+ Meer informatie

RECENSIES

6 minuten leestijd

J.C. Ryle, Voor al mijn zonden. 49 overdenkingen voor de lijdensweken. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2012, 103 blz., € 9,95

Idem, Hoop op God, sla ’t oog naar boven. Een oproep tot persoonlijk gebed. Uitg. Den Hertog, Houten 2011, 71 blz., € 9,90.

Twee kleine boekjes van de bekende Anglicaanse bisschop. Ik zou zeggen: goede wijn behoeft geen krans.

In het eerste boekje volgen we Heiland op zijn weg gedurende de lijdensweken. De meditaties zijn samengesteld aan de hand van Ryle’s boek Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes. Zo is het mogelijk om elke dag tijdens de lijdensweken een moment stil te staan bij een aspect van het Evangelie van het kruis.

Het tweede boekje is geschreven vanuit de zorg dat veel mensen die zich christen noemen niet veel tijd in gebed doorbrengen. Het valt te vrezen dat dit thema niets aan actualiteit heeft ingeboet. Onlangs merkte iemand op dat ‘bidden’ het meest actuele thema is.

Ryle’s boeken kenmerken zich altijd door een directe, persoonlijke stijl. Dat is zeker ook in het boekje over het gebed het geval.

Zo hebben we hier twee boekjes in handen die niet alleen voor onszelf goed zijn om te lezen, maar die we ook goed iemand in handen kunnen geven. Een ambtsdrager moet wel eens wat achterlaten….

Dr. Harm Veldman, De entree van Calvijn in de Lage Landen. Pastoraal, apologetisch en pluriform. Uitg. stichting Woord en Wereld, Uitgeest 2012 (nr. 91), 134 blz., € 10,75.

De schrijver promoveerde enkele jaren geleden op een proefschrift over Hendrik de Cock. In dit boekje laat hij iets van de directe en indirecte invloed van Calvijn in de Nederlanden zien. Pastorale en apologetische motieven spelen daarin een rol. Het is interessant om te zien hoe de invloed van Calvijn bepaald niet betekent dat er een uniforme kerk in de Nederlanden is ontstaan. Dat blijkt wel uit de korte biografische schetsen in dit boek: twaalf over predikanten in de Zuidelijke en twaalf over predikanten in de Noordelijke Nederlanden. We komen daarin bekende namen tegen als Guido de Brès, Gaspar van der Heijden en Petrus Datheen, maar ook onbekende. Veldman schrijft ook over Calvijns rentree vanaf de negentiende eeuw, waarbij de namen van De Cock en Kuyper genoemd worden. Het is een belangwekkende vraag of het neocalvinisme van Kuyper in de lijn van Calvijn is te plaatsen, of dat daarin van een afbuiging sprake is. Maar net toen die vraag aan de orde kwam, was het boekje uit. Hopelijk verrast dr. Veldman ons nog eens met een vervolgstudie op dit punt. In elk geval is het onderhavige boekje boeiende kost.

Els J.van Dijk, Velden vol diamanten. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2012, 126 blz., € 12,50.

De directeur van de Evangelische Hogeschool, mevrouw Els van Dijk - lid van onze kerken - is een bevlogen mens. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de EH heeft ze een aantal van de vele columns die ze voor diverse christelijke bladen schreef, gebundeld. Dat heeft de uitgever in een fris en fraai jasje gestoken, voorzien van foto’s die ook van de hand van de auteur zijn. Het resultaat is een boekje dat je op een weldadige manier aanspreekt. De columns, van heel verschillende lengte, zijn meditatief van aard, maar van taal en aanpak zo bij de tijd dat je ze met genoegen leest. Wat opvalt is de grondhouding van de schrijfster: die is er een van verwondering en blijdschap om wat God ons in Jezus Christus geschonken heeft en wat Hij aan met name jonge mensen geeft en doen wil. Haar pedagogische visie is aanstekelijk en uitnodigend. Voor jongeren en ouders: zeer aanbevolen.

W. van Vlastuin, Word vernieuwd. Een theologie van persoonlijke vernieuwing. Uitg. Kok Kampen 2011, 415 blz., € 23,50

Dr. Van Vlastuin, fulltime docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie, schreef dit boek als uitwerking van een collegereeks over de heiligmaking. De ondertitel, die aangeeft dat de schrijver een theologie over dit belangwekkende onderwerp wil neerzetten, doet bij voorbaat vermoeden dat we een stevig en goed doordacht geschrift in handen hebben. Dit vermoeden blijkt inderdaad juist te zijn. Via een onderzoek van de theologische inzichten van Luther en Calvijn neemt de schrijver zijn uitgangspunt in de notie van de unio mystica, de geestelijke band met Christus die het geheim en de krachtbron van de heiligmaking is. Vervolgens wordt verschillende visies aangelegd tegen het belijden van het ‘klein beginsel’ zoals de Heidelbergse Catechismus daarover spreekt. Haast alle controverses die zich in de laatste eeuwen rond de heiligmaking hebben afgespeeld, komen langs. De antinomiaanse twisten uit de zeventiende eeuw, de aanspraken van de achttiende eeuwse heiligingsbewegingen, het conflict tussen Kohlbrügge en Da Costa, maar ook visies van meer recentere datum komen langs.

Eerlijk gezegd had ik wel verwacht dat dr. Van Vlastuin ook zou ingaan op wat de laatste jaren vanuit Stichting Heart Cry is ingebracht tegen de klassiek-gereformeerde visie op de heiligmaking, maar enige verwijzing naar die discussie heb ik niet aangetroffen. Verder is het boek - zoals gezegd - van een dusdanig theologisch niveau, dat het weliswaar aanbevolen lectuur is voor predikanten, maar voor andere ambtsdragers waarschijnlijk te specialistisch, ook in de gebruikte formuleringen. Gezien het belang van de inhoud van dit boek zou ik het toejuichen wanneer de uit de kerkgeschiedenis opgedolven schatten nog eens in kleingeld uitbetaald zouden worden als het boek wellicht ook in een eenvoudiger versie zou worden uitgegeven.

H.G.L. Peels, Traag tot toorn. Een onderbelicht aspect van het oudtestamentisch godsbeeld. Uitg. Theologische Universiteit Apeldoorn (Apeldoornse studies nr. 58) 2011, € 9,95.

Wie het werk van onze Apeldoornse oudtestamenticus volgt, weet dat hij zich vanaf de verschijning van zijn proefschrift beijverd heeft om aandacht te vragen voor misverstane of onderbelichte aspecten van Gods Zelfopenbaring. Daarbij passeerden zaken als Gods wraak en zijn ‘omkeer’ die bij Bijbellezers negatieve gevoelens of gedachten over God zouden kunnen oproepen. Ditmaal vraagt prof. Peels aandacht voor een heel ander facet dat naar zijn gevoelen onderbelicht dreigt te blijven, namelijk Gods lankmoedigheid. Zoals we van hem gewend zijn wordt het thema op een gedegen wijze belicht, waarbij vanuit Gods openbaring aan Mozes in Exodus 34 de lijnen naar andere delen van het Oude Testament worden getrokken. Vastgesteld wordt dat er sprake is van een asymmetrie tussen Gods goedertierenheid en zijn toorn. In het hart van deze principiële ongelijkheid ligt de lankmoedigheid van God. Hij talmt niet met zijn beloften, maar wel met zijn gericht. Het is te hopen dat het lezen van deze studie mag bijdragen aan het zicht krijgen op de overstelpende goedheid van de Heere.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.