+ Meer informatie

Generale Synode 2016 (4)

5 minuten leestijd

Vanwege de tijd die nog nodig was om diverse zaken te kunnen afronden is de generale synode bijeen geweest op 14 februari. De assessor heeft gelezen 1 Korinthiërs 3 vers 10-23 en daarover ter opening gesproken. Het fundament van de Kerk is Christus en Zijn dienaren worden geroepen om te bouwen op dat Fundament. We hebben gewerkt en gebouwd in de afgelopen tijd, en ook deze zal dag zal er gewerkt moeten worden. Persoonlijk zal ieder synodelid zich moeten afvragen of er gebouwd wordt met goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen. Eens komt de dag van verantwoording en de afrekening over het werk wat door iedereen is gedaan. Kan het werk in die dag bestaan of zal het verbrand worden? Kunnen we bestaan als de Heere ons ter verantwoording roept en de boeken opengaan? Wie zou het kunnen, niemand toch? Als we dat beseffen maakt het ons voorzichtig, en dat vraagt om gebed om te denken, te spreken en te besluiten zoals de Heere dat van ons vraagt. Er is door alle synodeleden met een zekere spanning toegeleefd naar deze dag. Voor mij zelf, en ik weet dat ook van meerderen met wie ik gesproken heb, was bijzonder het gebed in het hart of de Heere ons zou willen leiden en ons zou willen bewaren bij de eenvoud en de heiligheid van Zijn Woord. Dit met name vanwege de revisieverzoeken inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties, waarover al eerder gesproken is in comité vergadering. Er is doorgesproken over de omslag kerkelijke kassen, die we voortaan minimale bijdrage gaan noemen. Er lag een voorstel om de omslag te differentiëren, maar daar was helaas geen meerderheid voor. Het hield in dat belijdende leden tweemaal zoveel als doopleden zouden afdragen aan de kerkelijke kassen. Dit zou volgens mij een rechtvaardiger verdeling zijn en zou rekening houden met grotere gezinnen die het financieel toch al moeilijker hebben dan kleine gezinnen of belijdende leden zonder kinderen of die geen inwonende kinderen meer hebben. Het blijft dus zoals het was, maar de minimale bijdrage is wel verhoogd. Een hele lijst van voorstellen van deputaten kerkorde en kerkrecht wordt in stemming gebracht en deze zijn door de vergadering overgenomen en besloten. Ik noem voor mij enkele in het oog springende zaken. Er wordt een commissie ingesteld die onderzoek doet naar de Schriftuurlijke fundering van de kerkelijke ambten zoals die in de Gereformeerde traditie zijn vastgelegd. Hierbij zal gericht aandacht gegeven worden aan de vragen rond de kerkenraadsstructuur en de vragen rond de kerkrechtelijke status van de evangelist. Het is goed dat hier duidelijkheid in komt vanwege de verwarring die er is en de zaken zoals die in de praktijk al aan de orde zijn. Wat betreft de kerkelijke tucht en functioneren daarvan, wordt besloten het voorstel van deputaten te aanvaarden. Het houdt in dat wanneer de generale synode een zaak als zondig aanmerkt, plaatselijke kerkenraden gehouden zijn in een dergelijke zaak vermaan toe te passen,waarbij de uitvoering en de pastorale vormgeving geheel en al de verantwoordelijkheid blijft van de kerkenraad. Bijzonder met het oog op het nog te nemen besluit rond de revisieverzoeken zijn we dankbaar dat dit zo wordt besloten. Als laatste punt van deze dag is het meest beladen en belangrijke onderwerp aan de orde; de revisieverzoeken inzake het unanieme besluit van de generale synode van 2013 inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Bezwaarden voeren een andere uitleg en toepassing aan van Bijbelteksten die een grote rol spelen. Ook de overtuiging dat het gaat om ‘liefde en trouw’, al is dat dan in een homoseksuele relatie, wordt in de verzoeken naar voren gebracht. Een punt hierbij is ook dat bezwaarden aanvoeren dat een synode zich over dit onderwerp niet mag uitspreken omdat dit een zaak van de plaatselijke kerkenraad zou zijn en dit overgelaten zou moeten worden aan haar vrijheid. Nog een punt wat aan de orde kwam; is deze kerkelijke uitspraak uiteindelijk niet een leeruitspraak? Door de commissie die de revisieverzoeken heeft gewogen is ontzettend veel werk verzet, waarvoor veel waardering is. Er ligt weer een heel dik rapport voor ons met alle afwegingen bij elk van de revisieverzoeken afzonderlijk. Ik geloof dat de commissie dichtbij het Woord is gebleven en ik ben verwonderd over de wijze waarop de inhoud van de verzoeken wordt weerlegd. Bovendien treft de pastorale toon mij; wel de zondaar met bewogenheid in het oog houden en pastoraal bearbeiden, maar niet de zonde goedkeuren. Het is de Bijbelse notie die we in Gods Woord op vele plaatsen tegen komen. Is het niet Christus Zelf Die Zijn Kerk hierin voorgaat? Na deze laatste bespreking wordt overgegaan tot stemming. Door de synode wordt besloten de revisieverzoeken af te wijzen en niet tot herziening van de kerkelijke uitspraak over te gaan. Er wordt een taakgroep ingesteld, die de inhoud van de revisieverzoeken en van het commissierapport gaat publiceren in een toegankelijke brochure. Deze taakgroep heeft ook de opdracht met de kerkenraden die om revisie verzochten in gesprek te gaan, om het besluit uit te leggen en om te zoeken naar gezamenlijkheid in het dragen ervan. De taakgroep zal ook het gesprek over homoseksualiteit op classicaal niveau kunnen stimuleren en begeleiden. In een apart besluit is er bij classes sterk op aangedrongen ‘in vertrouwen, wijsheid en geduld met elkaar om te gaan, waar het erop aankomt de kerkelijke uitspraak in het plaatselijk pastorale beleid te verwerken en na te leven, met name wat betreft het kerkelijke vermaan’. De taakgroep zal, in samenwerking met deputaten eenheid, ook mogelijkheden onderzoeken tot meer gezamenlijke bezinning op homoseksualiteit met andere kerken van gereformeerd belijden. We zijn dankbaar met dit besluit, maar tegelijkertijd houden we onze zorgen over de prakrijk in het kerkelijke leven. De Heere beware ons bij elkaar in gebondenheid en gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.