+ Meer informatie

TER OVERWEGING

8 minuten leestijd

Bijbelse encyclopedie. Uitg. Kok Kampen 2010, 800 blz., € 59,-.

In 1950 verscheen de eerste druk van de Bijbelse encyclopedie. De naam van wijlen prof, dr. F.W. Grosheide is daar, samen met anderen, onlosmakelijk aan verbonden. Nu kwam een tiende druk uit. Er zijn aanpassingen qua vertaling (NBV) en daarnaast is de hele tekst gereviseerd en werden honderden onderwerpen intensief geredigeerd. Op het gebied van archeologie, geografie en materiële cultuur van de Bijbel kwamen nieuwe artikelen. En zo kunnen we weer een aantal jaren vooruit. Het is een voorname uitgave geworden.

Daniël van den Bos, Weerloos. Uitg. Mozaïek Zoetermeer 2010 2e druk, 213 blz., € 10,-.

Er zijn van die onderwerpen waar je als pastor/ouderling vroeg of laat mee in aanraking komt, of waar je zelf misschien slachtoffer van bent geweest. Een van die onderwerpen is pesten. Deze roman biedt u de mogelijkheid om achter de schermen van slachtoffer en dader te kijken: een succesvolle advocaat wordt meegenomen op een reis naar zijn verleden en wordt daar via een tribunaal geconfronteerd met zijn daden als schooljongen. Zowel slachtoffer als dader maken een indringend, heftig proces door. De onderste steen moet boven komen, maar daarmee komen ook alle pijnlijke (omgevings)factoren boven die in deze processen speien. Een knap, maar ook indringend en leerzaam boek.

Inefee Baron, Ons kind heeft PDD-NOS. Over beperkt vermogen om liefde te ontvangen. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2010, 163 blz., € 15,90.

Met nadruk wil ik dit ervaringsboek onder de aandacht van de lezers van ons blad brengen. In verscheidene (veel?) gemeenten zullen de ambtsbroeders immers in hun gemeente- c.q. wijkwerk met PDD-NOS in aanraking komen. De verwarring die de ouders en andere gezinsleden treft en die in dit boek treffend én kwetsbaar geschreven is, is heel herkenbaar. Veel vragen komen op hun plek, zo heb ik al lezende gemerkt. Attendeer gezinnen daarom op dit boek: het zal hen steun geven in de verwarring die hun deel is en in het omgaan met hun kind. Respect voor de auteur, die ons zicht geeft op de gang van zaken in haar eigen gezin!

Edward Lawrence, Verloren zonen, verwachtende ouders. Doorleefde adviezen van een puritein. Thomas Watson, Strijdt gij om in te gaan. Het Koninkrijk der hemelen met heilig geweld. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2010, 120/157 blz., € 12,90/12,50.

Je kinderen die afscheid van kerk èn geloof nemen… het is een verdriet dat vele ouders treft in deze tijd. Al in de 17e eeuw blijkt er aandacht voor dit geestelijke probleem gevraagd te zijn. U kunt er via het eerste boekje kennis van nemen. Dan kunt u ook zien dat het een vraagstuk is, dat al in Bijbelse tijden manifest was: Kaïn, Absalom… (blz. 34 e.v.). Zodoende is er veel herkenning. Toch weet ik niet of ik dit boekje wel opnieuw het licht zou hebben doen zien. Er zijn namelijk veel dingen in waarover men eens met de auteur in gesprek zou willen gaan – maar ja, hij is sinds lang overleden… Bijv. als hij het heeft over de eigenschappen van goddeloze kinderen (blz. 30 e.v.), over de straffende hand van God bij godvrezende ouders (blz. 46: ‘…als een kind zijn vader veracht, spuwt God zelf de vader als het ware in het gezicht’…) en zo is er nog wel meer. Wat mij betreft moet u dit boekje wel heel kritisch lezen. Anders zouden de geestelijke vragen rond dit thema nog wel eens tot geestelijke schade kunnen lijden, en dat kan toch niet de bedoeling zijn? Een andere puritein was Th. Watson. Overeenkomstig deze aanduiding droeg zijn prediking het kenmerk dat hij er op aandrong om hoofd én hart te betrekken bij het christelijk geloof. In het tweede hierboven genoemde boek bespreekt hij de aansporing om te strijden voor het ingaan in het Koninkrijk. Het woordje ‘geweld’ (naar Matt. 11:12) is hierbij de rode draad. Enkele voorbeelden: geweld … door heilige gesprekken, op de satan, op de wereld, in het bidden en door meditatie.

Thomas Boston, Geroepen tot de goede strijd/ Neem het kruis op en volg mij. Uitg. Den Hertog Houten/ De Groot Goudriaan-Kampen 2010, 125/139 blz., € 12,50/18,90.

Leven is strijd. Niemand weet dit beter dan degene die Christus toebehoort. In het eerste boek noemt Boston de moeilijkheden waarmee de gelovige in zijn leven te maken heeft.

Soms wordt hij zwaar beproefd in een door God opgelegde taak; daarnaast is er de strijd met wereld en satan, verzoeking en zonde. Toch gaat het van de strijd naar de overwinning, door Christus: Hij is de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Dit alles wordt belicht vanuit de tekstwoorden van 1 Tim. 6:12: ‘Strijd de goede strijd van het geloof.’ In het tweede boek bespreekt hij de woorden van Jezus tot de rijke jongeling, zoals in de titel is vermeid. Dat gebeurt in zeven hoofdstukken, waarbij de tekst op de voet wordt gevolgd. Een ontdekkend woord.

Ds. C. Harinck, Wie bent U? Een Bijbels antwoord op de vraag: Wie is Jezus Christus? Uitg. Den Hertog Houten 2010, 240 blz., € 20,50.

De vraag: ‘Wie is Jezus van Nazareth?’ kan ten principale alleen beantwoord worden vanuit de Bijbel. Door de eeuwen heen, maar ook weer in de laatste jaren, zijn er daarnaast boeken verschenen waarin de vraag vanuit andere bronnen beantwoord wordt, waarbij vaak ook eigen fantasie en vooringenomenheid t.o.v. de Schrift een belangrijke rol speelt. Dit boek wil echt in de spiegel van de Schrift kijken, om te zien wie Jezus Christus is. En daarbij wil de auteur, predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten, als bron de betrouwbare gegevens van de Bijbel nemen. Zó ontmoet men de echte Jezus! Zodoende is dit boek een ‘binnenkerkelijk’ tegenwicht tegen allerlei onbijbelse gedachten die buiten de kerk leven, maar onvermijdelijk ook bij de kerk binnendruppelen. En daarbij komt er heel wat voorbij. Een greep: de historische Jezus, zijn kinderjaren, de verzoeking door de satan, het Koninkrijk Gods, wonderen, alle heilsfeiten. En ten slotte de meest belangrijke vraag: ‘Hoe denkt u over Jezus Christus?’

Ds. W. Hage, Mijn troost in mijn eilende. Verklaring van de Heidelberger Catechismus. 2 deren. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2010, 528 en 526 blz., samen € 79,90.

In deze twee kloeke boeken, die zó uitgegeven zijn dat zij tegen een stevig stootje kunnen, gaat ds. Hage (1912-2003, in leven predikant binnen de Geref. Gemeenten), de 52 zondagen van de Heidelberger door. Het is een prekenserie, en de Schriftlezing, alsmede de gezongen Psalmcoupletten staan erbij vermeld. In een kerkgemeenschap met zo weinig predikanten zijn er noodzakelijkerwijs veel leesdiensten. En dan zal deze uitgave vast en zeker in een behoefte voorzien. Ds. Hage schrijft (preekt) ernstig en liefdevol. Zijn hartenwens is God te verheerlijken. Dat daarbij de zondaar op het diepst vernederd wordt, hoeft geen betoog. Maar waar dan zielen tot Hem komen, is het doel bereikt. Zo zullen ze zeker in de GG bij leesdiensten ter hand worden genomen. Dat heeft wel een nadeel: het viel mij op dat bijv. bij de behandeling van de geboden de preken (te) weinig concreet zijn. Merkwaardigerwijs vormt de behandeling van het 7e gebod daar dan weer een uitzondering op. En bij de behandeling van zondag 10 schijnen de reële geestelijke vragen die daar rijzen, ook nog niet echt doorgekomen te zijn. Nu weet ik niet uit welke tijd de preken stammen – dat staat nergens vermeid - , maar met dit punt dient wel gerekend te worden.

Arthur W Pink, Vuur uit de hemel. Het leven van Elia. Uitg. De Banier Apeldoorn 2010, 318 blz., € 24,90.

Het leven van Elia wordt gekenmerkt door bijzondere gebeurtenissen. In een tijd van goddeloosheid en afgoderij was hij een instrument in Gods handen om de zonden van het volk aan de kaak te stellen en Gods oordelen aan te zeggen. De Here heeft grote dingen door hem gedaan, en dat… terwijl hij toch een mens van gelijke beweging was als wij. Daarmee bemoedigt Pink (prediker in de eerste helft van de 20e eeuw) Gods kinderen. Het gaat namelijk niet om Elia, maar om Gods genade die Deze aan hem, ondanks zijn gebreken bewees. Zo wordt ieder mens ernstig gewaarschuwd om tot Christus te vluchten.

J.H. Mauritz en Erik-Jan Verbruggen (red.), Méér dan liefde. Samen bouwen aan je huwelijk. Uitg. Den Hertog Houten 2010, 148 blz., € 14,90.

Een huwelijk gaat niet vanzelf goed. Het vraagt om voorbereiding en goed onderhoud. En zo ontsproot uit de kring van de Geref. Gemeenten dit boek, waaraan een aantal auteurs, ter zake kundig èn geestelijk onderlegd, meewerkte: o.a. de oud-directeur van de Jeugdbond, een predikant, een maatschappelijk werker, een huisarts. Als thema’s worden aan de orde gesteld: het huwelijk door God ingesteld, wat echte liefde inhoudt, verschillen tussen man en vrouw, spelregels voor communicatie, beleving van seksualiteit, godsdienst in je huis. Om samen te lezen en te verwerken, of voor een huwelijkscatechisatie – die meer en meer, ook in onze kerken, gehouden wordt (en ook in de GG, zie blz. 65v).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.