+ Meer informatie

TER OVERWEGING

8 minuten leestijd

Dr. M. te Velde Puriteins, pluraal en opgewekt. Hoofdlijnen uit de kerkgeschiedenis van koloniaal Noord-Amerika (1607-1776). Uitg. Willem de Zwijgerstichting, Apeldoorn 1996. 55 blz. f 9,50.

De Willem de Zwijgerstichting heeft ten doel verdieping en versterking van de reformatorische beginselen in ons volksleven, alsmede de verlevendiging van het historisch besef en verdediging van het protestants-nationaal karakter van ons volk, gelijk dit onder invloed van de Hervorming en onder leiding van Oranje zijn stempel ontving.

Dit boekje wil een kennismaking bieden met de historische achtergrond van het Protestantisme in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, smeltkroes van vele culturen en tradities.

Daar heeft zich sinds de 17e eeuw een kerkelijk leven ontwikkeld, dat nauw verwant is met het Westeuropese calvinisme, maar dat ook heel eigen trekken vertoont met nadruk op het ontstaan en de lotgevallen van de verschillende kerken in Amerika in het koloniale tijdperk, dus voor de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776. Het verhaal is opgezet als een drieluik: het vertelt over de puriteinen, over de wording van het kerkelijk pluralisme in Amerika en over de opwekking, de ‘Great Awaking’ van de 18e eeuw. Via deze drie thema’s komen wezenlijke trekken van het Amerikaanse christendom in beeld. Het is een interessant boekje. Er zijn niet veel Nederlandstalige boeken die over het ontstaan van het christendom in Amerika handelen. Al lezende wordt de nieuwsgierigheid opgewekt hoe e.e.a. heeft kunnen ontstaan en het is dan ook jammer dat het zich beperkt tot de bovengenoemde periode. Misschien komt hier nog een vervolg op.

Dr. A.W. Velema, Schaduwfragmenten. Meditaties bij Klaagliederen en een psalm. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1996. 44 blz. f 14,95.

De teksten in dit boekje werden uitgesproken voor de NCRV-microfoon voor het programma ‘Woord op Zondag’. Elke tekst is voorzien van een korte inleiding, een overdenking en een gebed. De teksten dragen het karakter van een meditatie, waarbij de auteur zich heeft laten leiden door enkele beelden uit een klaaglied en wat deze bij hem opriepen.

Douwine Zoutman, Gevangenen van de liefde. Een handreiking voor ondersteuning in de mantelzorg. Uitg. Kok, Kampen 1996. 64 blz. f 12,50.

Dit boekje is een uitgave van de PCOB en handelt over mantelzorg, de verzorging thuis van een ziek familielid. Veel mensen die deze zorg op zich genomen hebben kiezen soms bewust, maar toch ook wel vaak gedwongen voor een zware taak. Een taak die niet altijd overzienbaar is en niet door iedereen gewaardeerd en begrepen wordt. Met dit boekje wordt geprobeerd de problemen herkenbaar te maken door ze te beschrijven en ondersteuning te geven aan hen die dat behoeven. Mantelzorg kan kort en lang duren. Bijna de helft van de mantelzorg voor ouderen duurt langer dan 10 jaar. Als je niet bekend bent met deze problematiek, zijn dergelijke cijfers onthutsend. Binnen onze kerken is nog niet zoveel aandacht voor de helper van de oudere mens.

Een op de praktijk gericht boekje, waar ambtsdragers iets van de genoemde problematiek in kunnen herkennen en hun voordeel er mee kunnen doen.

Dr. M. Verduin, Daarom ben ik gedoopt. Eenvoudige uitleg van het klassieke formulier van de heilige Doop. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Leiden. 80 blz. f 19,75.

In dit boek gaat de auteur nader in op de betekenis van het klassieke doopsformulier. De reden om nader in te gaan op de heilige doop is de zorg over de ontwikkelingen die gaande zijn t.a.v. de visies op de kinderdoop en de noodzaak om het oude formulier van de doop nog eens helder uit te leggen en te verduidelijken, waarbij wordt vastgehouden aan de lijn van de driedeling ellende, verlossing en dankbaarheid en een gedeelte waarin de kinderdoop wordt verdedigd. Vervolgens worden de gebeden die bij dit formulier horen besproken.

Het is een goed hulpmiddel voor ouders die zich voorbereiden op de doop van hun kind en het zou als geschenk uitgereikt kunnen worden. Tevens leent het zich ook goed om op een gespreksgroep o.i.d. behandeld te worden. Elk hoofdstuk is voorzien van vragen die de nodige discussie kunnen uitlokken.

Ds. G. Gunnink, Dit grote verhaal. Paulus over de grote gevolgen van Pasen. Uitg. De Vuur-baak, Barneveld 1996. 100 blz. f 19,75.

De mensheid beschikt nog steeds over een goddelijk boek, de Bijbel. Ondanks dat vele grote wereldse verhalen en ideologieën hun tijd hebben gehad, blijft er een verhaal bestaan en dat is het verhaal van God, Zijn liefde en Zijn genade voor de mensen die voor Hem willen buigen.

Het boek is een vervolg op een eerder uitgegeven bijbelstudie over het kerstevangelie van Lucas 1 en 2. In dit boek staat het Paasevangelie centraal, waarbij de auteur zich richt op Christus’ terugkeer uit de dood met als centraal hoofdstuk 1 Korinthiërs 15. In dit gedeelte schrijft Paulus over de christelijke toekomstverwachting, speciaal over de opstanding uit de dood.

Ds. Gunnink gaat uitgebreid op gedeelten van het hoofdstuk in. Hij doet dat op een gedegen en boeiende wijze, waarbij hij de kunst verstaat al lezend je te boeien voor de beloften van de blijde boodschap. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgesteld en er is een uitgebreide literatuurlijst aanwezig.

Dr. W.H. Velema, Verwachtend uitzien. Dagboek voor de adventstijd en de kerstweek. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Leiden 1995. 80 blz. f 19,50.

Velema heeft als vervolg op het boekje ‘Stilstaan bij kruis en opstanding’ voor de adventsweken en de kerstweek een meditatief dagboekje geschreven over de komst van de Here Jezus op aarde. Elke dag wordt aan de hand van een kernzin, gehaald uit een tekst, een verbinding gelegd naar de Christus die we verwachten. Aan het einde van elk gedeelte wordt een vraag gesteld ter overdenking. Ondanks dat het boekje gericht is op een bepaalde periode van het jaar, behoeft het zich niet tot die periode te beperken. Het is een boekje dat zich goed leent voor momenten waarbij er behoefte is aan troost en uitzicht.

Drs. J. W. Dollekamp. Marnix van St. Aldegonde Stichting, Drugsbeleid. Uitgave van het wetenschappelijk studiecentrum van de RPF, Nunspeet. 36 blz. f 7,90.

De RPF heeft dit boekje uitgebracht met als doel haar standpunt duidelijk te maken t.a.v. het drugsbeleid in Nederland. In het eerste hoofdstuk wordt aangegeven wat er gaande is op het gebied van drugs, met alle gevolgen van dien voor de maatschappij. Gevolgen die dagelijks te beluisteren en te zien zijn via de media. Vervolgens gaat de auteur in op het onderscheid soft- en harddrugs. In het tot dusver gevoerde Nederlandse drugsbeleid komen we in grote lijnen steeds drie benaderingen van de drugsproblematiek tegen: Een medisch-sociale, een juridische en een economische benadering. Deze benaderingen worden beschreven. Het RPF geeft zijn eigen benadering aan door aan te geven dat verslaving niet past bij de mens. Daarom dient het teruggedrongen te worden door het terugdringen van het aantal verkooppunten en als norm op scholen en in bedrijven moet gelden dat er niet gebruikt moet worden. Justitie dient een lik-op-stuk beleid te voeren en handelaren moeten doeltreffend en consequent vervolgd worden. Gedogen past niet. Bovendien geeft men een aantal adviezen t.a.v. de hulpverlening in de maatschappij en de hulpverlening in de gevangenissen. Het boek is informatief voor ieder die (nog) weinig weet van drugs en hoe de politiek er tegen aankijkt. Het standpunt van de RPF is vrij algemeen. Meerdere politieke partijen zouden zich in hun visie kunnen vinden. Wat dat betreft is de inhoud wat teleurstellend.

Dr. D. Grutter, Samen stil voor God. Bijbels dagboek voor gehuwden. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1995. 141 blz. f 24,75.

Dit dagboekje is bestemd voor man en vrouw samen. Velerlei onderwerpen komen aan de orde, waarbij vooraf wordt stil gestaan bij een gedeelte uit de Bijbel. Aan het einde van de bespreking van het onderwerp dient men samen aan de hand van een vraag of een stelling e.e.a. door te praten. De schrijver gaat er van uit dat men hiervoor wekelijks of desnoods een keer in de maand een uur reserveert. De onderwerpen zijn actueel, begrijpelijk en gedegen met soms teveel moraal in de tekst. De bedoeling van het boek is echter positief te noemen. Of het gebruikt wordt zoals de schrijver aangeeft is voor mij de vraag.

Hans Küng, Grote christelijke denkers. Uitg. Averbode/Kok, Kampen 1996 (oorspronkelijke Duitse uitgave 1994). 243 blz. f 37,90.

Niet minder dan zeven grote denkers, theologen, uit de geschiedenis van de Kerk worden hier besproken. De eerste van hen is Paulus. Dat is op zichzelf al merkwaardig.

Küng kent de geschriften van deze mensen. Hij vertelt iets van hun levensgeschiedenis, van hun achtergrond, ontwikkeling en werk. Hij vertelt op welke fronten (waartegen en waarvoor) ze gestreden hebben. Hij geeft een beoordeling van hun theologie, door min- en pluspunten neer te schrijven.

Maatstaf is de vraag of zij de theologie en de Kerk vooruit hebben gebracht. Dan wordt Origenes gerehabiliteerd en Schleiermacher krijgt de prijs. Ook Augustinus, Luther en Barth blijken meer positiefs te bezitten dan sommigen menen. Ik moet ervan afzien de beschrijving van deze zeven figuren weer te geven. Zij is knap, scherp en boeiend.

Zijn ze ook trefzeker? Het antwoord op deze vraag hangt ervan af, of men de beoordelingsnorm van Küng deelt.

In een epiloog beschrijft hij welke theologie we vandaag nodig hebben. Drie invalshoeken: het ethos, de stijl, de programmatiek.

Hij wil een oecumenische theologie, niet alleen binnen het christelijk geloof, maar zelfs interreligieus. De beide eerstgenoemden, Origenes en Schleiermacher, geven daarvoor een behoorlijke aanzet.

Ik heb dit boek met interesse en bewondering gelezen. Door zijn invalshoek in moderne oecumenische theologie te kiezen, komen er spannende gezichtspunten in de tekening naar voren. Wie de traditie van het christelijk geloof hoog houdt en het dogma waardeert, zal het betreuren dat zo veel zo gemakkelijk wordt losgelaten. Het is een echt Küng-boek. Dit is lof, gepaard met confessioneel verdriet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.