+ Meer informatie

Begroting in ban van bestuursstructuur

Utrecht wil snel duidelijkheid

4 minuten leestijd

(Van onze str«ekredactie) Het provinciaal bestuur van Utrecht wil snel duidelijkheid over het voortbestaan en de taak van de provincies. In de aanbiedingsbrief van de begroting 1975 zegt het college dat de huidige situatie te veel onzekwheden in zich herbergt. „Er zal op korte termijn een bezinning op gang moeten komen over de bestuursstructuur van ons land, vraarbij de provincie als bestuurslaag niet buiten schot mag blijven".

Ondanks de onzekerheid gaat de provincie in de komende jaren verder op de ingeslagen weg. In 1975 wil men ƒ 92 miljoen uitgeven. Een belangrijk deel van dit bedrag zal worden gebruikt voor de uitvoering van de taken die vanouds aan de provincie zijn toebedeeld. Dit terrein beslaat o.a. de aanleg en onderhoud van land- en waterwegen, ruimtelijke ordening, toezicht op de gemeenten en waterschappen met daaruit voortvloeiende kosten. Een belangrijke post waar vooral de laatste jaren veel geld vooruit getrokken wordt, betreft het milieu.

Uit de begroting voor 1975 blijkt ook dat voor bijna elk terrein een extra bedrag ,voor de gestegen personeelskosten moest worden gereserveerd. Ondanks dit gegeven bleek het mogelijk om het begrotingstekort ten opzichte van 1974 terug te dringen. Vorig jaar had men een begrotings.tekort van 1.350.000 gulden, voor het komend jaar is dit tekort geraamd op 600.000 gulden.

RESERVES

Gelukkig kan de provincie Utrecht een stootje opvangen, omdat men in de afgelopen jaren ongeveer 13 miljoen gulden heeft kunnen reserveren voor moeilijker tijden. Deze tijden lijken nu te zijn aangebroken. Overigens heeft een commissie — bestaande uit ambtenaren van diverse ministeries — een onderzoek ingesteld naar de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven bij de elf Nederlandse provincies. Hierbij kwam vast te staan dat vooral de inkomsten van de provincies in de randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) sterk zijn achtergebleven bij de overige provinciale inkomsten. De drie provincies gaan zich dan ook gezamenlijk tot het Rijk wenden om te trachten met steun van de regering verbetering te brengen in hun financiële situatie. Bij een wat gunstiger situatie kan men in de provincie ook gemakkelijker hulp verlenen aan instanties die in financiële zorgen verkeren. Toch wil, men bij de provincie niet op resultaten van dit overleg wachten. Vooral op het terrein van het openbaar vervoer, de werkgelegenheid en de welzijnszorg wil men in het komende jaar al het mogelijk doen om de moeilijkheden die er op dat terrein zijn geheel of gedeeltelijk op te lossen.

OPENBAAR VERVOER

Zo heeft men op het terrein van het openbaar vervoer plannen om het busvervoer vooral op het platteland steun te verlenen. Men denkt daarbij aan het maken van speciale invoegstroken en aparte verkeerslichten voor de bussen op de provinciale wegen. Ook ten aanzien van de werkgelegenheid houdt men de vinger aan de pols. Hoewel de werkloosheid naar cijfers gemeten in de provincie Utrecht lager ligt dan in de rest van het land, is het college van GS toch van mening dat men vooral de ontwikkelingen onder het winkel- en kantoorpersoneel niet uit het oog mag verliezen. Verder is men ook verontrust over het grote aantal werkloze academici in ons land (15 procent van het landelijk geheel).

WELZIJNSZORG

Voor welzijnszorg zullen in het komende jaar de uitgaven 20 procent hoger liggen. Ze stijgen van 10 miljoen naar 12 miljoen gulden. Het bedrag is vooral bestemd voor subsidiëring van kruisverenigingen, muziekscholen, toneel, volkshogescholen, bibliotheken, sport en recreatie. Ook zal men extra aandacht gaan besteden aan de monumenten in het kader van het monumentenjaar 1975.

Ten slotte moeten ook de sportorganisaties volgens het provinciaal bestuur worden gesteund. Deze organisaties kunnen binnenkort in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor hun administratie. Of dit wel zo'n gunstig voorstel is vanuit maatschappelijke overwegingen valt te betwijfelen. Als men ertoe overgaat om de sportorganisaties te helpen bij administratieve kosten, dan zullen ook, andere verenigingen dergelijke bijdragen moeten krijgen. Of dit te verwezenlijken is, lijkt hoogst dubieus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.