+ Meer informatie

I. Berichten van kerkelijke colleges

4 minuten leestijd

Tot de aangifte voor het examen ter toelating tot de Evangeliebediening bestaat gelegenheid gedurende de maand Juni bij den Secretaris der Synode, Javastraat 100 te 's-Gravenhage. De aangifte kan ook persoonlijk plaats hebben dagelijks, uitgezonderd Zondag, des voor middags van 11 tot 12 uren. Op aangeteekende stukken worde geschreven: Hulppostkantoor Balistraat.

Door den Archivaris, tijdelijk werkzaam in het belang van de archieven der Nederlandsche Hervormde Kerk, is het volgend schrijven gericht aan de Provinciale Kerkbesturen, de Classicale Besturen en de Kerkeraden:

Archieven van de Nederlandsche Hervormde Kerk.

N∘. 217. 's-Gravenhage, Mei 1920.

ONDERWERP: RAADPLEGING EN VERZENDING VAN ARCHIEFSTUKKEN.

Zooals U bekend zal zijn, schrijft artikel 7 van het Reglement op de kerkelijke archieven voor, dat archiefstukken niet mogen worden geraadpleegd dan onder toezicht en ter plaatse, waar zij bewaard worden, tenzij voldaan is aan de waarborgen, door de Algemeene Synodale Commissie gesteld. In hare circulaire van 6 Juni 1919, No. 1572, opgenomen in het Weekblad der Nederlandsche Hervormde Kerk van 6 Juni 1919, heeft genoemde Commissie de bedoeling van dat artikel nog nader aangeduid door voor te schrijven, dat raadpleging elders dan ter plaatse waar de stukken zich bevinden, alleen kan geschieden in een Rijksarchief, Rijksbibliotheek of Gemeente-archief, indien de bestuurder daarvan deze stukken onder zijn bewaring wil nemen. De stukken kunnen dus in geen geval aan degenen, die ze komen raadplegen, worden medegegeven.

Het komt mij niet ondienstig voor bij dezen nog eens met nadruk Uw aandacht op deze bepaling te vestigen, alsook hierop, dat, voor het geval onder Uw beheer staande archiefstukken door U op de boven omschreven wijze elders ter raadpleging worden gedeponeerd, dit nooit anders geschiede dan tegen behoorlijk door de autoriteit, bij welke de deponeering plaats heeft, geteekend ontvangbewijs. Op dit ontvangbewijs behoeft alleen te worden vermeld het nummer, waaruit die stukken zijn genomen, van den inventaris, dien gij krachtens art. 9 van het Reglement op de kerkelijke archieven verplicht zijt aan de Algemeene Synodale Commissie, het Provinciaal Kerkbestuur en het Classicaal Bestuur op te zenden. Mocht zulks door U nog niet geschied zijn, en Gij geen inventaris van Uw archief bezitten, in dat geval acht ik mij verplicht U uitleening van stukken uit Uw archief ten stelligste te ontraden. Immers mede juist door uitleening zonder behoorlijk ontvangbewijs heeft men thans maar al te vaak het gemis van somtijds hoogst belangrijke archiefstukken te betreuren, die, zoo ze al niet als verloren moeten beschouwd worden, toch in ieder geval niet dan na veel moeite en kosten — het is toch meer dan eens voorgekomen, dat het betrokken bestuur alleen door koop zijn rechtmatig eigendom kon terug bekomen — weder naar het oorspronkelijk archief, waaruit die stukken afkomstig zijn, kunnen worden teruggebracht.

De verzending der stukken gelieve men — gelijk ook reeds is aangegeven in de circulaire van de Algemeene Synodale Commissie van 27 November 1919, No. 1049, opgenomen in het Weekblad der Nederlandsche Hervormde Kerk van 28 November 1919 — bij voorkomende gevallen steeds te doen geschieden door mijn bemiddeling, in dier voege dat de beheerder de archiefstukken geadviseerd verzendt aan den Secretaris van de Algemeene Synode, met de bijvoeging: „Kerkelijke Archieven”, terwijl op het adres in den linkerbovenhoek de woorden: Dienst/Portvrij, in den linkerbenedenhoek de qualiteit en de handteekening van den verzender moeten worden geplaatst. Door mij zal dan voor de verdere verzending aan het betrokken Rijksarchief, Rijksbibliotheek of Gemeente-archief worden zorg gedragen.

De Archivaris,
tijdelijk werkzaam in het belang van de archieven
der Nederlandsche Hervormde Kerk
,

Aan de Provinciale Kerkbesturen, Classicale Besturen en Kerkeraden.

Het Classicaal Bestuur van Amsterdam heeft in zijne vergadering van 26 Mei j.l., na gehouden examen, bevoegd verklaard om te staan naar den post van godsdienstonderwijzer(es) in de Gemeenten der Nederlandsche Hervormde Kerk de heeren J. Hinloopen en Th. A. ten Hooven en Mejuffrouw J. C. Breukelaar, allen te Amsterdam.

— De quaestor van de classis Winsum, M. Tinga te Baflo, geeft hierbij kennis aan belanghebbenden, dat hij eene rekening bij den postcheque- en girodienst heeft geopend onder no. 27713.

— Er is een fout geslopen in de opgave van het nummer der postrekening van den quaestor der classis Meppel. Dit nummer is 26864, en niet, zooals in het vorige bericht stond, 26854.

— Door den Secretaris der Synode is in dank ontvangen van den Kerkeraad te Vorden ƒ 10 voor den Evangelie-arbeid onder de Nederlanders in Duitschland en ƒ 15 voor het Opvoedingsgesticht „Valkenheide”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.