+ Meer informatie

catechisatie; is dat soms normaal?

13 minuten leestijd

Binnenkort beginnen de catechisaties weer. Het valtvoor predikanten en ouderlingen niet altijd mee om deorde te handhaven. Het lijkt wel of het normaal is om teklieren, schrijft een meisje. Ze heeft er een hekel aan,maar ze durft toch niets te zeggen. Is dat ook jouwprobleem? De tweede vraagstelster herkent zich vaak invragen van anderen, maar desondanks heeft ze zelf ookeen hele lijst met vragen.RS. Geen nieuwe vragen insturen!

Ik ben een meisje van de Gereformeerde Gemeenten, dat soms best wel van schik maken en ondeugend zijn houd. Maar wel alles op z 'n tijd Ik kom zo net van catechisatie en dan voel ik ntij zo alleen, dan denk ik moet ik dan ook meedoen met klieren tijdens Gods Woorden lachen onder het bidden ? Is dat soms normaal? Men moest toch eerbied hebben voor Gods Woord. Volgens mij -weet niemand meer wat ernst is. Of denk ik verkeerd...? Ik dacht zo toen ik terugkwam: „Zit ik soms in de verkeerde kerk?"

Je hebt gelijk als je overtuigd bent van de noodzaak van ernst in de kerk en op catechisatie. Dat wil niet zeggen dat er nooit een grapje gemaakt mag worden, maar het moet niet vervelend zijn. We moeten beseffen dat we onder het Woord van de levende God zijn. De Heere is niet onze buurman, maar Hij is de hoge en de heilige en de genadige God, voor Wie we eenmaal zullen verschijnen. Jij voelt je alleen als je denkt dat iedereen niets liever doet dan "klieren" op catechisatie. Je bent het echter niet. Er zijn ongetwijfeld meer jongens en meisjes die met hetzelfde probleem als jij zitten. Zij gaan ook naar huis en voelen zich wat verdrietig: „Waarom heb ik vandaag weer meegedaan met dat vervelende gedoe?" Het gaat nu eenmaal veel gemakkelijker om met verkeerde dingen mee te doen, dan eenvoudig te Binnenkort beginnen de catechisaties weer. Het valt voor predikanten en ouderlingen niet altijd mee om de orde te handhaven. Het lijkt wel of het normaal is om te klieren, schrijft een meisje. Ze heeft er een hekel aan, maar ze durft toch niets te zeggen. Is dat ook jouw probleem? De tweede vraagstelster herkent zich vaak in vragen van anderen, maar desondanks heeft ze zelf ook een hele lijst met vragen. RS. Geen nieuwe vragen insturen! zeggen dat je daaraan niet mee wilt doen. Probeer er eens iets van te zeggen. Eerst tegen een vriendinnetje, dan tegen meer. Begin er eens over in de vragende zin: „Zijn wij nu eigenlijk wel goed bezig als wij zo vervelend doen op catechisatie?" Dit zijn onthutsende vragen. Iedereen voelt in zijn of haar geweten wel dat je gelijk hebt. Probeer het eens.

Stoer
Ik herinner me uit mijn eigen jeugd dat ik op catechisatie vervelend deed. Ik vond dat stoer. Een andere catechisant heeft toen eens tegen mij gezegd: „De Heere ziet het wel." Daarop had ik geen antwoord. Ik was verslagen. Het is me ook tot nu toe bijgebleven. Dit is de weg waarin je het aan de orde moet stellen. Je moet vooral niet uit de hoogte spreken, alsof je zelf beter bent. Probeer naast je vrienden en vriendinnen te gaan staan en dan heel eenvoudig er iets van te zeggen. In een grote groep schamen mensen zich vaak om je gelijk te geven. Probeer het daarom in het klein. Wij schamen ons zo gemakkelijk om vanuit ons hart voor de Heere en Zijn dienst op te komen. We schamen ons niet voor het vervelend zijn op catechisatie, dus voor de zonde. We schamen ons wel voor het goede. Wat een vreemde zaak! Of toch niet? Het komt erdoor dat ons schaamtegevoel door de zonde bedorven is en verkeerd gericht. Zwijgen mag niet Smeek de Heere of Hij je de vrijmoedigheid geeft om voor Zijn Naam en Zijn zaak uit te komen. Vraag jezelf eens eerlijk af waarom je je schaamt voor Hem. Waarom vind je het moeilijk om er iets van te zeggen? Je zou er toch ook eerlijk voor uitkomen als ze je vader zouden lasteren? Waarom schaam je je er dan voor om voor de Heere uit te komen? Of schaam je je niet? Bedenk ook dat als je er niets van zegt, je de indruk wekt dat je het ermee eens bent. Maak je je dan niet mede schuldig aan het gedrag van je mede-catechisanten? Als we er niet tegen getuigen lijkt het alsof we ermee instemmen en alsof wij zeggen dat de anderen maar zo door moeten gaan. Ik hoop dat je aanvoelt dat er een taak voor je ligt! Overdenk deze woorden: „Wie een vriend der wereld wil zijn, wordt een vijand van God gesteld" (Jak. 4:4). Dat betekent dat we meer verlegen zijn om een glimlach van iemand die verkeerd doet dan dat we ons afvragen wat Gods wil is. We laten daarmee uitkomen tegen de Heere te zijn... Wees ervan overtuigd dat dit probleem niet aan de kerk ligt waar je toe behoort. Het komt in alle kerken voor. Het probleem ligt niet in de kerk, maar in de mensen! God alleen verandert dat echt!

„Is het wel goed dat Europa één wordt? Ik hoop dat deze vragenrubriek nog heel lang in Terdege blijft. Als ik de rubriek lees dan is het me al een paar keer opgevallen dat ik met diezelfde vraag zit. Zo zie je dan al datje niet de enige ben die m.et zo 'n vraag zit. Ik lees de rubriek graag! Maar nu heb ik zelf ook nog enkele vragen. 1. Wat is nu precies zondigen tegen de Heilige Geest? 2. Europa wordt één. Mag dit nu eigenlijk wel? Ze willen één munteenheid, misschien nog wel één taaien dan... willen ze natuurlijk ook één godsdienst, (op zondag stemmen, zondagsontheiliging enz.) Wat staat de christenen te wachten? Zal de Heere dit allemaal toelaten ? Dan denk ik aan de torenbouw van Babel. En de Heere verhun spraak zodat ze niet bij elkaar konden blijven wonen. Gaat de mens dit dan weer veranderen. Dit mag dan toch eigenlijk niet? 3. Vroeger heb ik koek en snoep gestolen en dat rust elke dag als een last op m.ijn schouders. Dan bid ik voordat ik naar bed ga en lees ik een stukje uit de Bijbel. En dan zegt er een stemmetje in m 'n hart: je kan toch niet bekeerd worden, je bent een dief. Is dit de duivel of is dat mijn gedachten ? 4. Als ik bid om bekeerd te worden denk ik soms: zal ik wel in dat boek der uitverkorenen staan? 5. Als ik in het boek der Openbaring lees dan word ik zo angstig (om te sterven en de oordeelsdag...) Hoe komt dat nou? In "fouw vragen"stondeen keer (meen ik) dat als de dominee (wie weet ik niet meer) uit Openbaring preekt, je daar rustig van wordt en ik onrustig. Hoe komt dat toch zo ? 6. Hoe zou het nou komen dat ik er met m 'n vader en/of moeder niet over durf te praten ? Over geestelijke dingen, hoe zou ik dat kunnen doen ? 7. Ook zou ik het fijn vinden als er hardop wordt gebeden (voorvraag over de zonde tegen de Heilige Geest (vraag 1) sla ik over, omdat deze al een keer aan de orde geweest is. Ook je vraag over de uitverkiezing (vraag 4). De andere vragen zal ik proberen eerlijk te behandelen. 2. In de eerste plaats vraag je mij naar de betekenis van het toekomstige Europa. Ik kan je niet precies zeggen wat ons te wachten staat. Ook ik ben met vrees vervuld als ik naar de ontwikkelingen van het verenigde Europa kijk. Het is een streven om ten koste van alles eenheid te bevorderen in de economie, de wetten, het geld en wellicht in de toekomst de godsdienst en de taal. In ieder geval is het duidelijk dat christelijke invloeden meer en meer verdwijnen. In een toekomstig verenigd Europa is de grote meerderheid rooms-kathohek. De vlag met 12 sterren is van RK-achtergrond. Het is veelzeggend dat de paus reeds tot het Europees parlement gesproken heeft. In onze omstandigheden doet de RK-kerk zich aardig voor, maar als ze de kans krijgt, roeit ze alle protestanten uit. De vervloekingen over de protestanten uit de 16e eeuw zijn nog nooit herroepen! De Heere kan het wel toelaten dat dit allemaal gebeurt en dat het de christenen steeds moeilijker gemaakt wordt. Volgens de Bijbel hebben we niet zoveel anders te verwachten. Dat is onder andere de boodschap van het boek Openbaring. We lezen zo treffend in 2 Tim. 3 vers 1: „En weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden." Dat betekent dat er in de tijd tussen de eerste en de tweede komst van de Heere Jezus (de laatste dagen) vaak zware perioden zullen zijn (let op het meervoud).

Troost
Treffend is in dit verband de eerste vraag van onze Catechismus: „Wat is uw enige troost beide in leven en in sterven?" Als je een echte christen mag zijn, kan al dit kwaad je niet deren. Al zouden er dan vervolgingen komen, dan geldt het nog: „Vreest niet voor degenen die het lichaam kunnen doden, en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel" (Matth. 10:28). Het is geen troost als je zou weten dat er nog veel welvaart wacht. Het is geen echte troost als je weet dat het voor christenen in de toekomst ge- Pmakkelijk blijft. Het is alleen een troost als je door het geloof weet van Christus te zijn. Zo alleen is er toekomst!!! Je hebt misschien een moeilijk leven, maar na de dood wacht het leven je pas echt! Je zult eeuwig met de Heere mogen zijn. Beste vraagstelster, ik wil Hem van harte bij jou aanbevelen. Zijn dienst is een liefdedienst. Zoek Hem in je jonge leven. Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren!

Snoep gestolen
3. Je vraagt je ook af of je bekeerd kunt worden als je vroeger snoep gestolen hebt. We lezen in de Bijbel inderdaad dat dieven niet in het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan (1 Kor. 6:10). Hoe wordt dat bedoeld? De Heere bedoelt niet dat een dief niet bekeerd kan worden! Maar wel dat je niet als diefin de hemel kunt komen. Als je blijft leven als dief is het duidelijk dat je niet op de smalle weg wandelt, maar op de brede weg. Wat is nodig? Dat je je bekeert. Wat is dat? In de eerste plaats dat je berouw hebt over het stelen, al was het maar een snoepje. En zul je het dan ook niet eerlijk zeggen tegen de Heere en tegen degene van wie je snoep en koek stal? Dat lezen we in de geschiedenis van de verloren zoon: „Ik heb gezondigd tegen de hemel (tegen de Heere) en tegen u (de vader)". In de tweede plaats is bekering ook het laten van de zonde. Je kunt niet zeggen dat je berouw hebt van stelen en dan gewoon doorstelen. Dan is je berouw niet oprecht. „Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen" (Spr. 28:13).

Genade
Nog een opmerking. Wie zal dat in jouw hart zeggen dat je geen kind van God kunt worden, omdat je verkeerd geweest bent? Denk je dat dat de stem van de Heere is of de stem van de duivel? Het is de stem van de duivel. Die wil niet dat jij de Heere gaat zoeken. Die kan het niet hebben als hij één van zijn onderdanen los moet laten. Weet dit: het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ook van de zonde van het stelen van koek en snoep. Paulus had veel erger gedaan voor zijn bekering! De moordenaar aan het kruis had mensen vermoord! Al deze mensen ontvingen genade van God. En zo kregen zij die heerlijke en diepe vrede in hun hart. Zou het dan voor jou niet kunnen?

Openbaring
5. Het boek Openbaring spreekt ons van de dingen die voor de wederkomst van de Heere Jezus allemaal gebeuren zullen. Er zullen oorlogen zijn en aardbevingen, milieurampen en vervolgingen. We lezen ook dat er getuigen voor de Heere en Zijn dienst zullen opstaan en dat de duivel gebonden zal zijn. Waarom heeft de Heere dit allemaal in de Bijbel laten schrijven? Niet opdat we zouden puzzelen; wat betekent dit en wanneer is dat gebeurd? Maar wel opdat we in al deze dingen de voetstappen van de Heere Jezus Christus zouden herkennen. Als we in de wereld om ons heen de dingen zien gebeuren die we in Openbaring lezen, dan voelen we dat de wederkomst van de Heere Jezus Christus aanstaande is. Het gaat niet zozeer om de gebeurtenissen, maar om de komst van de Heere Jezus. Als we mogen weten dat de Heere Jezus onze Redder is, kan dit ons hart vervullen met diepe vreugde. Zoals een bruid uitziet naar de dag van de bruiloft, zo zien kinderen van God in het geloof uit naar de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat bidden zij ook: „Kom Heere Jezus, ja kom haastig."

Verlangen
Calvijn schrijft: „diegene is een gevorderd christen die met verlangen uitziet naar de dag van zijn dood en de wederkomst van Christus." In de brieven van Mientje Vrijdag lees je daarvan: „Wonderlijk verlangen naar de komst van Christus, (...) de liefde is zo sterk, dat ik zo'n heimwee heb naar des Heeren komst. O, wat is het toch een dood-wezen op aarde, mocht de Heere eens komen." Mag ik eens aan jou vragen: verlang jij naar de wederkomst van Christus? Hij komt onverwacht! Zijt altijd bereid! Als we zonder het geloof zijn, dan is de dag van de wederkomst een dag van grote verschrikking. Dan zal openbaar het oordeel over ons leven uitgesproken worden. Rust niet voordat je met groot verlangen uitziet naar die dag om Gods heerlijkheid ten volle te kunnen genieten. Toen Spurgeon 15 jaar was, vroeg hij zich iedere morgen af: „Zou ik blij zijn als ik vandaag de Heere Jezus zou ontmoeten?" Als er dan geen vrede in zijn hart was, worstelde hij net zolang totdat hij Gods vriendelijk aangezicht mocht zien. Dat leven wil ik jou van harte toewensen.

Toch vragen
6/7. Je schrijft ook dat je het antwoord al weet dat je ouders zullen geven als je spreekt over het samen bidden en danken bij de maaltijd en bijv. het einde van het jaar. Is dat zo? Als je het niet eenvoudig en eerlijk aan de orde stelt, weet je zeker dat het niet gebeurt. Maar als je er naar vraagt, kan het heel goed zijn dat je ouders ook niet weten waarom ze het niet doen. Je kunt vaak lange tijd tegen zo'n vraag opzien, maar als je de vraag eenmaal gesteld hebt, blijkt het erg mee te vallen. Dat is mijn ervaring en ook van vele anderen! Aarzel niet langer! Ds. W.van VJastuin

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.