+ Meer informatie

De Dordtse leerregels en de prediking

5 minuten leestijd

Wij komen nu tot het einde van ons intermezzo over bovenstaand onderwerp. Het is langer uitgevallen dan we gedacht hebben Niemand zal het ons kwalijk nemen, althans die begrijpt dat het hier gaat over belangrijke elementen, die hun plaats onder ons in de prediking dienen te hebben Als laatste element willen we noemen de betrokkenheid van de beleden hoofdstukken in de Dordtse Leerregels op het leven der genade.

Het moet wel verwonderen hoe grote plaats het leven des geloofs inneemt in dit geschrift. Aan de uiteindelijke formulering van deze belijdenis zijn langdurige debatten over de verschillende onderdelen voorafgegaan. Grote theologen hebben er aan meegewerkt uit Nederland en daar buiten. Een brede kommissie van redaktie van „uitheemse als inlandse theologen” is uiteindelijk benoemd om de tekst vast te stellen Ruim drie weken tussen de 128ste zitting en de 129ste zitting van de synode — heeft deze kommissie gestudeerd over deze tekst.

Deze belijdenis is dus allesbehalve zonder ernstige en gedegen studie tot stand gekomen. En toch zijn de leerregels vol van de sprake van het leven der genade. Het tegendeel zijn ze van een dood en dor studeerkamerstuk, dat het volk van God voorbijgaat Velen in onze dagen doen wel net alsof hier de verstandelijke spekulatie buiten Gods Woord om aan het woord is. Dan zou er in gemist worden het kontakt met de noden en behoeften van die de Heere vrezen Natuurlijk, als eerst een verkeerde bril wordt opgezet, dan kan het niet anders of ik lees hier de dingen anders dan zij er staan De werkelijkheid is tegenovergesteld. Wat staat in artikel 14 van het eerste hoofdstuk, dat de verkiezing voorgesteld moet worden „tot een levendige troost Zijns volks”, dat is de lijn, die door al de leerregels gaat.

Telkens blijkt het, dat de Dordtse vaderen het leven des geloofs niet voorbijgegaan zijn. Zij wisten met onderscheid te spreken over de beleving van Gods genade in het leven van Gods kinderen Zo spreken zij over het „bij onderscheidene trappen en met ongelijke mate verzekerd zijn” Over het nog niet zo krachtig gevoelen van „het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der konsciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid”.

Tegelijk hadden zij wijsheid om die niet of niet zo krachtig van hun verkiezing verzekerd waren, geestelijk te leiden. Zo spreken zij over het verzekerd worden der verkiezing uit het waarnemen in zichzelf van de onfeilbare vruchten der verkiezing. Waarbij we dacht ik wel bedenken mogen, dat het hier geenszins gaat over het „gronden” van iemand op de kenmerken. Het is er ook verre vandaan dat hier de zekerheid, die in iedere oefening des geloofs gekend wordt, voorbij wordt gezien Hier spreekt juist het geestelijk onderscheiden van de opstellers Laten we trouwens niet vergeten, dat hier over de vruchten der verkiezing gesproken wordt, die in het Woord van God worden aangewezen en dat het geloof zelf ook als vrucht der verkiezing genoemd wordt. Zo wordt hier allerminst een weg geprezen buiten het Woord en buiten het geloof om. In de oefeningen des geloofs worden deze vruchten met geestelijke blijdschap en heihge vermaking waargenomen.

Het geestehjk onderscheiden bbjkt ook uit artikel 16. Daar worden degenen, die deze dingen nog met krachtig gevoelen, gewezen op de weg der middelen en de weg des gebeds. Voluit wordt het daar ook onderstreept, dat God Zijn Woord waarmaakt voor allen, die Hem in oprechtheid zoeken.

Hoe eerbiedig wordt ook gesproken in hoofdstuk 3 en 4 over het werk Gods in de wedergeboorte. Zonder in te dringen in de geheimen, die ons verborgen zijn, wordt van de Goddelijke werking gezegd, dat deze „een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking” is.

Tenslotte legt het 5de hoofdstuk over de volharding der heiligen wel heel sprekend getuigenis af van het echte schriftuurlijk-bevindelijke leven. Alleen al de taal, die hier gebruikt wordt, wordt verstaan in het leven des geloofs. leder, die de Heere in waarheid vreest, zal in deze artikelen zich toegesproken zien.

We raken hier in dit laatste artikel een zaak, die velen in onze kerken met grote zorg vervult Het is ons bekend, dat er zijn, die enkel uit een dode en onvruchtbare kritische instelling deze zaak benaderen. Wij bedoelen hen niet. Maar we hebben het oog op de oprechten, die onder deze dingen zuchten, al weten zij niet altijd hun bezwaren onder woorden te brengen.

Zij horen een prediking waarin de eis om te geloven meer op een zweep lijkt dan op het roepen tot bekering en geloof naar Gods Woord. Waarin alleen plaats schijnt te zijn voor grote mensen. Waarin het geestelijk onderscheiden niet of nauwelijks aanwezig is. Waarin een heiligmaking wordt voorgesteld, alsof Romeinen 7 nimmer geschreven en de Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 nimmer beleden was.

Dat is een prediking, die de geur en de kracht van de verborgen omgang met God mist. Laten deze dingen in onze kerken toch eens ernstig onderzocht worden. Is het wonder dat velen vervreemden en een ander onderkomen zoeken?

Hier ligt een bijzondere taak voor allen die geroepen worden te waken op de muren van Sion. Ik denk aan de ouderlingen. Het is toch mede hun roeping om de predikanten er in liefde op te wijzen als deze dingen gemist worden. En dat kan niet anders dan dat zij ook zelf geoefend worden in de kennis van het leven der genade naar Schritt en belijdenis ln het verleden is dit menigmaal tot zegen geweest Ook onder hen, die een prediking begeren, waarin deze dingen doorklinken, is het vaak arm gesteld. Dit mag nooit oorzaak geven om te verslappen in waakzaamheid. Maar wel om zelf door Woord en Geest te leven uit de schatten van deze belijdenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.