+ Meer informatie

Het gaande en het komende blad

4 minuten leestijd

Bij de verschijning van „Ambtelijk Contact”, het orgaan van ouderlingen en diakenen hebben we eerst afscheid te nemen van „Diaconaal Contact”, het blad dat ruim tien jaar op bescheiden maar niettemin gewaardeerde wijze voorlichting heeft gegeven aan onze diakenen.

Er was en is bij de ambtsdragers behoefte aan voorlichting opdat zij zo goed mogelijk hun ambtelijke arbeid kunnen verrichten. Grote dankbaarheid was er bij het Comité ter voorbereiding van Ouderlingen- en Diakenconferenties toen in november 1950 het eerste nummer van Diaconaal Contact kon verschijnen. Het is niet nodig daar nu nog veel over te schrijven daar Ds. Bilkes in het oktobernummer van 1960, onder het kopje „Tien jaar contact”, uitvoerig deze zaken heeft weergegeven. Bijna 11 jaar mocht hij als redacteur zijn gaven en krachten aan deze arbeid geven, om het bij zijn vertrek aan br. v. d. Brink over te dragen.

Wordt het werk van deze ruim 11 jaar nu zonder meer afgebroken? Allerminst.

Meermalen is op het comité een sterke aandrang uitgeoefend toch ook een blad voor de ouderlingen te gaan uitgeven. Dit stuitte echter op zulke grote financiële bezwaren dat het steeds bij een wens moest blijven.

De oplossing is nu echter gevonden. In december verscheen het laatste nummer van Diaconaal Contact en hier ziet U het eerste nummer van „Ambtelijk Contact”.

De naam spreekt voor zichzelf en duidt op voortzetting en uitbreiding.

De gegevens op de binnenzijde van de omslag doen U zien dat het comité gezocht heeft naar een iets andere opzet waardoor het werk van de redacteur enigszins vergemakkelijkt kon worden. Er is n.l. een redactie-raad gevormd zodat de verantwoordelijkheid, of liever gezegd de zorg voor het blad met bij één persoon berust. U zult onze blijdschap kunnen begrijpen dat de heren Prof. Dr. J. v. Genderen, Ds. H. Toorman en Dr. W. H. Velema zich bereid verklaarden op deze wijze aan dit nieuwe orgaan te willen medewerken. Door en uit het comité werden de brs. H. W. v. d. Brink en K. Geleynse aangewezen waarvan eerstgenoemde ook nu weer de eind-redactie op zich zal nemen.

Deze raad zal dus de te volgen gedragslijn bepalen, wat natuurlijk niet zeggen wil dat zij alléén de artikelen zal schrijven. Vanzelfsprekend blijft de redactie graag rekenen op de medewerkers van diaconaal contact terwijl ook getracht zal worden andere medewerkers aan te trekken opdat het blad zo veelzijdig mogelijk zal zijn. Het zou mij niets verwonderen te moeten horen dat de omvang van het blad de abonné's wat tegenvalt en dat men liever 12 of 16 pagina's zou willen hebben.

Terwille van de financiën hebben wij echter tot dit formaat moeten besluiten, zij het dan dat enkele malen per jaar het aantal pagina's vermeerderd zal worden om de „Handelingen” van onze conferenties te kunnen opnemen. Het comité heeft zich op het standpunt gesteld dat we beter na enkele maanden kunnen uitbreiden dan te moeten „inkrimpen”. U zult dat ongetwijfeld met ons eens zijn, en daarom ook de helpende hand willen bieden om dit te verwezenlijken. Een van de mogelijkheden daartoe is wel het aantal abonnementen te helpen opvoeren. Ik denk aan oud-ambtsdragers, gemeenteleden die belangstelling hebben voor de ambtelijke arbeid in de gemeente, leden van mannenverenigingen enz. De abonnementsprijs behoeft m.i. voor niemand een bezwaar te zijn temeer niet als het blad brengt wat de redactie-raad zich bij een eerste bespreking heeft voorgenomen te zullen brengen.

Zo gaat dan nu „Ambtelijk Contact” in zee. Moge het nieuwe blad met ere haar plaats onder de kerkelijke bladen innemen. Moge het vooral ook dienstbaar zijn tot verdieping van het ambtelijk besef en tot beter inzicht in de vele vraagstukken welke zich in de ambtelijke praktijk zowel van ouderlingen als diakenen voordoen.

Zegene de Here daartoe de redactie-raad, medewerkers, drukker en allen die op enigerlei wijze aan ons blad hun medewerking willen geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.