+ Meer informatie

Zoveel hoofden

5 minuten leestijd

Verloren strijd
Naar aanleiding van het kort verhaal "Verloren strijd", geplaatst in Terdege van 24 januari, kregen we verschillende reacties. Vooral het "open eind" werd bekritiseerd. Verder wees men ons erop dat er lezers kunnen zijn die het probleem herkennen en hulp willen zoeken. Daarom geven we hierbij de adressen door van enkele instanties die hulp kunnen verlenen: Geref. Land. Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (GLIAGG) "De Poort" met 4 regionale bureaus. Postbus 273, 3100 AG Schiedam, tel.0104261081. Stichting Hulpverlening uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten "De Vluchtheuvel" met 4 bureaus in het land. Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden, tel 0348-421218.
Hoofdredactie

Natuurgeneeskunde
Al I2V2 jaar lezen we uw blad met waardering, maar nu geeft uw artikel over natuurlijk genezen reden om te reageren. Het artikel is bedoeld om de lezers in de doolhof van alternatieve geneeswijzen een betrouwbare weg te wijzen. Een garantie daarvoor moet zijn dat de drie geïnterviewde dames lid zijn van een christelijke gemeente! Toch zijn er vraagtekens te plaatsen. Alledrie de dames hanteren bij het stellen van hun diagnose methoden die afkomstig zijn van occulte bronnen! (Mw. Mateboer wil de irisdiagnose laten vervallen, niet uit principe, maar om geen klanten te verliezen). Als de bron fout is, kan dan de therapie goed zijn? Zijn we hiervoor al niet genoeg gewaarschuwd uit evangelische en reformatorische kring? Om enkele namen te noemen: Ouweneel, Matzken, Evangelische Omroep, Frieda Moutvan der Linden, Prof Lindeboom Instituut, ds. Koppelaar e.a. Verder wordt in het artikel geen verschil gemaakt tussen het diagnose stellen en het voorschrijven van medicijnen b.v. kruiden. Er wordt nauwelijks een waarde-oordeel uitgesproken, alleen het milde standpunt van dokter Van Balen is weergegeven. Lezers zullen nu reageren: „Het staat in Terdege, dus het is goed!" Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de intioud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen. Ook wordt niet aangegeven hoe de overeenstemming tussen ds. Koppelaar en dokter Van Balen groeide. De alinea over elektro-acupunctuur staat vol vaagheden. Concluderend: komen onze lezers niet op een dwaalspoor? Satan heeft steeds geraffineerder valkuilen! En de prijs is zeer hoog: o.a. donkerheid in kerk en ziel, depressies, huwelijksmoeilijkheden, opvoedingsproblemen en vaak houdt men meer kwalen over dan waarvoor men kwam. Redactie en lezers, waar gaan we heen? Er is een betere weg: „Ik ben de Heere, uw Heelmeester." We hebben toch een God, wiens naam Wonderlijk is? Van Hem moeten we de zegen verwachten op de geoorloofde behandelingen en op het gebed (in gezin en gemeente) wil Hij grote wonderen doen.
Mw.J. Korpershoek-van Mourik, Nijbroek

Natuurgeneeskunde (2)
Naar aanleiding van het artikel "Natuurlijk genezen" zou ik het volgende op willen merken: Terecht wordt door de geïnterviewden kritiek geleverd op bepaalde aspecten van de reguliere geneeskunde. Echter, dit is nog geen reden om daarmee de alternatieve geneeskunde te rechtvaardigen. Men wordt toch ook geen Hindoe omdat er in het christendom dwalingen voorkomen? Stelselmatig worden in het artikel natuurgeneeskunde en alternatieve geneeskunde door elkaar gehaald. Zo valt b.v. fytotherapie (kruidengeneeskunde) onder de natuurgeneeskunde en is onschuldig. Iriscopie, voetreflexzonetherapie, (elektro)-acupunctuur en ook het merendeel van de homeopathie vallen onder de alternatieve geneeswijzen en zijn zeer zeker niet onschuldig. Ook worden de diverse alternatieve methodes vaak nogal wazig en m.b.v. misleidende termen uitgelegd: Men komt niet echt tot de kern. Dit geeft veel twijfel en twijfel is in deze één van satans listen! Ook het behoren tot een bepaalde richting of kerkgenootschap is geen enkele reden om de alternatieve geneeskunde onschuldig te laten lijken. Veel reformatorischen (ook voorgangers) bewegen zich helaas (al dan niet bewust) in het alternatieve, occult belastende circuit. Een christen behoort zich niet op het terrein van de duivel te bewegen. Dit is niets minder dan God verzoeken. Wat is nu de filosofie achter de diverse alternatieve geneeswijzen? Om een en ander te verduidelijken volgt hieronder een korte (zeer onvolledige) bloemlezing: Homeopathie: De grondlegger hiervan is de vrijmetselaar Hahnemann geweest (een goede vriend van Anton Mesmes, de vader van de hedendaagse magnetiseurs). Hahnemann zegt ondermeer over sterk verdunde (met magische rituelen gepaard gaande gepotentieerde, gedynamiseerde) middelen „De stof die voorheen niets was, wordt ineens iets" en „Hoe sterker de verdunning (soms 1:10 23 of nog sterker verdund) hoe groter de kracht" (welke kracht??) Iriscopie: Deze methode werd al gebruikt in het afgodische Egypte (100 V. Chr.). Het indelen van het oog in 12 (zoals de dierenriem/horoscoop!) stukjes is gebaseerd op de Chaldese astrologie (sterrenwichelerij, niet te verwarren met astronomie = sterrenkunde). Hier werd de iris in relatie gebracht met de kosmos, goede en kwade geesten (Yin en Yang). Acupunctuur: Deze therapie is gebaseerd op het afgodische, Chinse Taoïsme. Deze filosofie zegt o.a. dat de twee kosmische krachten Yin en Yang (licht en duister, zon en maan, vrouwelijk en mannelijk) invloed hebben op alles. Door het steken van naalden in (onzichtbare) meridianen kunnen deze krachten weer in harmonie met elkaar gebracht worden. Ook kan de Tsjistroom (levens-energie) weer op gang gebracht en geregeld worden m.b.v. acupunctuur. Voetzoolreflex therapie: Deze heeft raakvlakken met o.m. handleeskunde, oordiagnostiek en acupunctuur, allen behorend tot de groep van de occulte projectdiagnostiek. Als laatste zou ik op willen merken: Christenen, geef niet satan het voordeel van de twijfel door u op levensgevaarlijk terrein te begeven. Probeer niet zo dicht bij de afgrond te lopen zodat u er net niet (of net wel) instort. Verzoek God niet!
D. Verschoor, Barneveld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.