaardentehuizen de taak van verpleegtehuizen overnemen, een taak waarvoor zij niet zijn berekend en die in feite ook niet in overeenstemming is met het doel waartoe bejaardentehuizen zijn opgericht.

Deze zaken dienen m.i. de volle aandacht van de diakenen te hebben, omdat het niet alleen de tehuizen raakt maar óók de bejaarden die b.v. zelfstandig wonen hierbij betrokken zijn.

Hierbij zult u misschien niet eens direkt aan de financiën behoeven te denken maar er zijn ook andere zaken in het geding.

In alle leeftijdsgroepen zult u „eenzamen” ontmoeten, maar zeker is dat het geval bij onze bejaarde brs en zrs, zowel in - als buiten een tehuis.

Deze eenzaamheid ontmoet u, óók al komen de kinderen regelmatig op bezoek of al stelt een direktie van een tehuis alles in het werk om die eenzaamheid weg te nemen.

Wat kunnen er een Problemen zijn die men graag eens met iemand in vertrouwen bespreekt, iemand buiten de familie of buiten het tehuis om en wie anders dan de diaken komt daar het eerst voor in aanmerking? Dat vertrouwen komt echter maar niet zo aanwaaien doch zal (kan) groeien naarmate u de brs en zrs trouw bezoekt. Wie „af en toe zijn gezicht eens laat zien” behoeft op dat vertrouwen niet te rekenen. Overigens geldt dit natuurlijk ook voor ouderlingen en predikanten. Het is een taak die we niet aan medewerkers van „algemene” stichtingen voor open bejaardenwerk mogen over laten. Oók niet het invullen van formulieren, het regelen van financiële zaken, groot of klein, enz. Het is een zegen als we leden van de gemeente in een bejaardentehuis goed verzorgd weten, maar dit maakt ambtelijke zorg nooit overbodig.

Misschien zal iemand nu zeggen: „dat is een open deur intrappen”. Nu, als dat zo is dat beschouwdt u deze regels maar als niet geschreven. Alléén, ik schrijf dit niet omdat er wel eens tekortkomingen zouden kunnen zijn, maar omdàt ze er zijn. Ik weet dit uit eigen waarneming en door gesprekken met besturen en direkties en het. is daarom dat ik in alle bescheidenheid dit onderwerp onder de aandacht van de breeders wilde brengen.

Overigens is er meer dan bejaardenzorg dat onze aandacht vereist doch daarover een volgende keer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.